% E1% Ba% A2nh% 20h% C6% B0% E1% Bb% 9fng% 20gi% C3% A3n% 20c% C3% A1ch,% 20imexpharm% 20b% C3% A1o% 20l% C3% A3i% 20gi% E1% A3i

JSC% 20D% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m% 20Imexpharm% 20 (IMP)% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20doanh% 20thu% 20thu% E1% BA% A7n % 20v% C3% A0% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20c% E1% BB% A7a% 20Imexpharm% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% in 2094 , 1% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng,% E1% BA% 20gi% 2011,8 %% A3m% 20so% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB % B3.Trong% C4% 20khi% 20% 91% C3% B3,% 20N% E1% BA% BFu% 20ch% E1% BB% 89% 20t% C3% ADnh% 20doanh% 20thu% E1% BA% 20thu% A7n% E1% BB% 20c% A7a% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20l% C3% A0% 2093.8% 20t% E1% BB% B7,% E1% BA% 20gi% A3m% 2011.9%. % 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20thu% E1% BA% BF% 20c% E1% BB% A7a% 20Imexpharm% 20th% C3 % A1ng% 208/2021% 20% C4% 91% E1% BA% 2017

.2% A1T% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng,% E1% BA% 20gi% 2014.4 %% A3m% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3.Doanh% 20thu% E1% BA% 20thu% A7n% C3% A0% 20v% 20thu % 20nh% E1% BA% ADP% 20l% C5% A9y% 20k% E1% BA% BF% 20c% E1% BB% A7a% 208% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u % 20N% 202 021% C4% 83m% C3% A0% 20l% 20793
9% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng% 20t% C4% 83ng% 200.9 %% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20v% C3% A0% E1% BA% 20b% B1ng% 20k% E1% %% 2051.9 BA% BF% E1% BA% 20ho% 20N% C4% A1ch% 83m.% C3% 20Tuy% 20nhi% AAN,% 20doanh % 20thu% E1% BA% 20thu% A7n% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BA% 20779.3% A1T% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1 % BB% 93ng,% E1% BA% 20gi% A3m% 20so% 20v% 200.2 %% E1% BB% 9Bi% 208% 20th% C3% 20% C4% A1ng% 91% E1% BA% A7u% 20N % C4% 83m% 202020.% 20L% E1% BB% A3i% E1% BA% 20nhu% ADN% 20c% C5% A9ng% E1% BA% 20gi% 200.1 %% A3m% C3% A0% 20v% 20b % E1% BA% B1ng% E1% BA% 20x% 20x% A5p% E1% BB% 89% 2050 %% 20k% E1% BA% BF% E1% BA% 20ho% 20N% C4% A1ch% 83m.Doanh% 20thu% 20c% E1% BB% A7a% 20Imexpharm% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20nghi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20b% E1% BB% 9Fi% 20c% C3% A1c% 20l% E1% BB% 87nh% 20gi% C3% A3N% 20c% C3% A1ch,% 20h % E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91i% 20l% E1% BA% A1i% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 207% 20v% C3% A0 % 20gi% E1% BA% A3m% 20s% C3% A2u% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20k% C3% A9o% 20theo% 20% C4% 91% C3% B3% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20thu% E1% BA% BF% 20l% C5% A9y% 20k% E1% BA% BF% 208% 20th% C3% C4% A1ng% 20% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m% 202 021% 20c% C5% A9ng% E1% BA% 20gi% A3m,% 20 nh% C6% B0ng% 20ch% E1% BB% 89% E1% BA% 20gi% A3m% E1% BA% 20nh% E1% BB% B9.Ngu% 93n:% E1% BB% 20IMP
T% B7% 20tr % E1% BB% 8Dng% 20k% C3% AAnh% 20OTC% 20v% C3% A0% 20ETC% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20v% E1% BA% ABN% 20duy% 20tr% C3% AC% 20 % E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 2061% / 39%.% 20H% C3% A0ng% 20Imexpharm% 20chi% E1% BA% BFM% 20t% E1% BB% B7% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20cao% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 2095%.% 20Doanh% 20thu% 20h% C3% A0ng% 20nh% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20quy% E1% BB% 81n% 20v% C3% A0% 20h% C3% A0ng% 20mua% 20kh% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20gi% E1% BA% A3m% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% C3% A1% B3.Gi% 20v% E1% BB% 91n% 20h% C3% 20b% C3% A0ng% A1n% 20trong% 208% 20th% C3% 20% C4% A1ng% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m% 202 021% E1% BA% 20gi% 202.4% A3m%,% E1% BB% 20nhi% 81u% 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20gi% E1% BA% A3m% 20c% E1% BB% A7a% 20doanh% 20thu.% 20Imexpharm% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20ch% E1% BA% B7t% 20c% C3% A1c % 20chi% 20ph% C3% AD% 20b% C3% A1n% 20h% C3% A0ng% 20v% C3% A0% 20chi% 20ph% C3% AD% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD,% 20nh% C6% B0ng% 20how% C3% A1c% 20c% E1% BA 20kho% % A3N% 20chi% 20cho% 20c% C3% A1c% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20b % C3% A1n% 20h% C3% A0ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20d% E1% BB% 8Bch % 20b% E1% BB% 87nh% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20N% C3% aan% 20chi% 20ph% C3% AD% 20b% C3% A1n% 20h% C3% A0ng% 20c% E1 % BB% A7a% 2008% 20th% C3% 20% C4% A1ng% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m% 202 021% 20t% C4% 83ng% 2012.8%% 20trong% 20khi% 20chi % C3% AD% 20ph% E1% BA% 20qu% A3N% 20l% C3% BD% 20ch% E1% BB% 89% 20t% C4% 83ng% 201.9%% E1% BA% .They A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% BB% A7a% 20Imexpharm% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20b% E1% BB% 8B% 20ng% C6% B0ng% 20tr% E1% BB% 87% 20how% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20l% E1% BB% 87nh% 20gi% C3% A3N% 20c% C3% A1ch% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20di% 20chuy% E1% BB% 83n% 20% E1% BB % 9F% 20c% C3% A1c% 20t% E1% BB% 89nh% 20ph% C3% ADA% 20 years% 20g% E1% BA% B7p% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kh% C3% B3% 20kh% C4 % 83n,% 20ch% C3% ADnh% 20v% C3% AC% 20th% E1% BA% BF% 20k% C3% AAnh% 20ETC% 20s% E1% BB% A5t% 20gi% E1% BA% A3m% 20nghi% AAM% C3% E1% BB% 20tr% 8Dng% 20how% 20ng% C6% B0% E1 % BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20b% E1% BB% 87nh% 20vi% C3 % C3% AAn.Tuy% 20nhi% aAN,% C6% B0% 20ph% C6% A1ng% 20ch% C3% A2M% E1% BB% 20c% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20tu% C3% A2n% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20ph% C3% B2ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20s% E1% BB% A9c % 20kh% E1% BB% 8Fe% 20v% C3% A0% 20safe% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20c% C3 % A1c% 20nh% C3% C3% A2n% 20vi% 20Imexpharm% aan% aAN% 20l% C3% C3% aan% 20tr% E1% BA% 20h% C3% ACnh% BFt.T% 20h% C3% ACnh% 20d % E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20% E1% BB% 9F% 20c% C3% A1c% 20t% E1% BB% 89nh% 20ph% C3% ADA% 20 years% 20d% E1% BA % A7n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% E1% BA% A3i% 20thi% E1% BB% 87n,% 20tuy% 20nhi% C3% aan% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B2n% 20di% E1% BB% 85n% 20at% E1% BA% BFN% 20R% E1% BA% A5t% 20ph% E1% BB% A9c% 20t% E1% BA% A1p.% 20Doanh % 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% 20h% C3% A1n% A0ng% E1% BB% 20c% A7a% 20Imexpharm% 20ch% E1% BB% 89% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news