Enterprises And Banks Revised Circular 03/2021- Sbv

NG% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N,% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20doanh% 20vay% 20ti% E1% BB% 81N% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng % 20% C4% 91ang% 20mu% E1% BB% 91N% 20gia% 20h% E1% BA% A1N% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3 % 20WHI% 20D% E1% BB% 8BCH% 20COVID-19% 20DI% E1% BB% 85N% 20BI% E1% BA% BFN% 20PH% E1% BB% A9C% 20T% E1% BA% A1P,% 20nh% C6% B0ng% 20c% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20t% E1% BA% A1i% 20th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 2003 / 2021-% 20nhnn % 20L% E1% BA% A1I% 20kHI% E1% BA% BFN% 20H% E1% BB% 8D% 20g% E1% BA% B7P% 20KH% C3% B3.% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20x% E1% BA% A5U% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% E1% BB% A3% 20vay% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng,% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1 % BA% BFN% 20th% C3% B4ng% 20T% C6% B0% 2003% 20d% C3% B9% 20m% E1% BB% 9BI% 20BAN% 20H% C3% A0NH% 20h% C6% A1N% 204% 20th % C3% A1ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20KH% C3% B4ng% 20c% C3% B2N% 20Ph% C3% B9% 20H% E1% BB% A3P ... 0: 00 /% 205: 51N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20mm% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U,% 20gia% 20h% E1% B A% A1N% 20N% E1% BB% A3H% E1% BB% 93i% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20th% C3% A1ng% 204/2021,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3 % A0ng% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20 (SBV)% 20% C4% 91% C3% A3% 20BAN% 20H% C3% A0NH% 20th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 2003/2021% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% C3% A1C% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20 (Credit institutions),% 20chi% 20nh% C3% A1nh% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0i% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U% 20L% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 9di% 20h% E1% BA% A1N% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3;% 20mi% E1% BB% 85N,% 20GI% E1% BA% A3M% 20L% C3% A3i,% 20ph % C3% AD% 20V% C3% A0% 20GI% E1% BB% AF% 20nguy% C3% AAN% 20nh% C3% B3M% 20N% E1% BB% A3% 20nh% E1% BA% B1M% 20h% E1 % BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20KH% C3% A1CH% 20h% C3% A0Ng% 20ch% E1% BB% 8BU% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB % 9fng% 20B% E1% BB% 9fi% 20d% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19

.% 20th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20Hi% E1% BB% 87U% 20L% E1% BB% B1C% 20T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 2017/5% 20V% E1% BB% ABA% 20qua.th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 2003/2021% 20N% C3% Aau% 20R% C3% B5:% 20cho% 20Ph% C3% A9P% 20C% C3% A1C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20TI% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20KH% C3% A1CH% 20H% C3% A0NG% 20B% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20B% E1% BB% 9FI% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19% 20ng% C3% A0Y% 2031/12/2021, % 20t% E1% BB% A9C% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B2N% 20h% C6% A1N% 204% 20th% C3% A1ng% 20N% E1% BB% AFA.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U% 20L% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 9DI% 20h% E1% BA% A1N% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3,% 20k% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% A3% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P% 20gia% 20h% E1 % Three% A1N% 20N% E1% BB% A3,% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20Qu% C3% A1% 2012% 20th% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0ng% 20th% E1% BB% B1C% 20hhi% E1% BB% 87N% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U% 20L% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 9DI% 20h% E1% BA% A1N% E1% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3
% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DAQuy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20N% C3% A0Y % 20g% C3% A2Y% 20KH% C3% B4ng% 20% C3% ADT% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20vay% 20ti% E1 % BB% 81N% 20L% E1% BA% ABN% 20C% C3% A1C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20V% C3% AC% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U% 20N% E1% BB% A3% 20T% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 2012% 20th% C3% A1ng% 20L% C3% A0% 20Qu% C3% A1% 20ng% E1% BA% AFN.% 20L% E1% BA% A5Y% 20V% C3% AD% 20D% E1% BB% A5,% 20KH% C3% A1CH% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ho% C3% A3N% 20tr% E1% BA% A3% 20ti% E1% BB% 81N% 20g% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20L% C3% A3i% 20Trong 204% 20th% C3% A1ng% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81N% 20g% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20L% C3% A3i% 20C% E1% BB% A7A% 204% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% A0Y% Three% BD% 20C% E1% BB% 99ng% 20d% E1% BB% 93N% 20V% C3% A0% 20Chia% 20% C4% 91% E1% BB% 81U,% 20Ph% E1% BA% A3i% 20tr % E1% BA% A3% 20Trong% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 208% 20th% C3% A1ng% 20ti% E1% BA% BFP% 20theo.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20kHI% E1% BFN% 20T% C4% 83ng% 20g% C3% A1NH% 20N% E1% BA% B7ng% 20N% E1% BB% A3% 20cho% 20doanh% 20p% E1% BB% 87P% 20CH% E1% BB% 89% 20sau% 20V% C3% A0i% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U.NHI% E1% BB% 81U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20vay% 20ti% E1% BB % 81n% 20cho% 20Hay% 20N% E1% BA% BFU% 20cho% 20h% E1% BB% 8D% 20t% E1% BA% A1M% 20ng% C6% B0ng% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1 % BB% A3% 20m% E1% BA% A5Y% 20th% C3% A1ng% 20nh% C6% B0% 20th% C3% B4ng% 20T% C6% B0% 2003% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3 % 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20N% E1% BB% A3% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1NH% 20L% C3% A0% 20ch% C6% B0A % 20th% E1% E1% ADT% 20s% E1% BB% B1% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20Noanh% 20nnh% E1% BB% 87p% 20V% C6% B0% E1 % BB% A3T% 20QU% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83n.% 20% E2% 80% 9cb% E1% BB% 9FI% 20N% E1% BFU% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0NG% 20cho% 20Ph% C3% A9P% 20ho% C3% A3N% 20tr% E1% BA% A3% 20ti% E1% BB% 81N% 20g% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20L% C3% A3I% 20Trong 20m% E1% BA% A5Y% 20th% C3% A1ng% 20D% E1% BB% 8Bch% 20B% E1% BB% 87nh% 20nh% C6% B0ng% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81N% 20g% E1% BB% 91C% 20L% E1% BA% ABN% 20L% C3% A3I% 20V% E1% BA% ABN% 20s% E1% BA% BD% 20B% E1% BB% 8B% 20C% E1% BB% 99ng% 20D% E1% BB% 93N% 20R% E1% BB% 93i% 20Chia% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20In% 20nh% E1% BB% Afng% 20th% C3% A1ng% 20ti% E1% E1% BFP% 20theo.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20C% C5% A9

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news