Europe Faces The Highest Inflation In 13 Years Because Of Energy Prices

% C4% 90% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1NH% 20C% E1% BB% A7A% 20GI% C3% A1% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1 % BB% A3ng% 20kHI% E1% BA% BFN% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20th% C3% A1ng% 209% 20c% E1% BB% A7A% 20KHU% 20V% E1% BB % B1C% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20L% C3% AAN% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20In% 2013% 20N% C4% 83m% 20V% C3% A0% 20th % E1% BB% B1C% 20t% E1% BA% BF% 20% E1% BF% A5Y% 20kHI% E1% E1% BFN% 20GI% E1% BB% 9BI% 20ho% E1% BA% A1CH% 20% C4 % 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20LO% 20ng% E1% BA% A1i.d% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20s% C6 % A1% 20B% E1% BB% 99% 20T% E1% BB% AB% 20V% C4% 83N% 20Ph% C3% B2ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20Eurostat% 20C% E1 % BB% A7A% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20khu% 20V% E1% BB% B1C % 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9C% 203.4 %% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20k % E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 209/2008,% 20khi% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20% C4% 91% E1% Three% A1T% 203.6%

.% 20gi% C3% A1% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 209% 20T% C4% 83ng% 204.1%,% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20Trong% 20g% E1% BA% A7N% 2030% 20N% C4% 83m.l% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20T% C4% 83ng% 20do% 20gi% C3% A1% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20T% C4% 83ng% 20cao,% 20L% C3% A0M% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20Ho% E1% BA% A1CH % 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% C3% Adh% 20s% C3% A1CH% 20th% C3% AAM% 20quan% 20ng% E1% BA% A1i
% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20GI% C3% A1% 20x% C4% 83ng% 20giao% 20ngay% 20t% E1% BA% A1i% 20trung% 20t% C3% A2M% 20TTF% 20C% E1% BB% A7A% 20h% C3% A0% 20lan,% 20m% E1% BB% 99T% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20ti% C3% Aau% 20chu% E1% BA% A9N% 20C% E1 % BB% A7A% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U,% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A7N% 20400 %% 20k% E1% BB % 83% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m.% 20% C4% 90% E1% BB% A3T% 20T% C4% 83ng% 20GI% C3% A1% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20KH% C3% B4ng% 20s% E1% BB% 9bm% 20k% E1% BA% BFT% 20th% C3% BAC.% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A2N% 20t % C3% Adch% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20s % E1% BB% B1% 20B% E1% BA% A5T% 20AN% 20c% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20C% C3% B3 % 20th% E1% BB% 83% 20k% C3% A9O% 20D% C3% A0i% 20su% E1% BB% 91T% 20m% C3% B9A% 20% C4% 91% C3% B4ng.ph% C3% A1P % 20% C4% 91% C3% A3% 20L% C3% A0% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BB% B1C % 20hhi% E1% BB% 87N% 20C% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20ph% C3% A1P% 20nh% E1% B1% B1M% 20GI% E1% BA% A3M% 20thi% E1% BB % 83u% 20chi% 20ph% C3% AD% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng.% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9bng% 20jean% 20castex% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20h% C3% B4M% 2030/9% 20R% E1% BA% B1ng% 20ch% C3% Adnh% 20ph% E1% BB% A7% 20s% E1% BA% BD% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% C4% 83ng% 20Gi% C3% A1% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20V% C3% A0% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20T% E1% BB% B1% 20nhi% C3% Aan. % 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20khi% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20Hi% E1% BB% 87U% 20L% E1% BB% B1C,% 20GI% C3% A1% 20x% C4% 83ng% 20t% C4% 83ng% 2012.6 %% 20h% C3% B4M% 201 / 10.% 20ity,% 20hy% 20L% E1% BA% A1P% 20V% C3% A0% 20T% C3% A2Y% 20BAN% 20NHA% 20C % C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20tri% E1% BB% 83n% 20khai% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20Ph% C3% A1P% 20% C4% 91 % E1% BB% 83% 20GI% E1% BA% A3I% 20quy% E1% E1% BFT% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20GI% C3% A1% 20N% C4% 83ng% 20L % C6% B0% E1% BB% A3ng% 20T% C4% 83ng.c% C3% A1C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1 % BB% 9F% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20T% C4% 83ng% 20% C4 % 91% E1% BB% 99T% 20BI% E1% BA% BFN% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20T% E1% BA% A1M% 20th % E1% BB% 9DI% 20V% C3% A0% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20GI% C3% A1% 20s% E1% BA% BD% 20GI% E1% BA% A3M% 20B % E1% BB% 9BT% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202022.% 20% 22ch% C3% Bang% 20T% C3% B4I% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh% 20T% C4% 83ng% 20nhi% E1% BB% 81U% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20Trong% 20BA% 20qu% C3% BD% 20V% E1% BB% ABA% 20QUA
% 20m% E1% BB% 8DI% 20th% E1% BB% A9% 20di% E1% BB% 85N% 20ra% 20nhanh% 20h% C6% A1N% 20V % C3% A0% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% B3% 20% C4% 91% C3% Bang% 20V% E1% BB% 9Bi% 20T% C4% 83ng % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng,% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20L% C3% A0M% 22,% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20ch% C3% A2U % 20% C3% 82U% 20 (ECB)% 20christine% 20lagarde% 20N% C3% B3i.v% C3% AC% 20V% E1% BA% ADY,% 20B% C3% A0% 20cho% 20R% E1% Three % B1ng,% 20theo% 20m% E1% BB% 99t% 20c% C3% A1CH% 20N% C3% A0O% 20% C4% 91% C3% B3,% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3 % A0% 20Tin% 20t% E1% BB% 91T% 20V% C3% AC% 20CH% C3% Bang% 20C% C3% B3% 20nnh% C4% A9A% 20C% C3% A1C% 20N% E1% BB% 81N % 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20% C4% 91ang% 20h% E1% BB% 93i% 20Ph% E1% BB% A5C.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20B% C3% A0% 20N % C3% B3I% 20th% C3% AAM% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20GI% C3% A1% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0 % E1% BB% A3ng% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20K% C3% A9O% 20D% C3% A0i% 20L% C3% A2U% 20h% C6% A1N% 20C% C3% A1C % 20Y% E1% BA% BFU% 20T% E1% BB% 91% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20KH% C3% A1c.c% C6% B0ng% 20m% E1% BB% 99T % 20s% E1% BB% 91% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BF% BF% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20C% C3% A2U% 20h % E1% BB% 8fi% 20Li% E1% BB% 87U% 20T% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20V% E1% BB % 81% 20Gi% C3% A1% 20C% C3% B3% 20Ph% E1% BA% A3I% 20L% C3% A0% 20T% E1% BA% A1M% 20th% E1% BB% 9D

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news