Fitch Warns Evergrande Debt Will Impact Extensively To The Chinese Economy

Gi% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% A9c% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20nguy% 20c% C6% A1% 20l% E1% BB% 9bn% 20h% C6% A1n% 20N% E1% BA% BFu% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91ang% 20g% C3% A1nh% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20l% C3% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% 20 305% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20N% C3% A0y% 20ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3n.Evergrande.% 20% E1% BA% A2nh:% 20TrustnodesH% C3% A3ng% E1% BA% 20x% BFP% E1% BA% 20h% A1ng% 20t% C3% ADN% E1% BB% 20nhi% 87m% 20Fitch% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20R% E1% BA% A5t% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20s% E1% BA% BD% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng, % 20v% E1% BB% 9Bi% 20nguy% 20c% C6% A1% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20t% C4% 83ng% 20cao,% 20N% E1% BA% BFu% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Evergrande% 20l% E1% 9bn% BB% E1% BB% 20th% A9% 202% 20t% E1% BA% A1i% 20qu% E 1% BB% 91C, running% 20gia% 20N% C3% A0y% 20ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N.% 20Tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20theo% 20Fitch% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 83% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20s% E1% BA% BD% 20N% E1% BA% B1m% 20trong% 20t% E1% BA% A7m% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T. Evergrande% 20v% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20cho% 20c% C3% A1c% 20ch% E1% BB% A7% 20N% E1% BB% A3% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20nguy% 20c% C6% A1% 20ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20ho% E1% BA% B7c% 20trong% 20k% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BA% A3N% 20% C3% ADT% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20h% C6% A1n% 20l% C3% A0% E1% BA% 20B% 20Kinh% 20s% AFC% E1% BA% BD% 20tung% 20ra% 20g% C3% B3i% 2 0c% E1% BB% A9u% E1% BB% 20tr% A3% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% 20N% C3% A0n% E1% BB% A0y

.Gi% 9Bi% 20ch% E1% BB% A9c% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20nguy% 20c% C6% A1% 20l% E1% BB% 9bn% 20h% C6% A1n% 20N% E1% BA% BFu% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91ang% 20g% C3% A1nh% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20l% C3% aan% 20t% E1% BB% 20 305% 9Bi% 20t% E1% BB% B7% C3% $ 20% 20N% C3% A0y% A1% 20ph% 20s% E1% BA% C3% A3n.Trong% 20th% B4ng% 20b% C3% A1o% 20ng% C3% A0y% 2014/9,% 20Fitch% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% E1% BA% BFu% 20Evergrande% 20kh% C3% B4ng% 20tr% E1% BA % A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20N% E1% BB% A3% 20th% C3% AC% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20ph% C3 % A2n% 20c% E1% BB% B1c% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20s% E1% BA% BD% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20s% C3 % A2u% 20s% E1% BA% AFC% 20h% C6% A1n% 20trong% 20nh% C3% B3m% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20x% C3% A2y% 20d% E1% BB % C3% B1ng% A0% 20nh% 20% E1% BB% 9F% C3% A0% 20v% E1% BA% 20d%% 20t% ABN E1 % BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20c% C6% A1n% 20gi% C3% B3% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3c% 20cho% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A2n % 20h% C3% A0ng% E1% BB% 20nh% C6% B0% 8F.Tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% 91% C3% B3,% C3% 20ng% A0y% 207/9,% 20Fitch % 20% C4% 91% C3% A3% 20h% E1% BA% A1% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20t% C3% ADN% 20nhi% E1% BB% 87m% 20c % E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20t% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% A9c% 20% 22CC% 22% 20xu% E1% BB% 91ng% 20% 22CCC +% 22,% 20th% E1% BB% 83% 20hi% E1% BB% 87n% 20h% C3% A3ng% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20nh% E1% BA% ADN% 20th% E1% BA% A5y% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20N% E1% BB% A3% 20x% E1% BA% A5u% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% 99T% 20m% E1% BB% A9c% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20N% C3% A0o% 20% C4% C3% 91% C3% A0y% B3
Ng% 2014/9,% 20Evergrande% E1% BB% 20th% ABA% E1% BA% 20nh% 20% C4% ADN% 91ang% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20 % 22% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20to% 20l% E1% BB% 9bn% 22% 20v% C3% A0% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20kh% C3 % B4ng% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng% 20c% C3% A1c% 20ngh% C4% A9a% 20v% E1% BB% A5% 20t% C3% A0i% 20ch% C3 % ADnh% E1% BB% 20c% A7a% 20m% C3% 20% C4% ACnh% 91% E1% BB% 93ng% E1% BB% 20th% 20th% C3% 9Di% B4ng% 20b% C3% A1 o% 20% C4% 91% C3% A3% 20li% C3% Aan% 20h% E1% BB% 87% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20t% C6% B0% 20v% E1% BA% A5n% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20d% C3% A1nh% 20gi% C3% A1% 20nh% E1% AFng% BB% E1% BA% 20gi% A3i% 20ph% C3% A1p% 20cho% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% 20N% C3% A0n% A0y.Evergrande% 20c% C3% B2n% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% A1c% 20nguy% 20c% C6% A1% 20vi% 20ph% E1% BA% A1m% 20ch% C3% A9o% 20 (cross-default% 20risk)% 20gi% E1% BB% AFA% 20l% C3% North% 20doanh% 20thu% 20b% C3% A1n% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N % 20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20m% E1% BA% A1nh% 20v% C3% A0% 20chuy% E1% BB% 83n% 20nh% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20t % C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20ch% E1% BA% Adm.% 20Theo% 20Fitch,% 20Evergrande% 20c% C3% B3% 20 572% 20t% E1% BB% B7% 20NDT% 20 (88 , 8% 20t% E1% BB% B7% 20USD)% 20vay% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20th% E1% BB% 83% 20ch% E1% BA% BF% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20kh% C3% A1c% 20trong% 20khi% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20l% C3% A0% 20 667% 20t% E1% BB% B7% C3% B4ng% 20NDT.Kh% E1% BA% 20lo% A1i% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news