Evergrande And ‘debt Bomb’ Waiting To Explode?

V% E1% BB% 91n% 20l% C3% A0% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 202% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20B% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N,% 20gi% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% C3% A2y% 20Evergrande% 20% C4% 91ang% 20tr% E1% BA% A3i% 20qua% 20th % E1% BB% 9Di% 20k% E1% BB% 20% C4% B3% 91en% 20t% E1% BB% 91i% E1% BA% 20nh% A5t.Th% C3% A1ng% 209% 20v% E1% BB % ABA% 20qua,% 20Fitch% 20Ratings% 20h% E1% BA% A1% 20b% E1% BA% ADC% 20t% C3% ADN% 20nhi% E1% BB% 87m% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20xu% E1% BB% 91ng% 20cc,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ngh% C4% A9a% 20v% E1% BB% 9Bi% 20vi% E1% BB% 87C% 20ch% E1% BB % 89% 20c% C3% B2n% 202% 20b% E1% BA% ADC% 20nh% E1% BB% 8F% 20N% E1% BB% AFA% 20l% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N % C3% A0y% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20di% E1% BB% 87n% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nguy% 20c% C6% A1% 20ph % C3% A1% 20s% E1% BA% A3N% 20v% E1% BB% 9Bi% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20l% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20300 % 20t% E1% BB% 89% $ 20.% 20Ngay% 20l% E1% BA% ADP% 20t% E1% BB% A9c% 20t% E1% BB% AB% 20kh% C3% B3a% 20v% E1% BB% 20Evergrande% 81% E1% BB% 20tr% 9F% C3% A0nh 20th% 20% C4% 91i% E1% BB%% 83m% 20N% C3% B3ng% 20v% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 81u% 20c% C3% A2u% 20h% E1% BB% 8Fi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% C4% A3c% 20% 91% E1% BA% B7t% E1% BB% 20ra.Li% 87u% 20Evergrande% C3% B3% 20c% E1% BB% 20tr% 9F% C3% A0nh% 20th% 20Lehman% 20Brothers% 20th% E1% BB% A9% 202?% 20Tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n ,% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91ang% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20lao% 20d% E1% BB% 91C, running.% 20C% C3% A2u% 20chuy% E1% BB% 87n% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20b% E1% BA % AFT% 20ngu% E1% BB% 93n% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% C3% A2u? Th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20B % E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20nh% C6 % B0% 20th% E1% BA% BF% 20N% C3% A0o% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20Evergrande? Gi% C3% A1% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91 % E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20li% C3% aan% 20t% E1% BB% A5c% 20t% C4% 83ng% 20ch% C3% ADnh% 20l% C3% A0% 20chi% E1 % BA% BFC% 20phao% 20c% E1% BB% A9u% 20sinh% 20cho% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N% C3% A0y% 20su% E1% BB% 91t % 209% 20N% C4% 83m% 20qua

.% 20C% E1% BB% A5% E1% BB% 20th% 83% 20th % C3% A1ng% 206/2012,% 20Citron% 20Research,% 20m% E1% BB% 99T% 20Short% 20Seller% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng,% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% A1o% 20bu% E1% BB% 99c% 20Evergrand% 20group% 20gian% 20l% E1% BA% ADN% 20BCTC,% 20N% C3% A2ng% 20kh% E1% BB% 91ng% 20s % E1% BB% 91% 20d% C6% B0% 20ti% E1% BB% 81n% 20v% C3% A0% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20b% E1% BA% A5t% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20nh% E1% BA% B1m% 20m% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% C3% ADCH% 20che% 20d% E1 % BA% A5u% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20t% E1% BB% 93i% 20t% E1% BB% 87% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20h% C3% B4m% 20% C4% 91% C3% B3% 20gi% E1% BA% A3m% 2020%.% 20Nh% C6% B0ng% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3,% 20gi% C3% A1% 20B% C4% 90S% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20ti% E1% BA % BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20t% C4% 83ng,% 20s% E1% BB% B1% 20ki% E1% BB% 87n% 20N% C3% A0y% 20b% E1% BB% 8B% 20l% A3ng% C3% 20qu% C3% AC% C3% AAn.V% E1% BA% 20th% BF,% 20khi% C3% A1% 20gi% E1% BA% 20B% 20% C4% A5t% 91% E1% BB % 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B2n% 20t% C4% 83ng% 20li% C3% aan% 20t% E1% BB% A5c% 20th% C3% AC % C3% A1% 20gi% E1% BB% 20tr% 8B% E1% BA% 20th% BF% 20ch% E1% BA% A 5p% 20vay% 20v% E1% BB% 91n% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B2n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o
% 20T% E1% BB% AB% 202 020,% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20v% C3% A0% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C3% A1p% 20d% E1% BB% A5ng% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 203% 20L% E1% BA% B1n% 20ranh% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20 (The% 20Three% 20Red% 20Lines)% 20% C4% 91% E1% BB% 91i % 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N % 20nh% E1% BA% B1m% 20h% E1% BA% A1% 20nhi% E1% BB% 87T,% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi% C3% A1% 20B% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% 9F% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20N% C3% A0y.% 20C% C3% A2u% 20chuy % E1% BB% 87n% 20gi% C3% A1% 20B% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20s% E1% BB% A5t% 20gi % E1% BA% 20% E1% A3m% BB% 9F% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20h% C6% A1n% 2020 %% 20trong% 20v% C3% 20N% B2ng% 201% C4% 83m% 20qua,% 20Evergrande% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BA% A5t% 20% C4% 91 % E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20s% E1% BA% BD% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20l% E1% BB% 9bn% 20t% E1% BB% AB% 20vi% E1% BB% 87C% 20s% E1% BB% A5t% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi% C3% A1% 20B% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running.% C4% 90% E1% BB% A9ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20nhi% E1% BB% 81u% 20% C3% BD% 20ki% E1 % BA% BFN% 20t% C3% B2% 20m% C3% B2% 20v% E1% BB% 81% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3 % ACnh,% 20Evergrande% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20s% E1% BA% BD% 20ho% C3% A0n% 20tr% E1% BA% A3% 20l% C3% A3i% 20vay% 20cho% 20c% C3% A1c% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20N% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3% A1o% E1% BA% 20h% A1n% 20v% C3% 20h% C3% A0o% 20nay B4m%,% 20ng% C3% A0y% in 2023/9% 20Tuy% 20nhi% C3% aan% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20kh% C3% B4ng% 20N% C3% AAU% 20c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A0% 20bao% 20nhi% C3% AAU% 20v% C3% A0% 20khi% 20N% C3% A0o% 20s% E1% BA% BD% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20m% C3% A0% 20ch% E1% BB% 89% 20N% C3% B3i% 20R% E1% BA% B1ng% 20% 22m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% AFng% BB% E1% BA% 20kho% A3N% 20N% E1% BB% C3% A3% 20tr% A1i% E1% BA% 20phi% BFu% 20N% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news