Experts Say Unnecessary Vaccine Doses Needed

K% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20m% E1% BB% 99T% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20tr% C3% AAN% 20T% E1% BA% A1P% 20CH% C3% AD% 20THE% 20lancet% 20ng% C3% A0Y% 2013/9% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20hhi% E1% BB% 87U% 20qu% E1% BA% A3% 20ng% C4% 83N% 20ng% E1% BB% ABA% 20nguy% 20C% C6% A1% 20m% E1% BA% AFC% 20B% E1% BB% 87nh% 20N% E1% BA% B7ng% 20C% E1% BB% A7A% A7A% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20VACCINE% 20PH% C3% B2NG% 20COVID-19% 20Hi% E1% BB% 87N% 20NAY% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20KH% C3% B4ng% 20C% E1% BA% A7N% 20Ph% E1% BA% A3I% 20ti% C3% AAM% 20m% C5% A9I% 20th% E1% BB% A9% 20BA.Tuy% C3% AAN% 20Truy% E1% BB% 81N% 20ti% C3% AAM% 20VACCINE% 20ng% E1% BB% ABA% 20covid-19% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BA% A1i% 20Tehran,% 20iran.% 20% E1% BA% A2nh:% 20InNA / TTXVNM % E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20 % C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20LI% E1% BB% 81U% 20vaccine% 20covid -19% 20T% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20do% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20delta % 20L% C3% A2Y% 20lan% 20nhanh .% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20Y% 20t% E1% BA% BF% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi% 20 (WHO)% 20 % C4% 91% C3% A3% 20PH% E1% BA% A3I% 20L% C3% AAN% 20TI% E1% BA% BFNG% 20K% C3% AAU% 20g% E1% BB% 8DI% 20C% C3% A1C % 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20T% E1% BA% A1M% 20ng% E1% BB% ABNG% 20tri% E1% BB % 83n% 20khai% 20ti% C3% AAM% 20LI% E1% BB% 81U% 20T% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20In% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1 % BA% A3nh% 20thi% E1% BA% BFU% 20nnhi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8dng% 20vaccine% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20cho% 20c% C3% A1C% 20Qu% E1 % BB% 91C% 20gia% 20nnh% C3% A8O% 20h% C6% A1N,% 20N% C6% A1i% 20h% C3% A0ng% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20V% E1% BA% ABN% 20CH% C6% B0A% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng.nghi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8DC,% 20Trong 20% C4% 91% C3 % B3% 20C% C3% B3% 20c% E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8DC% 20C% E1% BB% A7A% 20Who,% 20k% E1% BA% BFT% 20LU% E1% BA% ADN% 20NGAY% 20C% E1% BA% A3% 20KHI% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20delta% 20ho% C3% A0NH% 20h% C3% A0NH,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20ti% C3% AAM% 20% 22p H% E1% BB% A7% 20s% C3% B3ng% 22% 20LI% E1% BB% 81U% 20Vaccine% 20covid-19% 20T% C4% 83ng% 20C% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20hhi% E1% BB% 87N% 20NAY% 20L% C3% A0% 20% E2% 80% 9ckh% C3% B4ng% 20th% C3% Adch% 20h% E1% BB% A3P% E2% 80% 9d

.% 20sau% 20khi % 20xem% 20x% C3% A9T% 20C% C3% A1C% 20K% E1% BA% BFT% 20Qu% E1% BA% A3% 20CHI% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20C% C3% B4ng % 20B% E1% BB% 91% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3% 20V% C3% A0% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB % 87u% 20th% E1% BB% AD% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20L% C3% A2M% 20s% C3% A0ng,% 20C% C3% A1C% 20Chuy% C3% AAN% 20gia% 20kh% E1% Three% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20vaccine% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nay% 20V% E1% BA% ABN% 20c% C3% B3% 20Hi% E1% BB% 87U% 20qu% E1% BA% A3% 20CAO% 20Trong% 20VA% E1% BB% 87C% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20B% E1% BB% 87nh% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% E1% BA% B7ng,% 20d% C3% B9% 20B% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2N% 20nhi% E1% BB% 85m % 20BI% E1% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20N% C3% A0O% 20C% E1% BB% A7A% 20Virus% 20sars-cov-2,% 20k% E1% BB% 83% 20C% E1% BA% A3% 20BI% E1% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20delta% 20si% C3% AAU% 20L% C3% A2Y% 20nhi% E1% BB% 85m.tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20nh% C3% B3M% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U,% 20B% C3% A0% 20ANA-Maria% 20henao-restrepo,% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20Covid-19% 20N% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C6% B0U% 20ti% C3% AAN% 20cho% 20H% C3% A0ng% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20% E1% BB% 9F% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nnh% C3% A8O% 20tr% C3% Aan% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20Hi% E1% BB% 87N% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% A3C% C3% AAM% 20m% C5% A9I% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN.% 20B% C3% A0% 20nh % E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1NH% 20N% E1% BA% BFU% 20VACCINE% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20% E1 % BB% 9F% 20nh% E1% BB% AFNG% 20N% C6% A1i% 20m% C3% A0% 20N% C3% B3% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20Ph% C3% A1T % 20Huy% 20Hi% E1% BB% 87U% 20Qu% E1% BA% A3% 20PH% C3% B2NG% 20B% E1% BB% 87nh% 20t% E1% BB% 91T% 20nh% E1% BA% A5T,% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20COVC-19% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9BM% 20k% E1% BA% BFT% 20th% C3% BAC% 20DO% 20vaccine% 20% E1% BB% A9C% 20ch% E1% BF% 20s% E1% BB% B1% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20BI% E1% BA% BFN% 20t H% E1% BB% 83
% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20tr% C3% AAN% 20the% 20lancet% 20k% E1% BA% BFT % 20LU% E1% BA% DNA,% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nay% 20C% E1% BB% A7A% 20Virus% 20sars-cov-2% 20% C4% 91% C3% A3% 20KH% C3% B4ng% 20ti% E1% BA% BFN% 20H% C3% B3A% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tho% C3% A1T% 20KH% E1% BB% 8Fi% 20Ph% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% A9Ng% 20mi% E1% BB% 85N% 20D% E1% BB% 8BCH% 20m% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20Vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20covid-19% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20L% C6% B0U% 20H% C3% A0NH% 20t% E1% Three% A1O% 20ra.Who% 20% C4% 91% C3% A3% 20k% C3% Aau% 20g% E1% BB% 8DI% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20ho% C3% A3N% 20ti% C3% AAM% 20LI% E1% BB% 81U% 20T% C4% 83ng% 20C% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20covid-19% 20nh% E1% BA% B1M% 20T% E1% BA% A1O% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20Ki% E1% BB% 87N% 20cho% 20m% E1% BB% 8di% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20Vaccine% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20cho% 20% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news