Detail Of Ronaldo’s Shock Speech Before The Mu Team

In% 20b% C3% A0i% 20ph% C3% A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20s% C3% B4i% 20N% E1% BB% 95i% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh, % 20Cristiano% 20Ronaldo% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20hi % 20sinh% 20m% E1% BB% 8Di% 20th% E1% BB% A9% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20th% C3% A0nh% 20t% C3 % ADCH% 20t% E1% BB% 91t% C4% 20% 91% E1% BA% B9p% 20cho% 20Manchester% 20United.0: 00 /% 203: 15n% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamSi% C3% AAU% 20sao% 2036% 20tu% E1% BB% 95i% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20B% E1% BB% 93% 20% C4% 90% C3% A0o% 20Nha% 20Cristiano% 20Ronaldo% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20b% C3% A0i% 20ph% C3% A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20c% E1% BA% A3m% 20x% C3% North% 20v% E1% BB% 9Bi% 20to% C3% A0n% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20b% C3% B3ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20tr% E1% BA% ADN% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20Manchester% 20United% 20g% E1% BA% B7p% 20Newcastle% 20United% 20% E1% BB% 9F% 20v% C3% B2ng% 204% 20Premier% 20League% 20tr% C3% aan% 20s% C3% A2n% 20nh% C3% A0% 20Old% 20Trafford% 20v% E1% BB% ABA% 20qua.Theo C4% 91% 20% C3% B3%,% 20Ronaldo% E1% BA% 20kh% 20% C4% B3ng% 91% E1% BB% 8Bnh% 20anh% 20tr% E1% B B% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20MU% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20gi% C3% A0nh% 20c% C3% A1c% 20danh% 20hi% E1% BB% 87u% 20m% C3% A0% 20c% C3% B2n% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20t% C3% A2M% 20l% C3% BD% 20chi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFng% 20cho% 20to% C3% A0n% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20b% C3% B3ng.% 20Solskjaer% 20% C4% 91% C3% A3% 20ti% E1% BA% BFT% 20l% E1 % BB% 99% 20v% E1% BB% 81% 20b% C3% A0i% 20ph% C3% A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20c% E1% BB% A7a% 20Ronaldo% 20sau% 20tr% E1% BA % ADN% 20MU% E1% BA% 20th% AFng% 20Newcastle% 204-1% 20% E1% BB% C3% 9F% 20v% 204% B2ng% 20League 20Premier%,% E1% BA% 20tr% ADN% 20% C4% 91% E1% BA% A5u% 20m% C3% A0% 20Ronaldo% 20c% C3% B3% 20m% C3% A0n% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20tuy% E1% BB% 87T% 20v% E1% BB% 9Di% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20% C4% BA% C3% 91% 20b% C3% corn% A0n% E1% BA% 20th% AFng.H% C3% B4m% 20nay% 20 (14-9),% 20t% E1% BB% 9D% 20The% 20Sun% 20 (UK)% 20d% E1% BA% ABN% E1% BB% 20ngu% 93n% 20tin% 20t% E1% BB % AB% 20N% E1% BB% 99i% 20b% E1% BB% 99% 20MU% 20% C4% 91% C3% A3% 20k% E1% BB% 83% 20l% E1% BA% A1i% 20chi% 20ti % E1% BA% BFT% C6% 20h% C3% A1n% 20b% C3% A0i% 20ph% 20at% A1T% E1% BB% 83u% E1% BB% 20c% A7a% 20Ronaldo

.Ronaldo% 20l% E1% BA % C3% ADP% 20c% C4% BA% 20% 91% C3% corn 20v% C3% % A0o% 20l% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20Newcastle% 20ngay% 20% E1% BB% 9F% 20tr% E1% BA% ADN% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20MU.% 20% E1% BA% A2NH:% 20REUTERSNgu% E1% BB% 93n% 20tin% 20% C4% 91% C3% B3% 20N% C3% B3i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20The% 20Sun:% 20% E2% 80% 9CB% C3% A0i% 20ph% C3% A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20c% E1% BB% A7a% 20Ronaldo% 20R% E1% BA% A5t% 20m% E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20v% C3% A0% 20N% C3% B3% 20N% C3% A2ng% 20cao% 20tinh% 20th% E1% BA% A7n% 20cho% 20MU.% 20to% C3% A0n% 20th% E1 % BB% 83% 20c% E1% BA% A7u% 20th% E1% BB% A7% 20v% C3% A0% 20ban% 20hu% E1% BA% A5n% 20luy% E1% BB% 87n% 20MU% 20% C4 % 91% E1% BB% 81u% 20im% 20l% E1% BA% B7ng% 20l% E1% BA% AFng% 20nghe% 20Ronaldo
Ronaldo% C3% 20N% B3i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3 % A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99i:% 20T% C3% B4i% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20MU% 20v% C3% AC% 20hai% 20l% C3% BD% 20how.% 20% C4% 90% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20v% C3% AC% 20t% C3% B4i% 20y % C3% AAU% 20Manchester% 20United.% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20l% C3% A0% 20t% C3% B4i% 20th% C3% ADCH% 20t% C3% A2M% 20l% C3% BD% 20chi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20nu% C3% B4i% 20d% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20qua% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BA% 20th% B F% 20h% E1% BB% 87% 20% E1% BB% 9F% C3% 20CLB% 20N% A0y.T% C3% C3% B4i% 20kh% B4ng% E1% BB% 20tr% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20l% C3% A0m% 20ho% E1% BA% A1T% 20N% C3% A1o% 20vi% C3% aAN.% 20N% E1% BA% BFu % 20c% C3% A1c% 20b% E1% BA% A1n% 20mu% E1% BB% 91n% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng,% 20th% C3% AC% 20t% C3% B4i% 20c% E1% BA% A7n% 20c% C3% A1c% 20b% E1% BA% A1n% 20y% C3% AAU% 20CLB% 20N% C3% A0y% 20t% E1% BB% AB% 20t% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C3% A1y% 20l% C3% B2ng% 20m% C3% ACnh.% 20B% E1% BA% A1n% 20c% E1% BA% A7n% 20% C4% 83n,% 20ng% E1% BB% A7% C3% A0% 20v% E1% BA% 20chi% 20% C4% BFN% 91% E1% BA% 20v% C3% A5u% AC% C3% 20CLB% 20N% C3% B9% A0y.D% 20thi% 20% C4% 91% E1% BA% A5u% 20hay% 20kh% C3% B4ng% 20thi% 20% C4% 91% E1% BA% A5u,% 20b% E1% BA% A1n% 20c% E1% BA % A7n% 20ph% E1% BA% A3i% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99i % C3% A0% 20v% C3% B4n% 20lu% E1% BB% 20c% 91ng% E1% BA% 20hi% BFN% 20100% 20CLB 20cho %%.% 20T% C3% 20% E1% B4i% BB% 9F % 20% C4% 91% C3% A2y% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gi% C3% A0nh% 20chi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFng% 20v% C3% A0 % 20kh% C3% B4ng% 20g% C3% AC% 20kh% C3% A1c.% 20Chi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFng% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20cho% 20ch% C3% BA ng% 20ta% 20h% E1% BA% A1nh% 20ph% C3% silver.% 20T% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20ch% C3% Table% 20ta% 20% C4% 91% E1 % BB% 81u% E1% BB% 20mu% 91n% E1% BA% 20h% 20ph A1nh% C3% North%%% E1% BA% 20ph A3i% C3% B4ng 20kh%?% E2% 80% 9D
Ronaldo% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20t% C3% A2M% 20l% C3% BD% 20chi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFng% 20cho% 20Man% 20Utd.% 20% E1% BA % A2NH:% 20GETTYTr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Solskjaer% 20chia% 20s% E1% BA% BB% 20Ronaldo% 20% C4% 91% C3% A3 % 20c% C3% B3% 20nh% E1% BB% AFng% 20ph% C3% A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9Bc% 20c% E1% BA% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 99i.% 20Chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20gia% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20Na% 20Uy% 20N% C3% B3i:% 20% E2% 80% 9CT% E1% BA% A5t% 20nhi% C3% aAN,% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20m% E1% BB% 8Di% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20khi% 20t% E1% BB% 9Bi% 20Manchester% 20United% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20ph% E1% BA% A3i% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20thi% E1% BB% 87u% 20b% E1% BA% A3N% 20th% C3% A2n.% 20C% E1 % BA% Adu% 20% E1% BA% A5y% 20N% C3% B3i% 20t% C3% aan% 20m% C3% ACnh% 20l% C3% A0% 20Cristiano.% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% C3% B4ng% 20kh% E1% BA% 20ph% A3i% 20ai% 20c% C5% A

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news