Eia:% 20d% E1% Bb% B1% 20tr% E1% Bb% Af% 20kh% C3% Ad% 20% C4% 91% E1% Bb% 91t% 20c% E1% Bb% A7a% 20m% E1% Bb

D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20T% E1% BA% A1I% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% A5C% 20% C4% 91% E1% BB% 8bA% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20L% C3% A0% 202.629% 20T% E1% BB% B7% 20foot% 20kH% E1% BB% 91i% 20 (74.44% 20T% E1% BB% B7% 20m3)% 20Trong% 20tu% E1% BA% A7N% 20k% E1% BFFT% 20th% C3% Bac% 20ng% C3% A0Y% 209 / 7.d% E1% BB % B1% 20tr% E1% BB% AF% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20Trong% 20tu% E1 % BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C4% 83ng% 202.1%

.% 20% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA:% 20Rreedheo% 20c% C6% A1% 20quan% 20th% C3% B4ng% 20Tin% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20m% E1% BB% B9% 20 (EIA),% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20T% E1% BA% A1I% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% A5C% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20c% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 202.629% 20t% E1% BB% B7% 20foot% 20kH% E1% BB% 91i% 20 (74.44% 20T% E1% BB% B7% 20m3)% 20Trong% 20tu% E1% BA% A7N% 20k% E1% BA% BFT% 20th% C3% Bac% 20ng% C3% A0Y% 2 09/7,% 20T% C4% 83ng% 20R% C3% B2ng% 2055% 20T% E1% BB% B7% 20foot% 20KH% E1% BB% 91i,% 20Hay% 202
1%,% 20so% 20V% E1% BB% 9BI% 20tu% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3.T% E1% BB% 95ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20GI% E1% BA% A3M% 2017, 1 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i% 20V% C3% A0% 20GI% E1% BA % A3M% 206.7 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20trung% 20b% C3% ACNH% 205% 20N% C4% 83m.s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3% 20cho% 20th% E1% BA% A5y,% 20d% E1% BB% B1% 20tr % E1% BB% AF% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20GI% E1% BA% A3M% 20Trong% 20th% C3 % A1ng% 2011% 20V% C3% A0% 20ti% E1% BFP% BFP% 20t% E1% BB% A5C% 20GI% E1% BA% A3M% 20In% 20th% C3% A1ng% 20T% C6% B0% 20t % 20qua% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20C% E1% BA% A7N% 20s% C6% B0% E1% BB% 9FI% 20% E1% BA% A5m.d% E1% BB % B1% 20tr% E1% BB% AF% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BB% AD % 20D% E1% BB% A5ng% 20L% C3% A0% 20L% C6% B0% E1% BB% A3NG% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20t% E1% BB % B1% 20nhi% C 3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20L% C6% B0U% 20tr% E1% BB% AF% 20ng% E1% BA% A7M% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng.c% C3% B4ng% 20su% E1% BA% A5T% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20t% C3% A3C% 20theo% 20Hai% 20c% C3% A1CH% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20su% E1% BA% A5T% 20thi% E1% BA% BFT% 20K% E1% BA% BF% 20V% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20su% E1% BA% A5T% 20T% E1% BB% 91I% 20% C4% 91A% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ki% E1% BB% 83m% 20ch% E1% BB% A9ng.khu% 20V% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% A5C% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20m% E1% BB% B9% 20BAO% 20g% E1% BB% 93m% 2048% 20bang% 20ti% E1% BFP% 20GI% C3% A1P% 20nhau, % 20c% C3% B9ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20qu% E1% BA% ADN% 20Columbia,% 20kh% C3% B4ng% 20BAO% 20g% E1% BB% 93m% 20c% C3% A1C% 20Bang% 20t% C3% A1CH% 20BI% E1% BB% 87T% 20L% C3% A0% 20Alaska% 20V% C3% A0% 20Hawaii,% 20V% C3% A0% 20to% C3% A0N% 20B% E1% BB% 99 % 20c% C3% A1C% 20khu% 20v% E1% BB% B1C% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% A3O% 20ngo% C3% A0I% 20KH % C6% A1I.Theo% 20c% C3% A1C% 20chuy% C3% AAN% 20gia,% 20L% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0 % E1% BB% 9bc% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0% 20ti% C3% Aau% 20th% E1% BB% A5% 20L% E1% BB% 9BN % 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI,% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% A0% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20C% C3% B3% 20ti% E1% BB% 81m% 20N% C4% 83ng% 20h% E1% BB% A3P% 20T% C3% A1C% 20R% E1% BA% A5T% 20L% E1% BB% 9BN% 20Trong% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng.theo% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% A5C% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20Qu% E1% AA BB% 91C% 20gia% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20nh% E1 % BA% ADP% 20KH% E1% BA% A9U% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20T% C4% 83ng% 2022.6%, % 20L% C3% AAN% 2010
21% 20tri% E1% BB% 87U% 20T% E1% E1% A5N ./. L% C3% AA% 20minh% 20 (by% 20thx)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news