Enterprises And Banks Revised Circular 03/2021- Sbv

Ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n,% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20doanh% 20vay% 20ti% E1% BB% 81n% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng % 20% C4% 91ang% 20mu% E1% BB% 91n% 20gia% 20h% E1% BA% A1n% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3 % 20khi% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20di% E1% BB% 85n% 20at% E1% BA% BFN% 20ph% E1% BB% A9c% 20t% E1% BA% A1p,% 20nh% B0ng% C6% C3% A1c% 20c% 20% C4% 20quy% 91% E1% BB% 8Bnh% 20t% E1% BA% C3% A1i% 20th% B4ng% 20t% C6% B0% 2003 / 2021-% 20NHNN % 20l% E1% BA% A1i% 20khi% E1% BA% BFN% 20h% E1% BB% 8D% 20g% E1% BA% B7p% 20kh% C3% B3.% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20x% E1% BA% A5u% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% E1% BB% A3% 20vay% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng,% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1 % BA% BFN% 20th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 2003% 20d% C3% B9% 20m% E1% BB% 9Bi% 20ban% 20h% C3% A0nh% 20h% C6% A1n% 204% 20th % C3% 20% C4% A1ng% C3% 91% C3% A3% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B2n% B9% 20ph% 20h% E1% BB% A3p ... 0: 00 /% 205: 51N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamM% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng,% E1% BB% 20th% 9Di% 20gian% 20c% C6% A1% E1% BA% 20c% A5u,% 20gia% 20h% E1% B A% A1n% 20N% E1% BB% A3H% E1% BB% 93i% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20th% C3% A1ng% 204/2021,% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3 % A0ng% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20 (SBV)% 20% C4% 91% C3% A3% 20ban% 20h% C3% A0nh% 20th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 2003/2021% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20v% E1% BB% 81% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% C3% A1c% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20 (CI),% 20chi% 20nh% C3% A1nh% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i% 20c% C6% A1% 20c% E1% BA% A5u% 20l% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 9Di% 20h% E1% BA% A1n% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3;% 20mi% E1% BB% 85n,% 20gi% E1% BA% A3m% 20l% C3% A3i,% 20ph % C3% AD% 20v% C3% A0% 20gi% E1% BB% AF% 20nguy% C3% aan% 20nh% C3% B3m% 20N% E1% BB% A3% 20nh% E1% BA% B1m% 20h% E1 % BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB % 9Fng% 20b% E1% BB% 9Fi% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19

.% 20th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20hi% E1% BB% 87u% 20l% E1% BB% B1c% 20t% E1% BB% C3% AB% 20ng% A0y% 2017/5% 20v% E1% BB% C3% ABA% 20qua.Th% 20t% B4ng% C6% B0% 2003/2021% C3% 20N% 20R% C3% AAU% B5:% 20Cho% 20ph% C3% C3% A9p% 20c% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20c% C6% A1% 20c% E1% BA% A5u% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20b% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20b% E1% BB% 9Fi% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20ng% C3% A0y% 2031/12/2021, % 20t% E1% BB% A9c% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B2n% 20h% C6% A1n% 204% 20th% C3% A1ng% 20N% E1% BB% AFA.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20c% C6% A1% 20c% E1% BA% A5u% 20l% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 9Di% 20h% E1% BA% A1n% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20k% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% A3% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20gia% 20h% E1 % BA% A1n% 20N% E1% BB% A3% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20qu% C3% A1% 2012% 20th% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0y% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20c% C6% A1% 20c% E1% BA% A5u% 20l% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 9Di% 20h% E1% BA% A1n% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3
% E1% BA% A2nh% 20from% 20h% E1% BB% 8DaQuy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20N% C3% A0y % 20g% C3% A2y% 20kh% C3% B4ng% 20% C3% ADT% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20vay% 20ti% E1 % BB% 81n% 20l% E1% BA% ABN% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20v% C3% AC% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20c% C6% A1% 20c% E1% BA% A5u% 20N% E1% BB% A3% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91a% 2012% 20th% C3% A1ng% 20l% C3% A0% 20qu% C3% A1% 20ng% E1% BA% AFN.% 20L% E1% BA% A5y% 20v% C3% AD% 20d% E1% BB% A5% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ho% C3% A3N% 20tr% E1% BA% A3% 20ti% E1% BB% 81n% 20g% E1% BB% 91C, running% 20v% C3% A0% 20l% C3% A3i% 20trong% 204% 20th% C3% A1ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20g% E1% BB% 91C, running% 20v% C3% A0% 20l% C3% A3i% 20c% E1% BB% A7a% 204% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20c% E1% BB% 99ng% 20d% E1% BB% 93n% 20v% C3% A0% 20chia% 20% C4% 91% E1% BB% 81u,% 20ph% E1% BA% A3i% 20tr % E1% BA% A3% 20trong% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91a% 208% 20th% C3% A1ng% 20ti% E1% BA% BFP% 20theo.% 20% C4% 90I% E1% BB% 81u% 20N% C3% A0y% 20khi% E1% BA% BFN% 20t% C4% 83ng% 20g% C3% A1nh% 20N% E1% BA% B7ng% 20N% E1% BB% A3% 20cho% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20ch% E1% BB% 89% 20sau% 20v% C3% A0i% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C6% A1% E1% BA% 20c% E1% BB% A5u.Nhi% 81u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20vay% 20ti% E1% BB % 81n% 20cho% 20hay% 20N% E1% BA% BFu% 20cho% 20h% E1% BB% 8D% 20t% E1% BA% A1m% 20ng% C6% B0ng% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1 % BB% A3% 20m% E1% BA% A5y% 20th% C3% A1ng% 20nh% C6% B0% 20th% C3% B4ng% 20t% C6% B0% 2003% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3 % 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20N% E1% BB% A3% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20l% C3% A0% 20ch% C6% B0a % 20th% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% B1% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20v% C6% B0% E1 % BB% A3t% 20qua% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n.% 20% E2% 80% 9CB% E1% BB% 9Fi% 20N% E1% BA% BFu% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20cho% 20ph% C3% A9p% 20ho% C3% A3N% 20tr% E1% BA% A3% 20ti% E1% BB% 81n% 20g% E1% BB% 91C, running% 20v% C3% A0% 20l% C3% A3i% 20trong% 20m% E1% BA% A5y% 20th% C3% A1ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20nh% C6% B0ng% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20g% E1% BB% 91C, running% 20l% E1% BA% ABN% 20l% C3% A3i% 20v% E1% BA% ABN% 20s% E1% BA% BD% 20b% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% 99ng% 20d% E1% BB% 93n% 20R% E1% BB% 93i% 20chia% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20th% C3% E1% A1ng% BA% 20ti% 20theo BFP%.% 20% 90I% C4% 81u% E1% BB% C3% 20N% A0y% 20c% C5% A9

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news