Fitch Ratings Lowered The Growth Forecast Of China’s Economy

According% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20m% E1% BB% 9Bi,% 20Fitch% 20Ratings% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t % E1% BA% BF% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA % A1T% E1% BB% 20m% 20t% C4% A9c% 83ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 208.1 %% 9Fng% 20N% C4% 20trong% 83m% 202 021, 20% C4% 91i% % E1% BB% 81u% 20ch% E1% BB% 89nh% E1% BA% 20gi% A3m% 20so% 20v% 200.3 %% E1% BB% 9Bi% 20d% E1% BB% C3% B1% 20b% A1o% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% B3.0: 00 /% 201: 38N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% C3% 20NamC % B4ng% 20nh% C3% A2n% 20l% C3% A0m% 20vi% E1% BB% 87C% 20t% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1y % 20ch% E1% BA% BF% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 8Bt% 20v% C3% A0% 20gia% 20c% E1% BA% A7m% 20t% E1% BA% A1i% 20t % E1% BB% 89nh% 20Li% C3% AAU% 20Ninh,% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20AFP / VNA) Ng% C3% A0y% 2023/9 ,% 20c% C6% A1% 20quan% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20t% C3% ADN% 20nhi% E1% BB% 87m% 20Fitch% 20Ratings% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20h% E1% BA% A1% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% E1% BB% 20c% A7a% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Trung% 20Q u% E1% BB% 91C, running% 20trong% 20N% C4% 83m% 202 021% 20c% C4% 83n% 20c% E1% BB% A9% 20v% C3% A0o% 20vi% E1% BB% 87C% 20ng% C3% A0nh% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% E1% BB% 91C, running% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1% BB% 93% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20how% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20t% E1% BB% AB% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20Evergrande

.Theo% 20d% E1% BB% B1% C3% A1o% 20b% E1% BB% 20m% 9Bi,% 20Fitch% 20Ratings% 20cho% E1% BA% 20R% B1ng% 20N% E1% BB% 81n % 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91 % E1% BA% A1T% E1% BB% 20m% 20t% C4% A9c% 83ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 208.1 %% 9Fng% 20N% C4% 20trong% 83m% 202 021,% 20 % C4% 91i% E1% BB% 81u% 20ch% E1% BB% 89nh% E1% BA% 20gi% A3m% 20so% 20v% 200.3 %% E1% BB% 9Bi% 20d% E1% BB% B1% A1o% 20b% C3% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% B3
Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running % 20v% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20duy% 20tr% C3% AC% 20% C4% 91% C3% A0% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20ngo % E1% BA% A1n% 20m% E1% BB% A5c% 20t% E1% BB% AB% 20d% E1% BB% 8Bch% 20COVID-19,% 20tuy% 20nhi% C3% aan% 20vi% E1% BB% 87C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20si% E1% BA% BFT% 20ch% E1% BA% B7t% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20nh% E1% BA% B1m% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20gi% C3% A1% 20nh% C3% A0% 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt% 20v% C3% A0% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20vay% 20N% E1% BB% A3% 20qu% C3% A1% 20m% E1% BB% A9c% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20nhi% E1% BB% 81u% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% E1% BB% 91C, running,% 20% C4 % 91% C6% A1n% 20c% E1% BB% AD% 20l% C3% A0% 20g% C3% A3% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1% BB% 93% 20Evergrande% 20% C4% 91ang % 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc% 20nguy% 20c% C6% A1% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3.T % E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20hai% 20kho% E1% BA % A3N% C4% 20vay% 20% 91% 20h% C3% A1o% E1% BA% A1n,% 20g% E1% BB% 93m% E1% BA% 20kho% A3N% 20thanh% 20 to% C3% A1n% 20l% C3% A3i% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% C3% B3% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 2083% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20v% C3% A0o% 20ng% C3% A0y% 2023/9% 20v% C3% A0% 20kho% E1% BA% A3N% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20v% A0o% C3% 20ng% C3% A0y% 2029/9% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 2047.5% E1% BB% 20tri% 87u% E1% BA% 20USD.Tu% A7n% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20Evergrande% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1% BB% A9c% 20th% E1% BB% ABA% 20nh% E1% BA% ADN% 20c% C3% B3 % 20th% E1% BB% 83% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20vi% E1% BB% 87C% 20chi% 20tr% E1% BA% A3% 20l % C3% A3i% 20% C4% 91% C3% table% 20h% E1% BA% A1n,% 20g% C3% A2y% 20s% E1% BB% 91C, running% 20cho% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0.% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20tr% C3% aan% 20% C4% 91% C3% A3% 20khi% E1% BA % BFN% 20c% C3% A1c% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BB % 81u% 20tu% E1% BB% 99T% 20d% E1% BB% 91C, running% 20how% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N % C3% A0y% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0% 20g% C3% A2y% 20% E1% BA % A3nh% C6% B0% 20h% E1% BB% 9Fng% 20lan% E1% BB% 20truy% 81n% C3% 20cho% 20to% A0n% 2 0d% C3% 20% C4% A0nh% E1% BB% 91% 20% E1% 8Ba% BB% 91C, running% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91c.Theo% 20Fitch% 20Ratings, % 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20tr% E1% BB% B1c% 20ti% E1% BA% BFP% 20v% C3% A0o% 20nh% C3% A0% 20chung% 20c % C6% B0% E1% BA% 20chi% BFM% E1% BA% 20kho% A3ng% 2010 %% 20GDP% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running,% 20tuy% 20nhi% C3% aan 20ho% E1% BA% % A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% C3% B3% 20s % E1% BB% A9c% 20lan% 20t% E1% BB% 8Fa% 20l% E1% BB% 9bn% 20sang% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB % 87p% 20kh% C3% A1c.% 20how% 20% C4% 91% C3% B3,% 20s% E1% BB% B1% 20suy% 20tho% C3% A1i% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1 % BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% C5% A9ng % 20s% E1% BA% BD% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20th% E1 % BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20m% E1% BB% 9Bi% 20N% E1% BB% 95i,% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20c% C3% B3% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20cao% 20v% E1% BB% 81% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% E1% BB% 91% 20s% 99ng% E1% BA% A3N ./. Lan% C6% B0% 20Ph% C6% A1ng% 20 (VNA / Vietnam +)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news