Evergrande Faces Difficulties In Financial Obligations

NH% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20kH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20Evergrande% 20% C4% 91ang% 20ch% C3% ACM% 20Trong% 20N% C3% Bai% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B3% 20t% E1% BB% 95ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1% 20h% C6% A1N% 20300% 20T% E1% BB% B7% 20USD,% 20sau% 20nhi% E1% BB% 81U % 20N% C4% 83m% 20% C4% 91i% 20vay% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20T% C3% A0I% 20tr% E1% BB% A3% 20cho% 20t% E1% BB% 91c % 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20nhanh% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.Evergrande.% 20% E1% BA% A2NH:% 20trustnodest% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1 % BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20Evergrande% 20ng% C3% A0Y% 2014/9% 20th% E1% BB% ABA% 20nh% E1% BA% DNA% 20H% E1% BB% 8D % 20% C4% 91ang% 20ch% E1% BB% 8bu% 20% 22% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20to% 20L% E1% BB% 9BN% 22% 20V% C3% A0% 20C % C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A1P% 20% E1% BB% A9ng% 20C% C3% A1C% 20NGH% C4% A9A% 20V % E1% BB% A5% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH,% 20sau% 20kHI% 20m% E1% BB% 9BI% 20kH% E1% Three% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20tr% C6% B0% E1% B B% 9bc% 20% C4% 91% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C3% A0Y% 20R% E1% BA% B1ng% 20s% E1% BA% BD% 20h% E1% BB% 8d% 20tr% C3% A1NH% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BB% 99T% 20V% E1% BB% A5% 20ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N% 20quy% 20m% C3% B4% 20L% E1% BB% 9bn.NC% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91ang% 20ch% C3% ACM% 20Trong 20N% C3% Bai% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% 95ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1% 20h% C6% A1N% 20300% 20t% E1% BB% B7% 20USD,% 20sau% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91i% 20vay% 20% C4% 91% E1% BB% 83 % 20t% C3% A0I% 20tr% E1% BB% A3% 20cho% 20T% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1 % BB% 9fng% 20nhanh% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.Tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3% 20h% C3% B4M% 2013 / 9,% 20Evergrande% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20H% E1% BB% 8D% 20% C4% 91ang% 20Ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7T% 20V% E1% BB% 9BI% 20% 22NH% E1% BB% AFNG% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20ch% C6% B0A% 20t% E1% BB% Abng% 20c% C3% B3% 22,% 20nh% C6% B0ng% 20B% C3% A1C% 20B% E1% BB% 8F% 20in% 20% C4% 91% E1% BB% 93N% 20R% E1% Three% B1ng% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% AFP% 20Ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N

.Tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20sang% 20ng% C3% A0Y % 2014/9,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20KH% C3% A1C% 20cho% 20s% C3% A0N% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20HK% 20 (middle% 20qu% E1% BB% 91C),% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20% C4% 91% C3% A3% 20thu% C3% AA% 20C% C3% A1C% 20C% E1% BB% 91% 20V% E1% Three% A5N% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% C3% ACM% 20% 22t% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3I% 20PH% C3% A1P% 20KH% E1% BA% A3% 20thi% 22% 20nh% E1% BA% B1M% 20GI% E1% BA% A3M% 20B% E1% BB% 9BT% 20cu% E1% BB% 99C% 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N.% 20song% 20Evergrande% 20C% E1 % BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20R% E1% BA% B1ng% 20KH% C3% B4ng% 20C% C3% B3% 20g% C3% AC% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B % E1% BA% A3O% 20H% E1% BB% 8D% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A1P% 20% E1% BB% A9ng% 20C% C3 % A1C% 20NGH% C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20C% E1% BB% A7A% 20m % C3% ACNH.T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20L% E1% BB% 97i% 20cho% 20% 22C% C3 % A1C% 20B% C3% A1O% 20c% C3% A1O% 20ti% C3% Aau% 20c% E1% BB% B1C% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20lan% 20truy% E1% BB % 81n% 20tr% C3% AAN% 20C% C3% A1C% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1% BB% 87N% 20truy% E1% BB% 81N% 20th% C3% B4ng% 22% 20 % C4% 91% C3% A3% 20L% C3% A0M% 20T% E1% BB% 95N% 20h% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20doanh% 20s% E1% BB % 91% 20B% C3% A1N% 20h% C3% A0NG% 20In% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A7A% 20th % C3% A1ng% 20ch% C3% DNA
% 20The% 20Evergrande,% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% B3% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4 % 91% E1% BFN% BFN% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% E1% A1ng% 20ngu% E1% BB% 93N% 20thu% 20ti% E1% BB% 81n% 20m% E1% BA% B7T% 20C % E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20B% E1% BB% 8B% 20suy% 20gi % E1% BA% A3M,% 20g% C3% A2Y% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% 9BN% 20L% C3% AAN% 20D% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20V% C3% A0% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 8d.c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 20 9 %% 20Trong 20Phi% C3% AAN% 20s% C3% A1ng% 2014/9% 20V% C3% A0% 20GI% E1% BA% A3M% 20g% E1% BA% A7N% 2080 %% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 20T% E1% BB% 9BI% 20NAY.Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% C3% A1N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20Trong 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20T% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20quy% 20m% C3% B4% 20L% E1% BB% 9BN% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH,% 20C % C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20m% E1% BA% A1nh% 20cho% 20C% C3% A1C% 20C% C4% 83N% 20h% E1 % BB% 99.% 20song% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20V% E1% BA% ABN% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% ADN% 20GI% E1% BA% A3M% 2029 %% 20In% 20N% E1% BB% ADA% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m % 20nay.% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20C% C5% A9ng% 20% C4% 91ang% 20g% E1% BA% B7P% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20B% C3% A1N% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ch% C3% Adnh% 20% E1% BB% 9F% 20Hong% 20kong% 20D% C3% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% DNA% 20m% E1% BB% A9C% 20GI% C3% A1% 20L% E1% BB% 97.m% E1% BB% 99T% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% Adnh% 20c% E1% BB% A7A% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news