Family Attached Samsung President Mortgaged 13 Billion Usd Of Tax Payments

In% 20top% 20500% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0U% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20ch % E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA% 20Larry% 20Ellison% 20c% E1% BB% A7a% 20Oracle% 20l% C3% A0% 20ng% C6 % B0% E1% BB% 9Di% 20th% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA% A5p% 20s% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20l % E1% BB% 9bn% 20h% C6% 20% A1n% C4% 20gia% C3% 91% ACnh% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% C4% 20Samsung.Theo% 20% 91 % C6% B0a% 20tin% 20t% E1% BB% AB% 20Bloomberg,% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20th% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA% BF% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Samsung% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA% A5p% 20s% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20tr% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1% 20h% C6% A1n% 2013% 20t% E1% BB% B7% USD 20% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20th% C3% AAM% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20thanh% A1n% 20to% C3% C3% A1c% 20c% E1% BA% 20kho% A3N% E1% BA% 20thu% BF% E1% BB% 20kh% 95ng% 20l% E1% BB% 93% C4% 90% C3 % A2y% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20v% E1% BB% A5% 20c% E1% BA% A7m% 20c% E1% BB% 91 % 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20th% BF% 20ch% E1% BA% A5 p% 20l% E1% BB% 9bn% E1% BA% 20nh% A5t% E1% BA% 20th% BF% E1% BB% 20gi% 9Bi.CEO% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ph% C3% A2n% ADCH% 20t% C3% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 87p% 20at% 20Chaebul.com% 20cho% E1% BA% 20% C4% BFT% 91% C3% B3% 20l% C3% A0% C3% 20c% A1ch% 20t% E1% BB% 91t% 20nh% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20Samsung% 20tr% E1% BA% A3% BA% 20kho% E1% A3N% E1% BA% 20thu% BF% E1% BB% 20kh% 95ng% 20l% E1% BB% 93% 22C% C3% 20d% A1ch% E1% BB% 85% 20nh % E1% BA% A5t% 20l% C3% A0% 20R% C3% Real% 20ti% E1% BB% 81n% 20m% E1% BA% B7t% 20t% E1% BB% AB% 20s% E1% BB% 91 % 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20m% C3% A0% 20h% E1% BB% 8D% 20N% E1% BA% AFM% 20gi% E1% BB% AF,% 20nh% C6% B0ng% 20h% E1% BB% 8D% 20kh% C3% B4ng% 20mu% E1% BB% 91n% 20gi% E1% BA% A3m% 20quy% E1% BB% 81n% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20c% E1% BA% A7m% 20c% E1% BB% 91% 20c% E1 % BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20g% C3% B3P% 20thu% E1% BA% BF% 20kh% C3 % B4ng% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20quy% E1% BB% 81n% 20at% E1% BB% 83u % E1% BA% 20quy% BFT% E1% BB% 20c% A7a% 20h% E1% BB% 8D% 22% 20% C3% 20N% C3% B4ng% B3i

.C% C3% A1ch% 20 l% C3% A0m% 20N% C3% A0y% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20ph% E1% BB% 95% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0U% 20% E1% BB% 9F% 20H% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20N% C6% A1i% 20m% E1% BB% A9c% 20thu% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% ABA% 20k % E1% BA% BF% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20l% C3% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% 2060%.% C4% 90% E1% BB% 83% 20tr % E1% BA% A3% 20g% C3% B3P% 20nh% E1% BB% AFng% 20kho% E1% BA% A3N% 20thu% E1% BA% BF% 20l% E1% BB% 9bn,% 20ph% C3% A1p% 20lu% E1% BA% ADT% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20th% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA% A5p% 20ph% E1% BA% A3i% 20c% C3% B3% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% C6% B0% %% 20120 A1ng% 20ti% E1% BB% 81n% E1% BA% 20thu% BF.% C3% A1% 20Gi% E1% BB% 20tr% 8B% E1% BB% 20c% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% C3% ADnh% 20theo% 20gi% C3% A1% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 20phi% C3% aan% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ng% C3% A0y% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% C4% ADN% 20% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% E1% BB% 20th% B1c% E1% BB% 20hi% E1% BA% 87n
Ph% 20l% A7n% E1% BB% 9bn% E1% BB% 20c% 9 5% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20Samsung% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20t% C3% B2a% 20% C3% A1n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20l% C3% A0m% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20th% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA% A5p% 20cho% 20kho% E1% BA% A3N% 20thu% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA% BF% 20tr% E1% BB% 8B% A1% C3% 20gi% 20h% C6% A1n% 2012% C3% ACN% 20ngh% 20t% E1% BB% B7% 20won% 20 (10.1% 20t% E1% BB% B7% US $ 20).% 20Nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20th% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA% BF% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Lee% 20Kun-hee,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% C3% A3% 20qua% 20% C4% 91% E1% BB% 9Di % 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20ti% E1% BA% BFT% 20l% E1% BB% 99% 20R% E1% BA% B1ng% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20t% E1% BB% 95ng% 20h% C3% B3a% 20% C4% 91% C6% A1n% 20th% C3% A0nh% 206% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% to 205% 20N% 20trong% C4% 83m.% C3% 94ng% 20Jay% 20Y.Lee,% 20con% 20trai% E1% BB% 20c% 91% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Lee% 20Kun-hee.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20Bloomberg) .T% E1% BB% C3% AB% 20th% A1ng% 204,% 20ng% C6% B0% E1 % BB% 9Di% E1% BB% 20th% 20k% E1% ABA% BA% BF% 20T% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% 20Sams Cancer% 20Jay% 20y.% 20Lee% 20v% C3% A0% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA % A5p% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1 % BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20h% E1% BB% 8D% 20t% E1% BA% A1i% 204% 20trong% 20s% E1% BB% 91% 20c% C3% A1c% 20c% C3 % B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20c% E1% BA% A3% 20Samsung% 20Electronics% 20Co.% A0% 20v% C3% 20Samsung% 20C

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news