Discover Laos’s First High-speed Railway

B% E1% BA% A5T% 20ch% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BB% AFNC% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83n,% 20tr% E1% BB% 9F% 20ng% E1% Three % A1i% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19,% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% BA% AFT% 20CAO% 20T% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20C% E1% AAN BB% A7A% 20L% C3% A0O% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% C3% Adnh% 20th% E1% BB% A9C% 20% C4% 91I% 20V% C3% A0o% 20ho% E1% A0O% Three% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20sau% 205% 20N% C4% 83m% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng.% 20% C4% 90% C3% A2Y % 20L% C3% A0% 20D% E1% BB% B1% 20% C3% A1N% 20C% C3% B3% 20% C3% BD% 20NGH% C4% A9A% 20L% E1% BB% 8BCH% 20s% E1 % BB% AD,% 20L% C3% A0% 20NI% E1% BB% 81m% 20T% E1% BB% B1% 20H% C3% A0O% 20V% C3% A0% 20m% C6% A1% 20% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20c% E1% BB% A7A% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20C% C3% A1C% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BB% 99C% 20L% C3% A0O.TUY% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% BA% AFT% 20CAO% 20T% E1% BB% 91C% 20N% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20vientiane% 20C% E1% BB% A7A% 20L% C3% A0O% 20T% E1% BB% 9BI% 20BI% C3% AAN% 20GI% E1% BB% 9BI% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c,% 20t% E1% BB% 95ng% 20chi% E1% BB% 81U% 20D% C3% A0i% 20426.5km,% 20t% E1% BB% 9 5% 20V% E1% BB% 91N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20g% E1% BA% A7N% 206% 20T% E1% BB% B7% 20USD,% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20theo% 20C% C6% A1% 20CH% E1% BA% BF% 20h% E1% BB % A3P% 20t% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 20 (PPP);% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng,% 20V% E1% BA% ADN% 20h% C3% A0NH% 20V% C3% A0% 20chuy% E1% BB% 83N% 20giao% 20 (bot)% 20V% C3% A0% 20C% C6% A1% 20CH% E1% BA% BF% 20h% E1 % BB% A3P% 20t% C3% A1C% 20GI% E1% BB% AFA% 20CH% C3% AFA% 20ph% E1% BB% A7% 20V% E1% BB% 9BI% 20ch% C3% ADNH %% E1 % BB% A7% 20 (g% 20to% 20g).% 20theo% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACNH% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20N% C3 % A0Y,% 20ch% C3% Adnh% 20ph% E1% BB% A7% 20L% C3% A0O% 20V% C3% A0% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20C% C3% B4NC% 20TY% 20LI% C3% AAN% 20Doanh% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% Three% AFT% 20L% C3% A0O-Middle% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 2030-70%

.Tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% BA% AFT% 20CAO% 20T% E1% BB% 91C% 20L % C3% A0o-Trung% 20g% E1% BB% 93m% 2033% 20nh% C3% A0% 20GA,% 20In% 20% 20% C4% 91% C3% B3% 2021% 20GA% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91i% 20V% C3% A0O% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20In% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% E1% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20V% C3% A0% 2012% 20ga% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91I% 20V% C3% A0o% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20In% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20ti% E1% BFP% 20theo.% 20% C4% 90% E1% BB% 91i % 20V% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BA% ADN% 20T% E1% BA% A3I% 20H% C3% A0NH% 20KH% C3% A1CH,% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 206/10% 20GA% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BA% A7N% 20su% E1% BA% A5T% 202% 20chuy% E1% BA% BFN / NG% C3% A0Y.% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A9% 20to% C3% A0N% 20tuy% E1% BA% BFN % 20cho% 201% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI / CH% E1% BA% B7ng% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20L% C3% A0% 20529,000% 20kip% 20 (H% C6 % A1N% 201
1% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng)% 20V% C3% A0% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% E1% 20L% C3% A0% 20333.000% 20kip% 20 (g% E1% BA% A7N% 207 million 20% C4% 91% E1% BB% 93ng).% 20In% 20% E1% BA% A3nh:% 20t% C3 % A0U% 20V% E1% BA% ADN% 20T% E1% BA% A3I% 20CH% E1% BB% 9F% 20KH% C3% A1CH% 20B% C3% AAN% 20PH% E1% BA% A3i,% 20T% C3% A0U% 20V% E1% BA% ADN% 20T% E1% BA% A3I% 20H% C3% A0ng% 20h% C3% B3A% 20B% C3% AAN% 2 0tr% C3% A1i.ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% E1% BA% ADN% 20t% E1% BA% A3i% 20h% C3% A0NH% 20kH% C3% A1CH% 20s% E1% BA% BD% 20DI% E1% BB% 85N% 20ra% 20V% C3% A0O% 20BAN% 20ng% C3% A0Y,% 20Trong% 20khi% 20Vi% E1% BB% 87C% 20V % E1% BA% ADN% 20Chuy% E1% BB% BB% 83N% 20h% C3% A0NG% 20h% C3% B3A% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C % 20hhi% E1% BB% 87N% 20V% C3% A0O% 20BAN 20% 20% C4% 91% C3% AAM.% 20Theo% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20Chhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U,% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% BA% AFT% 20s% E1% BA% BD% 20C% E1 % BA% AFT% 20GI% E1% BA% A3M% 20chi% 20Ph% C3% AD% 20V% E1% BA% ADN% 20T% E1% BA% A3I% 20T% E1% BB% AB% 2030% 20% E2 % 80% 93% 2040 %% 20so% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91i% 20B% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20B% E1% BB% 99% 20V% C3% A0% 20s% E1% BA% BD% 20R% C3% Bat% 20ng% E1% BA% AFN% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20% C4% 91I% 20t% E1% BB% AB% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20vientiane,% 20L% C3% A0O% 20T% E1% BB% 9BI% 20BI% C3% AAN% 20Gi % E1% BB% 9BI% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BB% AB% 2048% 20ti% E1% BA% BFng% 20xu% E1% BB% 91ng% 20C% C3% B2N% 20g % E1% BA% A7N% 203% 20ti% E1% BA% BFNG% 20V% C3% A0% 20CH% E1% BB% 89% 20m% E1% BA% A5T% 201% 20% C4% 91% C3% AAM% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B4N% 20minh% 20c% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C.% 20d% E1% BB% B1% 20% C3% A1N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BFT % BFT% 20theo% 20ti% C3% Aau% 20chu% E1% BA% A9N% 20C% E1% BA% A5P% 201% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% BA % AFT% 20% C4% 91% C6% A1N% 20KH% E1% BB% 95% 201.435% 20mm;% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20d% E1% BB% 91C% 20T% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 20cho% 20Ph% C3% A9P% 20% E1% BB% 9F% 20Khu% 20V% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20B% E1% BA% B1ng% 20L% C3% A0% 201.2 %% 20V% C3% A0% 202.4 %% 20% E1% BB% 9F% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BB% 93i% 20N% C3% Bai.% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% BA% AFT% 20s% E1 % BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20t% C3% A0U% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BB% B1C % 20ph% C3% A2N% 20T% C3% A1N% 20 (EMU)% 20do% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20thi% E1% BFT% 20k% E1% BF% BF% 20V% C3% A0% 20CH% E1% BA% BF% 20T% E1% BA% A1O,% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20ch% E1% BA% A1Y% 20V% E1% BB% 9BI% 20V % E1% BA% ADN% 20T% E1% BB% 91C% 20160km / h% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BA% DNA% 20T% E1 % Three% A3i% 20h% C3% A0NH% 20k

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news