Expert: ‘thai Tourism Will Take At Least 3 Years To Recover’

Transfer% C3% AAN% 20gia% 20kinh% 20t% E1% BF% 20t% E1% BF% A1i% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20standard% 20chartered% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20ng% C3% A0NH% 20DU% 20L% E1% BB% 8BCH% 20th% C3% A1I% 20lan% 20c% E1% BA% A7N% 20nhi% E1% BB% 81U% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20quay% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20D% C3% B9% 20ch% C3% Adnh% 20Ph% E1% BB% A7% 20N% E1% BB% 9BI% 20L% E1% BB% 8fng% 20GI% C3% A3N% 20C% C3% A1CH.Theo% 20Bloomberg,% 20% C3% B4ng% 20tim% 20Lelahaphan% 20-% 20chuy%% C3% AAN% 20gia% 20kinh% 20t% E1% BF% 20T% E1% BA% A1i% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0NN% 20standard% 20chartered% 20C% E1% BB% A7A% 20th% C3% A1i% 20lan% 20-% 20cho% 20Bi% E1% BFT:% 20% E2% 80% 9cs% E1% BB% B1% 20PH% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20ch% E1% BA% ADM% 20CH% E1% BA% A1P% 20C% E1% BB% A7A% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20DU% 20L% E1% BB% 8BCH% 20- % 20chi% E1% E1% BFM% 20KHO% E1% BA% A3NG% 2015 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% BA% A9M% 20Qu% E1% BB% 91C% 20N% E1% BB% 99i% 20th% C3% A1i% 20lan% 20-% 20s% E1% BA% BD% 20TI% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20L% C3% A0M % 20suy% 2 0Y% E1% BA% BFU% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20% E1% BB% 9F% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20L% E1% BB% 9BN% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20Nam% 20% C3% 81% 20Trong% 202% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB% 9Bi% E2% 80% 9d.In% 20th% C3% A1ng% 208,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung % 20% C6% B0% C6% A1ng% 20th% C3% A1i% 20lan% 20c% E1% BA% AFT% 20GI% E1% BA% A3M% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20L % C6% B0% E1% BB% A3ng% 20KH% C3% A1CH% 20DU% 20L% E1% BB% 8BCH% 20xu% E1% BB% 91ng% 20c% C3% B2N% 20150,000% 20L% C6% B0% E1 % BB% A3T% 20KH% C3% A1CH% 20Trong 20N% 20N% C4% 83m% 20NAY% 20V% C3% A0% 206% 20tri% E1% BB% 87U% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 20KH % C3% A1CH% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202022.s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20DU% 20KH% C3% A1CH% 20N% C6 % B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0i% 20t% E1% BB% 9BI% 20th% C3% A1I% 20lan% 20gi% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1NH% 20SO% 20V % E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH.% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20t% C3% ACNH% 20H% C3% ACNH% 20% C4% 91% C3% B3,% 20th% C3% A1i% 20lan% 20s% E1% BA% BD % 20N% E1% BB% 9BI% 20L% E1% BB% 8fng% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% B A% BF,% 20ch% E1% BA% A5M% 20D% E1% BB% A9T% 20C% C3% A1CH% 20ly% 20B% E1% BA% AFT% 20BU% E1% BB% 99C% 20% C4% 91 % E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20DU% 20KH% C3% A1CH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91I% E1% BB % 83m% 20du% 20L% E1% BB% 8BCH,% 20BAO% 20g% E1% BB% 93m% 20bangkok,% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 201 / 11

.th% C3% A1i % 20lan% 20% C4% 91ang% 20t% C3% ACM% 20C% C3% A1CH% 20KH% E1% BB% 9FI% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh % 20T% E1% BF% BF% 20V% C3% A0% 20chuy% E1% BB% 83N% 20m% C3% ACNH% 20sang% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C % 20% E2% 80% 9cs% E1% BB% 91ng% 20chung% 20V% E1% BB% 9Bi% 20Covid-19% E2% 80% 9d.% 20tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20theo% 20% C3 % B4ng% 20leelahaphan,% 20N% E1% BA% BFU% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20CA% 20nhi% E1% BB% 85m% 20Covid-19% 20T% C4% 83ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i,% 20k% E1% BF% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20m% E1% BB% 9F% 20C% E1% BB % ADA% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20ng% C3% A0NH% 20DU% 20L% E1% BB% 8BCH% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20b % E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1N% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N.TH% C3% A1i% 20lan% 20% C4% 91ang% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91 % E1% BA% A9Y% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% 22S% E1% BB% 91ng% 20Chung% 20V% E1% BB% 9BI% 20covid-19% 22% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20h% E1% BB% 93i% 20Ph% E1% BB% A5C% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20T% E1% BA% BF
% 20% E1% BF% A2nh:% 20bangkok% 20Post.s% E1% BB% 91% 20KH% C3% A1CH% 20du% 20L% E1% BB% 8BCH% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0I% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% AB% 2040% 20tri% E1% BB% 87U% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% A3T 20KH% C3% A1CH% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202019% 20 (business% 20thu% 20h% C6% A1N% 2060% 20T% E1% BB% B7% 20USD)% 20xu% E1% BB% 91ng% 20C% C3% B2N% 20g% E1% BA% A7N% 2074.000% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 20KH% C3% A1CH% 20In% 208 % 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 20nay.% C4% 90% E1% BA% A1i% 20di% E1% BB% 87N% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0NG% 20standard% 20chartered% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20th% C3% A1i% 20lan% 20c% E1% BA% A7N% 20TI% E1% BA% BFP% 20% C4% 91% C3% B3N% 206% 20tri% E1% BB% 87U% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 20KH% C3% A1CH% 20DU% 20L% E1% BB% 8BCH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20x% C3% B3A% 20kho% E1% BA% A3N% 20thi% E1% BA% BFU% 20H% E1% BB% A5T% 20t% C3% A0i% 20kho% E1% BA% A3N% 20V% C3% A3ng% 20lai% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 208.5% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong 208% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 8 3m% 20nay.% E2% 80% 9CTrong 20N% C4% 83m% 202022,% 204% 20tri% E1% BB% 87U% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 20KH% C3% A1CH% 20du% 20L% E1% BB% 8BCH% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20GI% C3% BAP% 20T% E1% BA% A1O% 20ra% 20ngu% E1% BB% 93N% 20Doanh% 20thu% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20V% E1% BB% 9Bi% 201 %% 20gdp% 20B% E1% BB% 9fi% 20du% 20kH% C3 % A1CH% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20chi% 20kho% E1 % BA% A3NG% 201.500% 20USD / NG% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Trong 20C% C3% A1C% 20Chuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91i% 20% C4% 91% E1 % BA% BFN% 20c% C3% A1C% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20Nam% 20% C3% 81% E2% 80% 9D,% 20chuy% C3% Aan% 20gia% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20t% E1% BA% A1I% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0NN% 20standard% 20chartered% 20Chia% 20s% E1% BA% BB.ngo% C3% A0i% 20ra,% 20% C3% B4ng% 20LEEHAPHAN% 20KH% E1% BA% B3NG% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20DU% 20KH% C3% A1CH% 20% C4% 91% E1 % BA% BFN% 20T% E1% BB% AB% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20-% 20chi% E1% BA% BFM% 2028 %% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kH % C3% A1CH% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C3% A1i% 20lan% 20In% 20N% C4% 83m % 202019% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news