Evergrande Is At Risk Of Becoming China’s ‘lehman’ Moment

C% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91ang% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20% 27hi% E1% BB% 87u% 20% E1% BB% A9ng% 20domino% 27% 20xu% E1% BA% A5t% 20hi% E1% BB% 87n% 20khi% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Evergrande% 20% C4% 91ang% 20tr% C3% aan% 20b% E1% BB% 9D% 20v% E1% BB% B1c% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% C3% A1c% A3.C% 20nh% C3% C3% A2n% 20vi% 20safe% aan% 20ninh% 20t% E1% BA% C3% A1o% 20th% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20chu% E1% BB% 97i% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20khi% 20h% E1% BB% 8D% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 87% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande,% 20N% C6% A1i% 20m% E1% BB% 8Di% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9Di% 20t% E1% BB% A5% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20ho% C3% A0n % 20tr% E1% BA% A3% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20s% E1% BA% A3N% 20ph% E1% BA % A9m% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A2M% 20Quy% E1% BA% BFN,% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91cC% C3% A1c% 20nh% C3% C3% A2n% 20vi% 20safe% aan% 20ninh% 20t% E1% BA% A1o% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20chu% E1% BB% 97i% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20khi% 20h% E1% BB% 8D% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 87% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande,% 20N% C6% A1i% 20m% E1% BB% 8Di% 20ng % C6% B0% E1% BB% 9Di% 20t% E1% BB% A5% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA % A7u% 20ho% C3% A0n% 20tr% E1% BA% A3% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20s% E1% BA % A3N% 20ph% E1% BA% A9m% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A2M% 20Quy% E1% BA% BFN,% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91cJenny% 20Zeng,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20b% E1% BB% 99% 20ph% E1% BA% ADN% 20thu % 20nh% E1% BA% ADP% 20c% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 81% 20t% E1% BA% A1i% 20c % C3% B4ng% 20ty% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20AllianceBerntein % 20% C4% 91% C3% A3% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20v% E1% BB% 81% 20% E2% 80% 9Chi% E1% BB% 87u% 20% E1 % BB% A9ng% 20domino% E2% 80% 9D% 20t% E1% BB% AB% 20s% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20ti % E1% BB% 81m% 20t% C3% A0ng% E1% BB% 20c% A7a% 20Evergrande.Evergrande% 20l% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20m% E1% BA% AFC% 20N% E1% BB% A3% 20nhi% E1% BB% 81u% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20v% C3% A0% 20% C4% 91ang% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% A9c% 20N% E1% BA% B7ng% 20c% E1% BB% A7a% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20h% C6% A1n% 20300% 20T% E1% BB% B7% $ 20% 20v% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 81u% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% E1% BA% A7n% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20R% E1% BA% B1ng,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4 % 83ng% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3.% 20C% C3% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20cho% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% E1% BB% AB% 20ch% E1% BB% 91i% 20gia% 20h% E1% BA% A1n% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20m% E1% BB% 9Bi% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20mua% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% B1% 20% C3% A1n% 20khu% 20d% C3% A2n% 20c% C6% B0% 20Evergrande% 20ch% C6% B0a% 20ho% C3% A0n% 20th% C3% A0nh,% 20trong% 20khi% 20c% C3 % A1c% 20c% C6% A1% 20quan% E1% BA% 20x% BFP% E1% BA% 20h% 20% C4% A1ng% 91% C3% A3% 20N hi% E1% BB% 81u% 20l% E1% BA% A7n% 20h% E1% BA% A1% 20b% E1% BA% ADC% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20t% C3% ADN% 20nhi% E1% BB% 87m% 20Evergrande% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% C3% BD% 20how% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20thanh% 20kho% E1% A3N% BA% E1% BB% 20c% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% E1% BB% 8B% 20suy% E1% BA% 20gi% A3m.T% C3% C3% ACnh% 20h% ACnh% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20kh% C3% A1c% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20c% C5% A9ng% 20b% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20b% E1% BB% 9Fi% 20c% C3% A1c% 20quy% 20t% E1% BA% AFC% 20how% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20v% E1% BA% A1ch% 20ra% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20chi% 20ph% C3% AD% 20% C4% 91i% 20vay% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N

.% 20C% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph % C3% A1p% 20% C4% 91% C3% B3% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20h% E1% BA % A1n% 20N% E1% BB% C3% A3% 20li% 20% aan% C4% 20quan% 91% E1% BA% BFN% 20d% C 3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n,% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0% 20v% E1% BB% 91n% 20c% E1% BB% A7a% 20c % C3% B4ng% 20ty.% C4% 90% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20nh% E1% BB% 8F% 20kh% C3% A1c,% 20chi% E1% BA % BFM% E1% BA% 20kho% 2010% 20-% A3ng% 20t% 2015 %% E1% BB% 95ng% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng,% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20gia% 20N% C3% A0y% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20R% E1% BA% B1ng,% 20s % E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83 % 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20lan% 20t% E1% BB% 8Fa% 20% E2 % 80% 9Cc% C3% B3% 20t% C3% ADnh% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% E2% 80% 9D% 20sang% 20c% C3% A1c% 20l% C4% A9nh % 20v% E1% BB% C3% B1c% A1c% 20kh% E1% BB% 20c% A7a% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% C3% BF.Tuy% aan 20nhi%,% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20gia% 20N% C3% A0y% 20gi% E1% BA% A3i% 20th% C3% ADCH% 20R% E1% BA% B1ng, % 20c% C3% A1c% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20t% C3% C3% A0i% 20ch% ADnh% E1% BA% 20ho% B7c% C3% A3% 20x% 20h

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news