Discover The Biodiversity Feature Of Kon Ha Nung Biosphere Reserve

VI% E1% BB% 87C% 20cao% 20nguy% C3% AAN% 20kon% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% ABNG% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3% B4ng% 20nh% E1% BA% ADN% 20L% C3% A0% 20KHU% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20sinh% 20quy% E1% BB% 83N% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20L% C3% A0% 20C% C6% A1% 20H% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% 89nh% 20gia% 20lai% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5C% 20B% E1% BA% A3O% 20T% E1% BB% 93N% 20V% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20huy% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 8B% 20qu% C3% BD% 20GI% C3% A1% 20V% E1% BB% 81% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% E1% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20c% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% A7A% 20khu% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20N% C3% A0Y. 0:00 /% 205: 52n% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam in% 20khu% 20cao% 20nguy% C3% Aan% 20kon% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% ABNG % 20c% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20H% E1% BB% 87% 20th% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% B9P,% 20L% C3% A0% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20du% 20L% E1% BB% 8BCH% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20C% E1% BB% B1C% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1% BA% A5P% 20D% E1% BA% ABN.% 20 (% E1% BA% A2NH:% 20ttxvn% 20ph% C3% A1T) VI% E1% BB% 87C% 20khu% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1 % BB% AF% 20sinh% 20quy% E1% BB% 83N% 20cao% 20nguy% C3% AAN% 20kon% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% ABNG% 20% E1% BB% 9F% 20gia% 20lai% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Unesco% 20C% C3% B4ng% 20nh% E1% BA% DNA% 20th% E1% BB% 83% 20hhi% E1% BB% 87N% 20s% E1% BB% B1% 20GHI% 20NH% E1% BA% ADN% 20C% E1% BB% A7A% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% AFNG% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20v% E1% BB% 81% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20C% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20B% E1% BA% A3O% 20T% E1% BB% 93N% 20thi% C3% AAN% 20nhi% C3% Aan,% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB % 83n% 20B% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% AFNG% 20C% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20N% C3% B3I% 20Chung,% 20t% E1% BB% 89nh% 20gia% 20lai% 20N% C3% B3I% 20RI% C3% AANG.% C4% 90% C3% A2Y% 20C% C5% A9ng% 20L% C3% A0% 20C% C6% A1% 20H% E1 % BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% 89nh% 20gia% 20lai% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20B% E1% BA % A3O% 20t% E1% BB% 93N% 20V% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20Huy% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20Qu% C3% BD% 20GI% C3% A1 % 20V% E1% BB% 81% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20C% E1% BB% A7A% 20khu% 20d% E1% BB% B1 % 20tr% E1% BB% AF% 20sinh% 20quy% E1% BB% 83N% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi% 20k ON% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% ABNG.% C4% 90A% 20D% E1% BA% A1ng% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC,% 20nhi% E1% BB% 81U% 20LO% C3% A0i% 20qu% C3% BD% 20Hi% E1% BA% BFMKHU% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20sinh% 20quy% E1% BB% 83N% 20cao% 20nguy% C3% AAN% 20kon% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% ABNG% 20tr% E1% BA% A3I% 20R% E1% BB% 99ng% 20tr% C3% AAN% 20DI% E1% BB% 87N% 20t% C3% Adch% 20g% E1% BA% A7N% 20413

.512ha,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20to% C3% A0N% 20B% E1% BB% 99% 20di% E1% BB% 87N% 20T% C3% Adch% 20V% C6% B0% E1% BB% 9dn% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20kon% 20ka% 20kinh,% 20khu% 20B% E1% BA% A3O% 20T% E1% BB% 93N % 20thi% C3% AAN% 20nhi% C3% AAN% 20kon% 20ch% C6% B0% 20R% C4% 83ng% 20V% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20Ph% E1% BA% A7N% 20di % E1% BB% 87N% 20T% C3% Adch% 20c% E1% BB% A7A% 205% 20Huy% E1% BB% 87N% 20 (% C4% 90AK% 20% C4% 90oa,% 20mang% 20Yang,% 20kbang,% 20ch% C6% B0% 20p% C4% 83h,% 20% C4% 90AK% 20p% C6% A1),% 20th% E1% BB% 8B% 20x% C3% A3% 20AN% 20KH% C3% Aa.% 20to% C3% A0N% 20khu% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20khanh% 20V% C3% B9ng% 20th% C3% A0NH% 20BA% 20Khu% 20ch% E1% BB % A9C% 20N% C4% 83ng% 20g% E1% BB% 93m% 20Hai% 20V% C3% B9ng% 20L% C3% B5I% 20L% C3% A0% 20V% C6% B0% E1% BB% 9dn% 20qu % E1% BB% 91C% 20gia% 20kon% 20 KA% 20kinh% 20V% C3% A0% 20khu% 20B% E1% BA% A3O% 20T% E1% BB% 93N% 20thi% C3% AAN% 20nhi% C3% AAN% 20kon% 20ch% C6% B0% 20R% C4% 83ng;% 20v% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 87m% 20V% C3% A0% 20V% C3% B9ng% 20chuy% E1% BB% 83n% 20ti% E1% BA% BFP .T% E1% BA% A7M% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20c% E1% BB% A7A% 20khu% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20sinh% 20quy %% E1 % BB% 83N% 20kon% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% ABNG% 20th% E1% BB% 83% 20hhi% E1% BB% 87N% 20% E1% BB% 9F% 20ch% E1% BB % 97% 20N% C3% B3% 20ch% E1% BB% A9A% 20% C4% 91% E1% BB% B1ng% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20 % C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20sinh% 20H% E1% BB% 8DC,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20LO% E1% BA% A1i% 20qu% C3% BD% 20Hi% E1% BA% BFM
% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20C% C5% A9ng% 20L% C3% A0% 20N% C6% A1i% 20C% C3% B3 % 20di% E1% BB% 87N% 20T% C3% Adch% 20R% E1% BB% ABNG% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 9BI% 20tr% C3% AAN% 20N % C3% Bai% 20cao% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20L% E1% BB% 9BN% 20% E1% BB% 9F% 20T% C3% A2Y % 20nguy% C3% Aan.hai% 20V% C3% B9ng% 20L% C3% B5I% 20C% E1% BB% A7A% 20KHU% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20sinh% 20quy % E1% BB% 83N% 20cao% 20nguy% C3% AAN% 20kon% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% ABNG% 20C% C3% B 3% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1I% 20C% C3% B2N% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20nguy% C3% AAN% 20V% E1% BA% B9N,% 20C% C3% B3% 20T% C3% ADNH% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20cao,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20tr% C6% B0ng% 20cho% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20R% E1% BB% ABNG,% 20h% E1% BB % 87% 20th% E1% BB% B1C% 20V% E1% BA% ADT,% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% E1% BA% ADT% 20R% E1% BB% ABNG% 20C% E1% BB% A7A% 20khu% 20v% E1% BB% B1C% 20T% C3% A2Y% 20nguy% C3% Aan.khu% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20sinh% 20quy% E1% BB% 83N% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20VAI% 20tr% C3% B2% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20kinh% 20T% E1% BA% BF-X% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20V% C3% A0% 20duy% 20tr% C3% AC% 20s% E1% BB% B1% B1% 20C% C3% A2N% 20B% E1% BA% B1ng% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20C% E1% BB% A7A% 20kH% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20t% C3% A2Y% 20nguy% C3% AAN% 20m% C3% A0% 20C% E1% BA% A3% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20trung% 20trung% 20B% E1% BB% 99% 20V% C3% A0% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20Nam% 20B% E1% BB% 99% 20C% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87t% 20nam.khu% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% AF% 20sinh% 20quy% e

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news