Fed Keeps Interest Rates, Signals About To Increase But Will Be Very Slow

C% E1% BB% A5C% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20LI% C3% AAN% 20bang% 20m% E1% BB% B9% 20 (Fed)% 20V% E1% BB % ABA% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20GI% E1% BB% AF% 20nguy% C3% AAN% 20L% C3% A3I% 20SU% E1% BA% A5T % 20L% E1% BA% A7N% 20th% E1% BB% A9% 2012% 20LI% C3% AAN% 20TI% E1% BFP,% 20V% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20T% C3% A1T ADN% 20Hi% E1% BB% 87U% 20s% E1% BA% AFP% 20GI% E1% BA% A3M% 20K% C3% Adch %% 20th% C3% Adch% 20kinh% 20T% E1% BA% BF.0: 00 /% 201: 33N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namsau% 20cu% E1% BB% 99C% 20h% E1% BB% 8dp% 20k% C3% A9O% 20D% C3% A0i % 202% 20ng% C3% A0Y,% 20c% E1% BB% A5C% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20LI% C3% AAN% 20BANG% 20m% E1% BB% B9% 20 (Fed)% 20% C4% 91% C3% A3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5C % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20GI% E1% BB% AF% 20nguy% C3% AAN% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1 % BA% A5P% 20g% E1% BA% A7N% 20nh% E1% BA% A5T% 20Trong% 20L% E1% BB% 8BCH% 20s% E1% BB% AD,% 20nh% C6% B0ng% 20Ph% C3% A1T% 20% C4% 91I% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20V% E1% BB% 81% 20ch% C3% 81% Adh% 20s% C3% A1CH% 20L% C3% A3I% 20su% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0% 20k% C3% Adch% 20th% C3% Adch% 20kinh% 20 T% E1% BA% BF% 20s% E1% BA% AFP% 20T% E1% BB% 9Bi.Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20m% E1% BB% A9C% 20L% C3% A3i % 20su% E1% BA% A5T% 20tham% 20chi% E1% BA% BFU% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i% 20V% E1% BA% ABN% 20% E1% BB% 95N % 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20In% 20PH% E1% BA% A1M% 20Vi% 20T% E1% BB% AB% 200 %% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 200, 25%.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20N% C3% A2ng% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nh% C6% B0ng% 20s% E1% BA% BD% 20di% E1% BB% 85N% 20ra% 20R% E1% BA% A5T% 20ch% E1% BA% ADM,% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BFN% 20L% C3% AAN % 201 %% 20V% C3% A0O% 202023% 20V% C3% A0% 201.8 %% 20V% C3% A0O% 202024

.tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20C% E1 % BB% A7A% 20Fed% 20T% E1% BA% A1I% 20Washington,% 20m% E1% BB% B9% 20-% 20 (% E1% BA% A2NH:% 20REUTERS) NH% C3% ACN% 20Chung,% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nay% 20C% E1% BB% A7A% 20Fed% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20coi% 20L% C3% A0% 20L% E1% BA% ADP% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20TI% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20N% E1% BB% 9BI% 20L% E1% BB% 8FNG,% 20V% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB % A5c% 20ti% C3% Aau% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20th% E1% BA% A5T% 20nghi% E1% BB% 87p% 20xu % E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20kHI% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20D% E1% BB% 8Bch% 20 -% 20kho% E1% BA% A3ng% 203.5% .ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20sau% 20k % E1% BB% B3% 20H% E1% BB% 8DP% 20V% E1% BB% 9BI% 209/18% 20quan% 20ch% E1% BB% A9C% 20C% E1% BB% A7A% 20Fed% 20s% E1 % BA% B5N% 20s% C3% A0NG% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20Vi% E1% BB% 87C% 20N% C3% A2NG% 20L% C3% A3i% 20su% E1 % BA% A5T% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 20T% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20PH % C3% B3% 20V% E1% BB% 9BI% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20-% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BB% B9% 20Hi% E1% BB% 87N% 20D% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20L% E1% BA% A1M% 20Ph% C3% A1T% 20s% E1% BA% BD% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 204
2 %% 20Trong 20N% C4% 83m% 20nay,% 20cao% 20h% C6% A1N% 20g% E1% BA% A5P% 20% C4% 91% C3% B4I% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 202 %% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20 % C4% 91% E1% BB% 81% 20ra% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3.ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH % 20fed,% 20% C 3% B4ng% 20jerome% 20powell,% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0Ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BB% B9 % 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20thu% 20h% E1% BA% B9P% 20ch% C6% B0 % C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20Mua% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20H% C3% A0NG% 20th% C3% A1ng% 20:00% 20sau% 20th% C3% A1ng% 2011 % 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s % E1% BA% BD% 20DI% E1% BB% 85N% 20ra% 20nhanh% 20h% C6% A1N% 20D% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN.% 20% C3% 94ng% 20powell% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20Gi% E1% BA% A3M% 20m% E1% BB% A9C% 20mua% 20120% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20tr % C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20h% C3% A0NG% 20th% C3% A1ng% 20L% C3% A0% 20% 22h% E1% BB% A3P% 20L% C3% BD% 22.ch % E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8BCH% 20Fed% 20jerome% 20powell% 20-% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20Rings) in% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH,% 20Fed% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20s% E1% BB% B1% 20L% E1% BA% A1C% 20quan% 20V% E1% BB % 81% 20tri% E1% BB% 83N% 20V% E1% BB% 8dng% 20Ph% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20kinh% 20T% E1% BA% BF.% 20ch% C3% Adnh% 20V% C3% AC% 2 0V% E1% BA% ADY,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BB% B9% 20Ph% C3% A1T% 20% C4 % 91i% 20t% C3% ADN% 20Hi% E1% BB% 87U% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20GI% E1% BA% A3M% 20B% E1% BB% 9BT% 20Vi% E1 % BB% 87C% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20N% E1% BA% BFU% 20N % E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kH% E1% BA% A3% 20quan% 20nh% C6% B0 % 20d% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN.% 20ngo% C3% A0i% 20ra,% 20Fed% 20C% C5% A9ng% 20B% C3% A1O% 20Hi% E1% BB% 87U% 20KH % E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20cao% 20s% E1% BA% BD% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20Trong% 20N% C4% 83m % 202022./. TR% E1% BA% A7N% 20ng% E1% BB% 8DC / VOV / VOV.VN% 20Theo% 20Rerss

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news