Fed Lowered The Forecast Of Us Economic Growth

C% E1% BB% A5c% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20li% C3% Aan% 20bang% 20 (Fed)% 20h% E1% BA% A1% 20d% E1% BB % B1% 20b% C3% A1o% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20M% E1% BB% B9% 20N% C4% 83m % 202 021,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20v% E1% BA% ABN% 20neo% 20l% C3% A3i% E1% BA% 20su% A5t% 20c% C6% A1% E1% BA% 20b% A3N% E1% BA% 20g% A7n% 200 %% 20nh% C6% B0ng% 20c % E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20s% E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20s% E1% BB% 9Bm% 20h % C6% A1n% 20d% E1% BB% B1% E1% BA% 20ki% BFn.Fed% E1% BA% 20h% A1% 20d% E1% BB% C3% B1% 20b% 20t% C4% A1o% 83ng % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20N% C4% 83m% 202 021% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9% 20xu% E1% BB% 91ng% 20c% C3% B2n % 205.9%% 20t% E1% BB% AB% E1% BB% 20m% 207 %% A9c% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20h% E1% BB% 93i% 20th% A1ng% C3% 20% 206% E1% BA% A2nh:% C3% A1c% 20AFPC% E1% BA% 20quy% 20% C4% BFT% 91% E1% BB% C3% 8Bnh% 20tr% aan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20Fed% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20sau% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% 20k% C3% A1ch% 20d% C3% A9o% A0i% 20hai% 20ng% C3% A0y% 20v% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA% BFT% 20th% C3 % North% 20h% C3% 2022 B4m% / 9% 20C% C3% A1c% 20quan% 20ch% E1% BB% A9c% E1% BB% 20c% 20% E1% A7a% BB% A6y% 20ban% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20m% E1% BB% 9F% 20li% C3% aan% 20bang% 20 (FOMC)% 20thu% E1% BB% 99c% 20Fed% 20 % C4% 91% C3% A1nh% 20ti% E1% BA% BFng% 20R% E1% BA% B1ng% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20b% E1% BA% AFT% 20 % C4% 91% E1% BA% A7u% 20thu% 20h% E1% BA% B9p% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20g% C3% B3i% 20ch% C3% ADnh% 20s % C3% A1ch% 20k% C3% ADCH% 20th% C3% ADCH% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20m% C3% A0% 20Fed% 20% C4% 91ang% 20% C3% A1p% 20d% E1 % BB% A5ng.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20v% E1% BA% ABN% 20ch% C6% B0a% 20c% C3% B3% 20t% C3% ADN% 20hi% E1% BB% 87u% 20ch % C3% ADnh% 20x% C3% A1c% 20v% E1% BB% 81% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20Fed% 20s% E1% BA% BD% 20ti % E1% BA% BFN% 20h% C3% A0nh% 20thu% 20h% E1% BA% B9p.% 22N% E1% BA% BFu% 20t% C3% ACnh% 20h% C3% ACnh% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20nh% C6% B0% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o,% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20th% E1% BB% 8B% 20tr % C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20m% E1% BB% 9F% 20li% C3% aan% 20bang% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20ch% E1% BA% AFC% 20ch% E1% BA % 20s% AFN% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% C3% 9Bm% B3% 20c% E1% BB% 20m% 20% C4% 99T% 91% E1% BB% A3t% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20ch% E1% BB% 89nh% 20quy% 20m% C3% B4% 20mua% 20v% C3% A0o% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 22% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20sau% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20c% E1% BB% A7a% 20FOMC% 20N % C3% AAU

.% 20Trong% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BA% A3o% 20s% C3% A1T% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% A2y% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% C3% A0i% 20CNBC,% 20c% C3% A1c% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20k% E1% BB% B3% 20v% E1% BB% 8Dng% 20Fed % 20s% E1% BA% BD% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB% 91% 20thu% 20h% E1% BA% B9p% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20mua % 20v% C3% A0o% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 2011% 20v% C3% A0% 20b% E1% BA% AFT% 20 % C4% 91% E1% BA% A7u% E1% BB% 20th% B1c% E1% BB% 20hi% 87n% 20t% E1% BB% C3% AB% 20th% A1ng% E1% BB% 2012.Ch% A7 % 20t% E1% BB% 8Bch% 20Fed,% 20% C3% B4ng% 20Jerome% 20Powell% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20t% E1% BA% A1i% 20bu% E1% BB% 95i% 20h% E1% BB% 8Dp% 20b% C3% A1o% 20sau% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20R% E1% BA% B1ng% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20m% E1% BB% 9F% 20li% C3% aan% 20bang% 20% C4% A3% C3% 91% 20s% E1% BA% 20s% C3% B5n% 20h% C3% A0ng% A0nh % 20% C4% 91% E1% BB% 99ng.% 22Khi% 20ch% C6% B0a% 20c% C3% B3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20N% C3% A0o% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra,% 20c% C3% A1c% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% aAN % 20tham% 20gia% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20chung% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20R% E1% BA% B1ng % 20N% E1% BA% BFu% 20% C4% 91% C3% A0% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20M% E1% BB % B9% 20v% E1% BA% ABN% 20% C4% 91i% 20% C4% 91% C3% table% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng,% 20vi% E1% BB% 87C% 20thu% 20h% E1% BA% B9p% 20d% E1% BA% A7n% 20g% C3% B3i% 20k% C3% ADCH% 20th% C3% ADCH% 20v% C3% A0o% 20kho% E1% BA% A3ng% 20gi% E1% BB% AFA% 20N% C4% 83m% 20sau% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20l% C3% A0% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20ph% C3% B9% 20h% E1% BB% A3p% 22,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Fed% 20N% C3% B3i% 20th% C3% AAM
Ngo% C3% A0i% 20ra,% 20% E1% BB% A6y% 20ban% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% E1% BB% 20m% 9F% 20li% C3% aan% 20bang% 20% C4% 91% C3% A3% 20at% E1% BB% 83u% 20quy% E1% BA% BFT% 20th% E1% BB% 91ng% 20nh% E1% BA% A5t% 20gi% E1% BB% C3% AF% 20nguy% 20l% C3% aan% A3i% E1% BA% 20su% A5t% 20ng% E1% BA% AFN% E1% BA% 20h% A1n% 2 0g% E1% BA% A7n% 20m% E1% BB% A9c% 200%.% 20Tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20ch% C6% B0a% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% Aan% 20N% C3 % A0o% 20c% E1% BB% A7a% 20% E1% BB% A7y% 20ban% 20N% C3% A0y% 20th% E1% BA% A5y% 20R% E1% BA% B1ng% 20c% E1% BA% A7n % 20ti% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0nh% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20% C4 % 91% E1% BA% C3% A7u% 20ti% C3% aan% 20v% C4% A0o% 20N% 83m% 202022.% 20Trong% 20d% E1% BB% C3% B1% 20b% A1o% 20tri% E1% BB% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20th% C3% A1ng% 206% 20v% E1% BB% ABA% 20qua,% 20h% E1% BA% A7u% 20h % E1% BA% BFT% 20c% C3% A1c% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% aan% 20c% E1% BB% A7a% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20th% E1% BB% 8B % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20m% E1% BB% 9F% 20li% C3% aan% 20bang% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% C3% aan% 20t% C4% 83ng % 20l% C3% A3i% E1% BA% 20su% A5t% 20v% C3% 20N% C4% A0o% 83m% E1% BB% 202023.Ch% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Fed 20cho% 20at% % E1% BA% BFT% 20c% C6% A1% 20quan% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91ang% 20ti% E1% BA% BFN% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1 % BA% BFN% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20% 22c% E1% BA% A3i% 20thi% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1 % BB% 83% 20h% C6% A1n% 20N% E1% BB% 22% 20t% AFA% C3% 20h% C3% ACnh% ACN

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news