Experience Of Biosafety Chicken Farming In Muong

H% C3% 92A% 20B% C3% 8cnh% 20nh% E1% BB% 9D% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 93i% 20r% E1% BB% 99ng% 20N% C3% AAN% 20D% C3% B9% 20NU% C3% B4I% 20g% C3% A0% 20B% E1% BA% B1ng% 20chu% E1% BB% 93ng% E1% BB% 93ng% 20h% E1% BB% 9F,% 20nh% C3% B3M% 20H% E1% BB% 99% 20LI% C3% AAN% 20K% E1% BA% BFT% 20NU% C3% B4I% 20gia% 20c% E1% Three % A7M% 20% E1% BB% 9F% 20X% C3% A3% 20V% C4% A9nh% 20ti% E1% BA% BFN% 20 (Kim% 20B% C3% B4i,% 20h% C3% B2A% 20B% C3% ACNH)% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20AN% 20to% C3% A0N% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC .L% C3% AAN% 20XER% 20KH% C3% A1CH% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20-% 20h% C3% B2A% 20B% C3% ACNH.% 20xu% E1% BB % 91ng% 20ng% C3% A3% 20BA% 20B% C3% A3I% 20ch% E1% BA% A1O% 20-% 20kim% 20B% C3% B4i.% 20% C4% 90i% 20B% E1% BB% 99% % 20V% C3% A0% A0% 20h% E1% BB% 8FI% 20th% C4% 83m% 20V% C3% A0o% 20ng% E1% BA% A7M% 20tr% C3% A1.% 20ch% C3% Bang% 20t% C3% B4i% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20trand% 20tr% E1% BA% A1i% 20ch% C4% 83N% 20NU% C3% B4I% 20g% C3% A0% 20AN% 20to% C3% A0N% 20sinh% 20H% E1% BB% 8DC% 20C% E1% BB% A7A% 20anh% 20tr% E1% BA% A7N% 20ti% E1% BA% BFN% 20B% E1% BB% 91N% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% B4N% 20kim% 20% C4% 90% E1% BB% A9C, %2 0x% C3% A3% 20V% C4% A9nh% 20ti% E1% E1% BFN% 20 (Huy% E1% BB% 87N% 20kim% 20B% C3% B4i,% 20h% C3% B2A% 20B% C3% ACNH )% E1% BB% 9d% 20c% C3% B3% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20R% E1% BB% 99ng,% 20Vi% E1% BB % 87C% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20trand% 20tr% E1% BA% A1i% 20gia% 20c% E1% BA% A7M% 20Theo% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACNH % 20tr% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 9F% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20AN% 20to% C3 % A0N% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20% 20% E1% BA% A2NH:% 20h

.ti% E1% E1% BFN.DU% 20% C4% 91ang% 20B% E1% BA% DNA % 20cho% 20g% C3% A0% 20% C4% 83n,% 20nh% C6% B0ng% 20nghe% 20th% E1% BA% A5Y% 20C% C3% B3% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20L% E1% BA% A1,% 20anh% 20B% E1% BB% 91N% 20V% E1% BA% ABN% 20D% E1% BB% ABNG% 20Tay% 20m% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91 % C3% B3N% 20KH% C3% A1CH% 20V% C3% A0O% 20ch% C6% A1i.% 20anh% 20B% E1% BB% 91N% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20ngay:% 20trand% 20tr % E1% BA% A1I% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% 95ng% 20% C4% 91% C3% A0N% 20g% C3% A0% 20NU% C3% B4I% 20th% C6% B0% E1 % BB% 9dng% 20XY% C3% AAN% 20g% E1% BA% A7N% 2015
000% 20con,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 2011.000% 20con% 20Chuy% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BA% BB,% 204,000% 20con% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20Ph% E1% BA% A9 MB% C3% ACNH% 20qu% C3% A2N% 20m% E1% BB% 97i% 20th% C3% A1ng% 20xu% E1% BA% A5T% 20B% C3% A1N% 20ra% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20tr% C3% AAN% 205,000% 20g% C3% A0% 20con% 20% E1% BA% A5P% 20N% E1% BB% 9F% 20 (1% 20ng% C3% A0Y% 20tu% E1% BB% 95i),% 20h% C6% A1N% 201,000% 20kg% 20g% C3% A0% 20th% E1% BB% 8BT.% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1 % Three% DNA,% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% C6% C4% B0% E1% BB% A3C% 20% C3% ADT.% 20nh% C6% B0ng% 20T% E1% BB% AB% 20kHI% 20m% E1% BB% 9F% 20tr% E1% BA% A1i% 20NU% C3 % B4I% 20g% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay,% 20ch% C6% B0A% 20C% C3% B3% 20N% C4% 83m% 20N% C3% A0O% 20B% E1% BB% 8B% 20th% C3% A2M% 20V% C3% A0O% 20V% E1% BB% 91n.ri% C3% AANG% 203% 20th% C3% A1ng% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20m% E1% BB% 97i% 20th% C3% A1ng% 20cho% 20L% C3% A3i% 20h% C6% A1N% 2050% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4 % 91% E1% BB% 93ng.% 20% C4% 90% E1% BB% 83% 20duy% 20tr% C3% AC% 20C% C3% B4ng% 20su% E1% BA% A5T% 20ch% C4% 83N% 20NU% C3% B4i% 20C% E1% BB% A7A% 20trand% 20tr% E1% BA% A1i,% 20trand% 20tr% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% C3% A3% 20Ph% E1% BA % A3i% 20thu% C3% AA% 20th% C3% AAM% 204% 20LAO% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng,% 20tr% E1% BA% A3% 20 l% C6% B0% C6% A1ng% 205% 20-% 206% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / ng% C6% B0% E1% BB% 9DI / th % C3% A1ng,% 20t% C3% B9y% 20theo% 20c% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C.% C4% 90i% 20th% C4% 83m% 20kH% E1% BA% AFP% 20Trang% 20tr % E1% BA% A1i% 20gia% 20c% E1% BA% A7M% 20C% E1% BB% A7A% 20Ac% 20B% E1% BB% 91N,% 20ch% C3% Bang% 20T% C3% B4i% 20th% E1% BA% A5Y:% 20c% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20g% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20NU% C3% B4I% 20Trong% 20chu% E1% BB% 93ng% 20h% E1% BB% 9F% 20KH% C3% B4% 20s% E1% BA% A1ch,% 20th% C3% B4ng% 20tho% C3% A1ng.% 20c% C3% B3% 20R% C3% A8M% 20che% 20m% C6% B0A,% 20N% E1% BA% AFng.% 20C% C3% A1C% 20D% C3% A3y% 20chu % E1% BB% 93ng% 20c% C3% A1CH% 20nhau% 20ch% E1% BB% ABNG% 2020m.% 20mP% 20% E1% E1% A5P% 20tr% E1% BB% A9ng,% 20khu% 20ch% C4 % 83n% 20NU% C3% B4I% 20V% C3% A0% 20Khu% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1CH% 20BI% E1% BB% 87t % 20nhau% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83
con% 20gi% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% C6% B0A% 20V% C3% A0o% 20NU% C3 % B4i% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20L% C3% A0% 20g% C3% A0% 20RI% 20L% E1% BA% A1C% 20th% E1% BB% A7Y% 20 (H% C3 % B2A% 20B% C3% ACNH).% 20m% C3% A1ng% 20% C4% 83N,% 20m% C3% A1ng% 20U% E1% BB% 91ng % 20V% C3% A0% 20chu% E1% BB% 93ng% 20tr% E1% BA% A1I% 20ch% C4% 83N% 20NU% C3% B4I% 20KH% C3% A1% 20s% E1% BA% A1CH% 20s % E1% BA% BD.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% E1% BA% A5P% 20N% E1% BB% 9F% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20theo% 20nguy% C3% AAN% 20T% E1% BA% AFC% 20V% E1% BA% ADN% 20Chuy% E1% BB% 83N% 20m% E1% BB% 99T% 20chi% E1% BB% 81U:% 20N% C6 % A1i% 20nh% E1% BA% ADP% 20tr% E1% BB% A9ng% 20-% 3E% 20B% E1% BA% A3O% 20Qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% A9ng% 20- % 3E% 20N% C6% A1I% 20% E1% BA% A5P% 20-% 3E% 20N% C6% A1I% 20N% E1% BB% 9F% 20-% 3E% 20N% C6% A1I% 20giao% 20b % C3% A1N% 20g% C3% A0% 20con.c% C3% A1C% 20KH% C3% A2U% 20In% 20% E1% BA% A5P% 20N% E1% BB% 9F% 20gia% 20c% E1% Three % A7M% 20c% E1% BB% A7A% 20trand% 20tr% E1% BA% A1I% 20anh% 20tr% E1% BA% A7N% 20ti% E1% BA% BFN% 20B% E1% BB% 91N% 20% C4 % 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20c% C3% A1C% 20nguy% C3% AAN% 20T% E1% BA% AFC% 20V % E1% BA% ADN% 20chuy% E1% BB% BB% 83n% 20m% E1% BB% 99T% 20chi% E1% BB% 81U,% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20AN% 20to% C3% A0N% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC.% 20% E1% BA% A2nh:% 20h.ti% E1% BA% BFN.TH% E1% BB% A9C% 20% C4% 83n% 20cho% 20g% C3% A0% 20th% C6% A1M,% 20m% E1% BB% 9BI,% 20c% C3% B2N% 20h% E1% BA% A1N% 20s% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news