‘ding Task Force’ Sniffs Covid-19

C% E1% BA% A3NH% 20s% C3% A1T% 20% E1% BB% 9F% 20dubai,% 20c% C3% A1C% 20ti% E1% BB% 83U% 20V% C6% B0% C6% A1ng% 20qu % E1% BB% 91C% 20% E1% BA% A2R% E1% BA% ADP% 20th% E1% BB% 91ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20 (UAE)% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91% E1% BB% 99I% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20nhi% E1% BB% 87m% 20g% E1% BB% 93m% 2038% 20ch% C3% BA% 20CH% C3% B3% 20Chuy% C3% AAN% 20% C4% 91I% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20h% C6% A1i,% 20Ph% C3% A1T% 20hhi% E1% BB% 87N% 20NH% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20m% E1% BA% AFC% 20Covid -19.0: 00 /% 202: 16N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namc% E1% BA% A3NH% 20s% C3% A1T% 20dubai% 20% C4% 91% C3% A3% 20HU% E1% BA% A5N% 20luy% E1% BB% 87N% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91% E1% BB% 99I% 20g% E1% BB% 93m% 20C% C3% A1C% 20GI% E1% BB% 91ng% 20ch% C3% B3% 20ch% C4% 83N% 20C% E1% BB% ABU% 20% C4% 90% E1% BB% A9C,% 20ch% C3% B3% 20s% C4 % 83n,% 20ch% C3% B3% 20cocker% 20spaniel% 20V% C3% A0% 20ch% C3% B3% 20CH% C4% 83N% 20C% E1% BB% Abu% 20Border% 20Collies% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20nh% E1% BA% ADN% 20ra% 20m% C3% B9I% 20C% E1% BB% A7A% 20Covid-19% 20B% E1% BA% B1ng% 20C% C3% A1CH% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20m% E1% BB% 93% 20H % C3% B4i% 20c% E1% BB% A7A% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C % 20x% C3% A1C% 20nh% E1% BA% ADN% 20D% C6% B0% C6% A1ng% 20T% C3% A1ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20Virus% 20corona% 20ch %% E1% BB% A7ng % 20m% E1% BB% 9BI.% 20In% 20% C4% 91% C3% B3,% 20c% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20m% E1% BB% 93% 20h% C3% B4i % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20thu% 20th% E1% BA% ADP% 20% E1% BB% 9F% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20N% C3 % A1CH% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20B% E1% BB% 87nh% 20In% 20V% C3% A0i% 20Ph% C3% Bat.m% E1% BB% 99T% 20ch% C3% Three % 20ch% C3% B3% 20thu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20nhi% E1% BB% 87m% 20khuy% E1 % BB% 83n% 20chuy% C3% AAN% 20% C4% 91% C3% A1NH% 20H% C6% A1i,% 20ph% C3% A1T% 20hhi% E1% BB% 87N% 20Covid-19% 20C% E1% BB% A7A% 20dubai.% 20% E1% BA% A2NH:% 20RENTHESTHEO% 20REUTERS,% 20T% E1% BA% A1I% 20Trung% 20T% C3% A2M% 20HU% E1% BA% A5N% 20luy% E1% BB % 87n% 20k9% 20% E1% BB% 9F% 20V% C3% B9ng% 20AWir% 20thu% E1% BB% 99C% 20dubai,% 20c% C3% A1C% 20c% E1% BA% A3NH% 20s% C3% A1T% 20HU% E1% BA% A5N% 20luy% E1% BB% 87N% 20D% E1% BA% ABN% 20NH% E1% BB% AFNG% 20CH% C3% BA% 20CH% C3% B3% 20% C4% 91I% 20D% E1% BB% 8DC% 20m% E1% BB% 99T% 20d% C3% A3Y% 20h% E1% BB% 99p% 20kim% 20LO% E1% BA% A1i,% 20Trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20% C4% 91% C3% B3% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 20m % E1% BB% 99t% 20h% E1% BB% 99p% 20ch% E1% BB% A9A% 20m% E1% BA% ABU% 20m% E1% BB% 93% 20h% C3% B4I% 20C% E1% BB % A7A% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20nhi% E1% BB% 85m% 20Virus% 20sars-cov-2

.% 20nh% E1% BB% AFng% 20ch% C3% BA% 20CH% C3% B3% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3% A1NH% 20H% C6% A1i% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20V% C3% A0% 20In% 20V% C3% B2ng% 20V% C3% A0i% 20GI% C3% A2Y% 20B% C3% A1O% 20Hi% E1% BB% 87U% 20ch% C3% Bang% 20% C4% 91% C3% A3% 20Ph% C3% A3% A1T% 20hhi% E1% BB% 87N% 20th% E1% BB% A9% 20g% C3% AC% 20% C4% 91% C3% B3.% 20m% E1% BB% 97i% 20L% E1% BA% A7N % 20nh% E1% BB% AFNC% 20ch% C3% BA% 20CH% C3% B3% 20ra% 20t% C3% DNA% 20Hi% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% C3% Bang,% 20ch% C3% Bang% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20m% E1% BB% 99T% 20m% C3% B3N% 20% C4% 83N% 20Y% C3% Aau% 20th% C3% Adch.Fatima% 20al-jasmi,% 20m% E1% BB% 99T% 20C% E1% BA% A3nh% 20s% C3% A1T % 20hu% E1% BA% A5N% 20luy% E1% BB% 87N% 20CH% C3% B3% 20NGHI% E1% BB% 87p% 20V% E1% BB% A5% 20th% C3% BA% 20nh% E1% BA % DNA,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% C3% A0O% 20T% E1% BA% A1O% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1 % BA% B7C% 20nhi% E1% BB% 87m% 20khuy% E1% BB% 83n% 20nh% C6% B0% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20th% C3% A1CH % 20th% E1% BB% A9C% 20V% C3% AC% 20N% C3% B3% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20R% E1% BA% A5T% 20m % E1% BB% 9BI% 20m% E1% BA% BB
C% C3% A1C% 20s% C3% A2N% 20bay% 20% E1% BB% 9F% 20uae% 20L% C3% A0% 20N% C6% A1i % 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20th% E1% BB% AD% 20D % C3% B9ng% 20ch% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ph% C3% A1T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20Covid-19% 20V% C3% A0o% 20N% C4 % 83m% 202020.% 20ch% C3% Bang% 20hhi% E1% BB% 87N% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20D% C3% B9ng% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20s% C3% A2N% 20bay% 20t% E1% BA% A1I% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20N% E1% A0Y% 20N% E1% A0Y BB% AFA,% 20nh% C6% B0ng% 20s% E1% BA% B5N% 20s% C3% A0ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91i% E1% BB % 81u% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20L% C3% A0M% 20nhi% E1% BB% 87m% 20V% E1% BB% A5% 20% E1% BB% 9F% 20B% E1% Three % A5T% 20k% E1% BB% B3% B3% 20N% C6% A1I% 20N% C3% A0O% 20KH% C3% A1C.M% E1% BB% 99T% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U % 20V% E1% BB% 81% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ph% C3% A1T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20Covid-19 % 20c% E1% BB% A7A% 20ch% C3% B3,% 20do% 20CAO% 20% C4% 91% E1% BA% B3ng% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20UAE% 20V% C3 % A0% 20c% C6% A1% 20quan% 20h% E1% BA% A3I% 20quan% 20LI% C3% AAN% 20BANG% 20C% E1% BB% A7A% 20ABU% 20dhabi% 20th% E1% BB% B1C% 20hi % E1% BB% 87n,% 20R% E1% BB% 93i% 20c% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20tr% C3% AAN% 20T% E1% BA% A1P% 20ch% C3% AD% 20Communications% 20BIOLOGY,% 20% E1% BA% A5N% 20PH% E1% BA% A9M% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% A1P% 20CH% C3% AD % 20khoa% 20h% E1% BB% 8DC% 20Nature% 20 (UK)% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 206% 20% C4% 91% C3% A3% 20k% E1% BA% BFT% 20LU% E1% BA% DNA,% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20qu% C3% A2N% 20khuy% E1% BB% 83N% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83 % 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20ch% C3% A1C% 20x% C3% A1C% 20L% C3% AAN% 20T% E1% BB% 9bi % 2098.2% .m% E1% BB% 99T% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20DO% 20B% E1% BB% 99% 20N% E1% BB% 99i% 20V% E1% BB% A5% 20UAE% 20TI% E1% BFN% 20H% C3% A0NH% 20V% C3% A0O% 20N% E1% BB% ADA% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202020% 20c% C5% A9Ng% 20kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH,% 20ch% C3% B3% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83 % 20% C4% 91% C3% A1nh% 20h% C6% A1I% 20B% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2N%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news