Ecb Sets New Inflation Targets

NG% C3% A0Y% 208/7,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20 (ECB )% 20% C4% 91% C3% A3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20m% E1% BB% 9BI,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20nh% E1 % BA% A5T% 20tr% C3% AD% 20% C4% 91% C6% B0A% 20N% E1% BB% 99i% 20dung% 20ch% E1% BB% 91ng% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4 % 91% E1% E1% BB% 95% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 20V% C3% A0O% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ch % C3% Adnh% 20s% C3% A1CH% 20TI% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.0: 00 /% 202: 05Nam% 20mi% E1% BB% 81N% 20B% E1% BA% AFCTR% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20 (ECB)% 20% E1% BB% 9F% 20frankfurt% 20am% 20main,% 20% C4% 90% E1% BB% A9C.% 20 % E1% BA% A2NH:% 20AFP / TTXVN% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20K% E1% BA% BFT% 20Qu% E1% BA% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20% C4% 91% C3% A1NH% 20GI% C3% A1% 20ch% C3% A1ch% 20s% C3% A1CH% 20K% C3% A9o% 20D% C3% A0i% 2018% 20th% C3% A1ng,% 20% C4% 91% C3% A1NH% 20D% E1% BA% A5U% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U % 20ch% E1% BB% 89nh% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20V% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20C% E1% BB% A5% 20L% E1% BB% 9BN % 20nh% E1% BA% A5T% 20T% E1% BB% AB% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20C% E1% BB% A7A % 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20quy% E1% BB% 81N% 20L% E1% BB% B1C% 20nh% E1% BAC % A5T% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20N% C3% A0Y.In% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% A7A ,% 20ecb% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% C3% A3% 20quy% E1% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20N% C3% A2ng% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20L% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 202 %% 20In% 20trung% 20h % E1% BA% A1N,% 20thay% 20V% C3% AC% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20% 22th% E1% BA% A5P% 20h% C6% A1N% 20ho% E1% BA% B7C% 20g% E1% BA% A7N% 202 %% 22% 20-% 20m% E1% BB% 99T% 20m% E1% BB% A5C% 20TI% C3% Aau% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% 91ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202003% 20khi% 20Gi% C3% A1% 20c% E1% BA% A3% 20T% C4% 83ng% 20nhanh% 20g% C3% A2Y% 20ra% 20nhi% E1% BB% 81U% 20quan% 20ng% E1% BA% A1i.% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20N% C3% Aau% 20R% C3% B5:% 20% 22h% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB % 8b% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20s% E1% BB% B1% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20GI% C3% A1% 20C% E1 % BA% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20duy% 20tr% C3% AC% 20T% E1% BB% 91T% 20nh% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA % B1ng% 20c% C3% A1ch% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20t% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20L% E1% BA% A1M % 20ph% C3% A1T% 202 %% 20In% 20trung% 20h% E1% BA% A1N% 22% 20V% C3% A0% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% 22C% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 20chuy% E1% BB% 83n% 20ti% E1% BA% BFP% 20In% 20% C4% 91% C3% C4% B3% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20m% E1% BB% A9C% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20kH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 22

.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20theo% 20% C4% 91U% E1% BB% 95i% 20m % E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20N% C3% A0Y% 20cho% 20ph% C3% A9P% 20L% E1% BA% A1M% 20PH % C3% A1T% 20T% C4% 83ng% 20tr% C3% AAN% 202 %% 20% 22In% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 22% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20khi% 20ecb% 20s% C3% A2Ng% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20nh% E1% BA% B1M% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng. % 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20T% E1% BA% A1I% 20EU% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C4% 83m% 20QU% 20LU% C3% B4N% 20% E1 % BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P,% 20B% E1% BA% A5T% 20CH% E1% BA% A5P% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20tri% E1% BB% 83N% 20khai% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20k% C3% Adch% 20th% C3% Adch% 20kinh% 20T% E1% BA% BF% 20ch% C6% B0A% 20t% E1% BB% ABNG% 20C% C3% B3.% 20ch% C3% ADNH% 20V% C3% AC% 20V% E1% BA% ADY,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20cho% 20r% E1% BA% B1ng% 20N% C3% AAN% 20suy% 20NGH% C4% A9% 20L% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BB% A5C% 20TI% C3% Aau% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20m% E1% BB% 9BI% 20m% C3% A0% 20h% E1% BB% 8D% 20cho% 20L% C3% A0% 20KH% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20N% C3% A0Y
ngo% C3% A0i% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20L% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20m% E1% BB% 9BI,% 20ecb% 20c% C5% A9Ng% 20cho% 20BI% E1% BFT% 20Trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai,% 20th% E1% BB% 83% 20ch% E1% BA% BF% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20N% C3% A0Y% 20 S% E1% BA% BD% 20xem% 20x% C3% A9T% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20Y% E1% BA% BFU% 20T% E1% BB% 91% 20TU% C3% A2N% 20th% E1% BB% A7% 20C% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% C3% A0% 20NGH% C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20V% E1% BB% 81% 20m% C3% B4I% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20khi% 20xem% 20x% C3% A9T% 20LI% E1% BB% 87U% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20Ki% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BF% 20ch% E1% BA% A5P% 20Hay% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ECB% 20Mua% 20L% E1% BA% A1I% 20Hay% 20kH% C3% B4ng.% 20ecb% 20c% C5% A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U % 20th% E1% BB% B1C% 20hhi% E1% BB% 87N% 20% 22C% C3% A1C% 20B% C3% A0i% 20ki% E1% BB% 83m% 20tra% 20V% E1% BB% 81% 20kH % C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 22% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1% 20m% E1% BB% A9C % 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20R% E1% BB% A7I% 20RO% 20C% E1% BB% A7A% 20Eurosystem,% 20c% C6% A1% 20quan% 20Qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20TI% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20C% E1% BB% A7A% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20t

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news