Eximbank (eib) Appointed Mr. Tran Tan Loc As The General Director

H% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20TMCP% 20Xu% E1% BA% A5t% 20nh% E1% BA% ADP% 20kh% E1% BA% A9u% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20 (Eximbank,% 20m% C3% A3% 20ch% E1% BB % A9ng% 20kho% C3% A1n% 20EIB)% 20v% E1% BB% ABA% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20vi% E1% BB% 87C% 20b% E1% BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20% C3% B4ng% 20Tr% E1% BA% A7n% 20T% E1% BA% A5n% 20L% E1% BB% 99c% 20gi% E1% BB% AF% 20ch% E1% BB% A9c% 20v% E1% BB% A5% 20T% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20c% E1% BB% A7a% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20sau% 20khi% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% AA% 20duy% E1% BB% 87T% 20t% E1% BB% C3% AB% 20Ng% A2n% 20h% C3% C3% A0ng% A0% 20Nh% C6% B0% 20N% E1% BB% 20% C4% 9Bc.Theo% 91% C3% B3, % 20% C3% B4ng% 20Tr% E1% BA% A7n% 20T% E1% BA% A5n% 20L% E1% BB% 99c% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20nhi% E1% BB% 87m % 20ch% E1% BB% A9c% 20v% E1% BB% A5% 20CEO% 20Eximbank% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0y% 208/9/2021,% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20gi% E1% BB% AF% 20ch% E1% BB% A9c% 20v% E1% BB% A5% 20l% C3% A0% 201% 20N% C4% 83m.% C3 % 94ng% E1% BA% 20Tr% A7n% 20T% E1% BA% A5n% 20L% E1% BB% 99c% A0% C3% 20l% E1% BA% 20Ti% BFN% 20s % C4% A9% 20Kinh% 20t% E1% BA% BF,% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20nh% E1% BA% ADN% 20nhi% E1% BB% 81u% 20v% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20t% E1% BA% A1i% 20Eximbank.% 20Tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc % 20khi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20b% E1% BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20v% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20ng % C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20trong% 20Ban% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u % 20h% C3% A0nh,% 20% C3% B4ng% 20L% E1% BB% 99c% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BB% AF% 20c% C3% A1c% 20v% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20nh% C6% B0% 20Ph% C3% B3% 20ph% C3% B2ng,% 20Tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20ph% C3% B2ng,% 20tr% E1% BB% A3% 20l% C3% BD% 20T% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running,% 20Ph% C3% B3% 20t% E1% BB % 95ng% 20gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20tr% E1% BB% B1c,% 20quy% E1% BB% 81n% 20T% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running,% 20Ph% C3% B3% 20t% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% A1m% 20% C4 % E1% BB% 91% C6% B0% 91c.Nh% E1% BA% 20v% Ady% 20sau% 202% 20N% C4% 83m% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20khi% 20% C3% B4ng% 20L% C3% AA% 20V% C4% 83n% 20Quy% E1% BA% BFT% 20R% E1% BB% 9Di% 20gh% E1% BA% BF% 20T% E1% BB% 20gi% 95ng% C3 % A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20nh% E1% BA% ADN% 20nhi% E1% BB% 87m% 20v% E1% BB% A5 % 20m% E1% BB% 9Bi% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 206/2019,% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Eximbank% 20b% E1% BB% 95% 20nhi % E1% BB% 87m% 20% C3% B4ng% E1% BB% 20Nguy% 85n% 20C% E1% BA% A3nh% 20Vinh% 20-% C3% B3% 20Ph% 20t% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% 20% C4% A1m% 91% E1% BB% 91C, running% C6% B0% 20th% E1% BB% 9Dng% E1% BB% 20tr% 20-% B1c% 20nh% C3% A2n% 20s% E1% BB % B1% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20gi% E1% BB% AF% 20ch% E1% BB% A9c% 20danh% 20T% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% A1m % 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20-% 20l% C3% A0m% E1% BB% 20quy% 81n% 20T% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% 20% C4% A1m% 91% E1% BB% 91C, running% 20Eximbank% 20th% C3% AC% 20cho% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay,% 20Eximbank% 20m% E1% BB% 9Bi% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1 % BB% A9c% 20c% C3% B3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20b% E1% BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20ch% E1 % BB% A9c% 20danh% 20T% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% 20% C4% A1m% E1% BB% 91% E1% BB% 91c

.V% 20k% E1% 81% BA% BFT% 20qu % E1% BA% A3% 20kinh% 20doanh,% 20l% C5% A9y% 20k% E1% BA% BF% 206% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 202 021,% 20thu% E1% BA% 20nh% ADP% 20l% C3% A3i% E1% BA% 20thu% A7n% 20c% E1% B B% A7a% 20t% C4% 20Eximbank% 83ng% 20% C4% 2011,7 %% 91% E1% BA% A1T% 20h% C6% A1n% 201 797% 20t% E1% BB% B7% C4% 20% 91 % E1% BB% 93ng;% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20thu% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20h% C6% 20611% 20T% A1n% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng, 83ng% 20t% C4%% 20h% C6% A1n% 2010.2 %% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% C3% 20ngo% A1i.T% C3% 20% C4% ADnh% 91% E1% BA% BFN% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 206/2021,% 20Eximbank% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20t% E1% BB% 95ng% 20t% C3 % A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20h% C6% A1n% 20165,000% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng ,% 20t% C4% 83ng% E1% BA% 20nh% B9% 20so% 20v% 203
2 %% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20cu% 91i% 20N% C4% 83m% 202020.Trong% 20 % C4% 91% C3% B3% 20d% C6% B0% 20N% E1% BB% A3% 20cho% 20vay% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A1T % 20h% C6% A1n% 20105,000% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 205, 82%% 20ch% E1% BB% C3% A9ng% 20kho% C4% A1n% 20% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20t% C4% 83ng% 2014.6%% 20v% E1% BB% 9Bi% C6% B0% 20d% 20N% E1% BB% A3% 20h% C6% A1n% 2018,300% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% B B% 93ng.% E1% BB% 20Ti% 81n% 20g% E1% BB% Adi% E1% BB% 20c% A7a% 20kh% C3% 20h% C3% A1ch% 20t% C4% A0ng% 83ng% 204.4 %% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% E1% BA% 20g% 20 140% 20ngh A7n% C3% ACN% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng%. Nh% C6% B0ng% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD% 20l% C3% A0% 20Eximbank% 20% C4% 91% C3% A3% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20t% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20k% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% A3p% 20t% C3 % ADCH% 20c% E1% BB% B1c% 20x% E1% BB% AD% 20l% C3% BD% 20N% E1% BB% A3% 20x% E1% BA% A5u.% C4% 90% E1% BA% BFN% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 206/2021% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20N% C3% A0y% 20gi% E1% BA% A3m% 20g% E1% A7n% BA% 2015.6 %% E1% BB% 20N% A3% BA% 20x% E1% A5u% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20cu% 91i% 20N% C4% 83m% 202 020 % 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 95ng% 20N% E1% BB% A3% 20x% E1% BA% A5u% 202 138% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1 % BB% 93ng,% E1% BA% 20chi% BFM% 202 %% 20tr% C3% 20T% aan% E1% BB% 95ng% C6% B0% 20d% 20N% E1% BB% A3% 20gi% E1% A3m% BA% BA% 20m% E1% A1nh% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% 202.51 %% A9c% E1% BB% 20th% 20% C4% 9Di% 91i% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news