Europe: Gas Price Reached A New Record, Equivalent To 200 Usd / Crude Oil Barrel

Gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% Aan% 20t% E1% BA% A1i% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% E1% BA% ADP% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20m% E1% BB% 9Bi,% 20 % C4% 91% E1% BA% A1T% 20 118% EUR 20 / MWh,% 20cao% 20g% E1% BA% A5p% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% A9c% 2015% EUR 20 / MWh% 20c% C3% A1ch% 20% C4% 91% C3% A2y% 206% 20th% C3% A1ng.% 20Gi% C3% A1% 20kh % C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng % 20v% E1% BB% 9Bi% 20vi% E1% BB% 87C% 20gi% C3% A1% 20d% E1% BA% A7u% 20th% C3% B4% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20200 % $ 20 / th% C3% B9ng.0: 00 /% 203: 02N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% E1% BB% 20NamDi% 85n% 20at% E1% BA% BFN% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20Dutch% 20TTF% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20l% C3% B4% 20h% C3% A0ng% 20giao% 20th% C3% A1ng% 2011/2021% 20trong% 206% 20th% C3% A1ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% C4% A1i% 20% 91% C3% A2y% 20 (% C4% 90% E1% BB% 93% 20h% E1% BB% 8Da:% 20Barchart.com) D% E1% BB% AF% 20li% E1% BB% 87u% E1% BB% 20m% 9Bi% E1% BA% 20nh% A5t% 20cho% E1% BA% 20th% A5y% 20ch% E1% BB% 89 % 20s% E1% BB% 91% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% Aan% 20Dutch% 20TTF% 20% C4% 91% E1% BB% 91i % 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20h% E1% BB% A3p% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20giao% 20kh% C3% AD% 20th% C3% A1ng% in 2011 / 2021% 20trong% 20phi% C3% aan% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ng% C3% A0y% 205/10% 20 (in% 20gi% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1 % BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng)% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BA% A1m% 20m% E1% BB% A9c% 20 118% EUR 20 / MWh,% 20cao % 20h% C6% A1n% 20R% E1% BA% A5t% 20nhi% E1% BB% 81u% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% C3% A1% 20kho% E1 % BA% A3ng% 2015% EUR 20 / MWh% 20c% C3% A1ch% 20% C4% 91% C3% A2y% 206% 20th% C3% A1ng.% 20Trong% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% C3% B3,% 20gi% C3% A1% 20c% C3% A1c% 20h% E1% BB% A3p% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20giao% 20kh% C3% AD% 20th% C3% A1ng % 2010/2021% 20t% 20v% C4% 83ng% E1% BB% 8Dt% 2019 %% 20trong% 20phi% C3% 20d% aan% 20giao% E1% BB% 8Bch,% 20x% C3% 20l% A1c% E1 % BA% ADP% E1% BB% 20m% A9c% C3% A1% 20gi% 20k% E1% 20cao% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% E1% BB% 20m% E1% BB 9Bi

.Ch% % 89% 20s% E1% BB% 91% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20Dutch% 20TTF% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% A3c% 20xem% 20l% C3% A0% E1% BB% 20m% A9c% 20gi% C3% A1% 20tham% 20kh% E1% BA% A3o% 20ch% C3% ADnh% 20cho% 20c% C3% A1c% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20t% E1% BA% A1i% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 82u.% 20T% C3% ADnh% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1 % BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay,% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20t% E1% BA% A1i% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20h% C6% A1n% 20400%% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20hi% E1% BB% 87n% 20nay% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20vi% E1% BB% 87C% 20gi% C3% A1% 20d% E1% BA% A7u% 20th% C3% B4% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20 200% $ 20 / th% C3% B9ng.% C4% 90% C3% A0% 20t% C4% 83ng% 20cao% 20ch% C6% B0a% 20t% E1% BB% ABng% 20c% C3 % B3% 20c% E1% BB% A7a% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20tr% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20c % E1% BA% A7u% 20ch% E1% BB% A7% 20y% E1% BA% BFu% 20how% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng % 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt% 20khi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20tr% C3% aan% 20to % C3% A0n% E1% BA% 20c% A7u% 20t% C3% A1i% E1% BB% 20m% 9F% E1% BB% 20c% Ada% E1% BB% 20tr% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20nh% C6% B0ng% 20ngu% E1% BB% 93n% 20cung% 20t% E1% BB% AB% 20h% C3% A0ng% 20lo% E1% BA% A1T% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20xu% E1% BA% A5t% 20kh% E1% BA% A9u% 20kh% C3% AD% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% C6% B0% 20Hoa% 20k% E1% BB% B3,% 20Nga,% 20Malaysia,% 20Oman% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20suy% 20y% E1% BA% BFu;% 20s% E1% BA% A3N% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20khai% 20th% C3% A1c% 20kh% C3% AD% 20c% E1% BB% A7a% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20c% C5% 20% C4% A9ng% 91% C3% A3% BA% 20gi% E1% A3m% E1% BA% 20m% A1nh% 20N% C4% 20trong% 83m% E1% BB% 20nay
Vi% 87C% 20B% E1% BA% AFC% 20B% C3% A1n% 20C% E1% BA% A7u% 20tr% E1% BA% A3i% 20qua% 20nh% E1% BB% AFng% 20th% C3% A1ng% 20m% C3% B9a% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20kh% E1% BA% AFC% 20nghi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20nay% 20v% C3% A0% 20m% C3% B9a% 20h% C3% A8% 20N% E1% BA% AFng% 20N% C3% B3ng% 20gay% 20g% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% C3% A3% 20khi% E1% BA% BFN% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20kh% C3% AD% 20cho% 20s% C6% B0% E1% BB% 9Fi% 20% E1% BA% A5M% 20v% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20l% C3% A0m% 20m% C3% C3% A1T% 20li% 20t% aan% E1% BB% 20% E1% A5c% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 20cao,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A2n% 20ph% E1% BB% 91i% 20kh% C3% AD% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3 % B3% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% C3% A1i% 20b% E1% BB% 95 % 20sung% 20kho% 20d% E1% BB% B1% E1% BB% 20tr% AF% C6% B0% 20nh% C6% B0% 20th% E1% BB% 9Dng% 20l% E1% BB% 87% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20t% E1% BB% 93n% 20tr% E1% BB% AF% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BA% A1i% 20c% E1% BA% A3% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20v% C3% A0% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 81% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 20th% E1% BA% A5p% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20th% C3% A1ng% 20v% E1% Aba% BB% E1% BB% 20qua.Hi% 87n% E1% BB% 20nhi% 81u% 20kh% C3% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% aan% 20tr% E1% BB% 20th% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20% C4% 91ang% 20tranh% 20gi% C3% A0nh% 20mua% 20c% C3% A1c% 20l% C3% B4% 20kh% C3% AD% 20giao% 20ngay% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20ngu% E1% BB% 93n% 20cung% 20cho% 20nh% E1% BB% AFng% 20th% C3% A1ng% 20m% C3% B9a% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20s% E1% BA% AFP% 20t% E1% BB% 9Bi,% 20% C4% 91% E1% BA% A9y % C3% A1% 20gi% C3% AD% 20kh% 20li% C3% 20T% aan% E1% BB% A5c% 20t% E1% BA% A1o% E1% BB% 20nh%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news