Exceeding Uniqlo Boss, Billionaire Technology Is The Richest Japanese In Japan

According% 20Bloomberg,% 20doanh% 20nh% C3% A2n% 20Takemitsu% 20Takizaki% 20-% C3% A0% 20nh% 20s% C3% 20l% A1ng% E1% BA% 20h% C3% ADP% A3ng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3m% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD% 20Keyence% 20Corp% 20-% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% E1% BB% 20kh% 91i% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% 2038.2% A3N% 20t% E1 % BB% B7% 20USD.0: 00 /% 201: 47n% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% C3% A0i% 20NamT% 20s% E1% BA% A3N% E1% BB% 20c% A7a% 20t% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA% 20Takizaki% 20ph% C3% ACnh% 20to% 20sau% 20khi% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20Keyence% 20Corp% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A7n% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0y% 2013/9. % C3% 20% 20s% 94ng% 20Takizaki% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% E1% BA% 20kho% 2021 %% A3ng% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20ph% A7n% 20Keyence.% 20T% C3% ADnh% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay ,% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% E1% BB% 20c% A7a% 20% C3% B4ng% 20t% C4% 20Takizaki% 83ng% 20th% C3% 205

.9% AAM% 20t% E1% BB% B7% E1% BB% 20USD.V% 9Bi% 2 0s% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20v% E1% BB% 91n% 20h% C3% B3a% 20kho% E1% BA% A3ng% 20 167% 20t% E1% BB% B7% $ 20,% 20Keyence % 20hi% E1% BB% 87n% 20l% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20t% E1% BA% A1i% 20Nh % E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N,% 20sau% 20h% C3% A3ng% 20% C3% B4t% C3% B4% 20Toyota% 20Motor% 20Corp.% 20Gi% C3% A1% 20c% E1 % BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C5% A9ng% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20trong% 20tu% E1% BA% A7n % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20sau% 20khi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% C6% B0a% 20v% C3% A0o% 20ch % E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20ch% E1% BB% C3% A9ng% 20kho% A1n% 20Nikkei% E1% BB% 20225
V% 2038.2% 9Bi% 20t% E1% BB % B7% $ 20,% 20% C3% B4ng% 20Takizaki% 20% C4% 91% C3% A3% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20qua% 20doanh% 20nh% C3% A2n% 20Tadashi% 20Yanai, % 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Fast% 20Retailing% 20 (c% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BA% B9% 20c% E1% BB% A7a% 20Uniqlo) % 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0U% 20nh% E1% BA % A5t% E1% BA% 20Nh% ADT% E1% BA% 20B% A3N.% 20% C3% 94ng% 20Yanai% C3% B3% 20c% 20tay% 2035.5% 20trong% 20t% E1% BB% B7% C3% A0 20USD.T% i% 20s% E1% BA% A3N% E1% BB% 20c% A7a% C3% 20% 20s% B4ng% 20Yanai% E1% BB% A5t% E1% BA% 20gi% 209.7% A3m% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20t% C3% ADnh% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20 (t% C6% B0% C6% 20% C4% A1ng% C6% B0% 91% C6% 2022 %% A1ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA % A3N).% C3% A1% 20Gi% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20phi% BFu% 20Fast% 20Retailing% 20lao% 20d% E1% BB% 91C, running% 2018 %% 20trong% 20qu% C3% A3ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20N% C3% A0y% 20v% C3% AC% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19.% C3% 94ng% 20Takemitsu% 20Takizaki% 20v% C3% A0% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1 % BB% 9F% 20c% E1% BB% A7a% 20Keyence% 20Corp% 20t% E1% BA% A1i% 20Osaka,% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N.% 20% E1% BA % A2nh:% 20Bloomberg.% C3% 94ng% 20Takizaki% C3% A0nh% 20th% 20l% E1% BA% ADP% 20Keyence% 20v% C3% 20N% C4% A0o% 83m% C3% 20% 201974
% 94ng% 20x% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20h% C3% A3ng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3m% 20at% E1% BA% BFN,% 20d% E1% BB% A5ng% 20c% E1% BB% A5% 20% C4% 91o% 20l% C6 % B0% E1% BB% 9Dng,% 20h% E1% BB % 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20th% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1c% 20m% C3% A1y% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20thi% E1% BA% BFT % 20b% E1% BB% 8B% 20kh% C3% A1c% 20ph% E1% BB% A5c% 20v% E1% BB% A5% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20t% E1% BB% B1 % 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C3% C3% B3a% 20c% B4ng% E1% BB% 20nghi% C3% B9% 87p.D% 20ch% C6% B0a% 20t% E1% BB % ABng% 20h% E1% BB% 8Dc% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 8Dc,% 20% C3% B4ng% 20Takizaki% 20 (76% 20tu% E1% BB% 95i)% 20ph% C3% A1T% 20from% 20ra% 20c% C3% A1c% 20c% E1% BA% A3m% 20at% E1% BA% BFN% 20ch% C3% ADnh% 20x% C3% A1c% 20% C3 % A1p% 20d% E1% BB% A5ng% 20tr% C3% aan% 20d% C3% A2y% 20chuy% E1% BB% 81n% 20l% E1% BA% AFP% 20R% C3% A1p,% 20v% C3% AD% 20d% E1% BB% A5% 20nh% C6% B0% 20c% E1% BA% A3m% 20at% E1% BA% BFN% 20trong% 20c% C3% A1c% 20d% C3% A2y% 20chuy% E1% BB% 81n% 20l% E1% BA% AFP% 20R% C3% A1p% 20% C3% B4t% C3% B4% 20c% E1% BB% A7a% 20h% C3% A3ng% 20Toyota.% 20% C3% 94ng % 20hi% E1% BB% 87n% 20l% C3% A0% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20danh% 20d% E1% BB% B1% 20c% E1% BB% A7a% 20Keyence % 20sau% 20khi% 20th% C3% B4i% 20ch% E1% BB% A9c% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3 % C3% A0nh% 20v% C4% A0o% 20N% 83m% C3% A0% 202015.Nh% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20Takeshi% 20Kitaura% 20c% E1% BB% A7a% 20Bloomberg% 20Intelligence% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20t% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C3% B3a% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1y,% 20nh% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% C3 % B3% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% BB% A7a% 20Keyence% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20hi % E1% BB% 87u% E1% BA% 20qu% A3% BA% 20R% E1% 20% A5t% C4% 20cao.Linh% 90% E1% BB% 97

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news