Evergrande Stock Prices Fell Sharply After President Hui Ka Yan Sold Shares

Gi% C3% A1% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20China% 20Evergrande% 20group% 20gi% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% 9BI% 204.8 %% 20In% 20Phi% C3% AAN% 20s% C3% A1ng% 2029/11,% 20sau% 20khi% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20T% E1% Three% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20HUI% 20KA% 20yan% 20GI% E1% BA% A3M% 20s% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20344% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD.0: 00 /% 201: 17N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20mv% C4% 83N% 20Ph% C3% B2ng% 20C% E1 % BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N % 20Evergrande% 20t% E1% BA% A1I% 20Hong% 20kong,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C.% 20% E1% BA% A2nh:% 20AFP / TTXVNGI% C3% A1% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20con% 20V% E1% BB% 81% 20XE% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20c% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20L% C3% A0% 20China% 20Evergrande% 20New% 20energy% 20Vehicle% 20group% 20LTD% 20C% C5% A9ng% 20GI% E1% BA% A3M% 205 %% 20sau% 20khi% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20% C4% 91ang % 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20k% C3% Aau% 20g% E1% BB% 8DI% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1 % BA% A7U% 20T% C6% B0% 20B% C6% A1M% 20V% E1% BB% 91N% 20V% C3% A0O% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y.Evergrande% 20% C4 % 91ang% 20t% C3% Adch% 20c% E1% BB% B1C% 20Huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% E1% BB% 91N% 20khi% 20% 22g% C3% A1nh% 22 % 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% A3% 20tr% C3% AAN% 20300% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20nh% C3 % A0% 20ch% E1% BB% A9C% A9C% 20tr% C3% A1CH% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20Y% C3% Aau% 20C% E1% BA% A7U % 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20HUI% 20KA% 20yan% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20C% C3 % A1% 20nh% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20cho% 20C% C3% A1C% 20CH% E1% BB% A7% 20N% E1% BB % A3

.Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20KH% C3% B4ng% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20t% E1% BB % 95% 20s% E1% BB% 91% 20L% E1% BB% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20L% C3% A0% 2082.5% % 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 206/11% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91 % E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20LI% E1% BB% 87U% 20T% E1 % BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20NGH% C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20khi% 20giai % 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20% C3% A2N% 20h% E1% BA% A1N% 2030% 20ng% C3% A0Y% 20k% E1% BA% BFT% 20th% C3% Bac% 20V % C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 206/12% 20Hay% 20kH% C3% B4ng.cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc ,% 20Evergrande% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C3% B4ng% 20HUI% 20KA% 20yan% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% C3% A1N% 201
2% 20T% E1% BB% B7% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% C3% A1% 202.23% 20HKD% 20 (0.28% 20USD) / c % E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU,% 20GI% E1% BA% A3M% 20C% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20T% E1% BB% AB% 2077% % 20xu% E1% BB% 91ng% 2067.9% .t% E1% BB% ABNG% 20L% C3% A0% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% E1% BA% A1i% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C,% 20nh% E1% BB% AFNG% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande % 20% C4% 91% C3% A3% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20to% C3% A 0n% 20B% E1% BB% 99% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y,% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 99T% 20LO% E1% BA% A1T% 20V% E1% BB % A5% 20V% E1% BB% A1% A1% 20N% E1% BB% A3% A3% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BB% 8B% 20h% E1 % BA% A1% 20B% E1% BA% ADC% 20T% C3% ADN% 20nhi% E1% BB% 87m% 20Trong% 20V% C3% A0i% 20th% C3% A1ng% 20qua ./. L% C3% AA % 20minh% 20 (by% 20Rers)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news