Foreign Investors Hold American Bonds Highest Since February

NH% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20V% E1% BA% ABN% 20L% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20nhi% E1% BB% 81U% 20nh% E1% BA% A5T% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BFU% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20m% E1% BB% B9,% 20V% E1% BB% 9BI% 201.277% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20so% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 201.266% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20In% 20th% C3% A1ng% 20N% C4% 83m.0: 00 /% 201: 59N% E1 % BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA.% 20 (source% E1% BB% 93N:% 20money

.usnews.com) according to % 20s% E1% BB% 91% 20Li% E1% BB% 87U% 20C% E1% BB% A7A% 20B% E1% BB% 99% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20m% E1% BB % B9,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20do% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20th 20s% C3% A1U% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 20cao% 20nh% E1% BA% A5T% 20k% E1% A5T BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 202/2020% 20Trong% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3NH% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20Chung% 20% C4% 91% C3% A3% 20k% C3% A9O% 20L% E1% BB% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20xu% E1% BB% 91ng.NH% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20ch% C3% Adnh% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 207
202% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20ch% C3% Adnh% 20ph% E1% BB% A7% 20m% E1% BB% B9% 20In% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20t% C4% 83ng% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi % 20m% E1% BB% A9C% 207.135% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20N% C4% 83m.l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% E1 % BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i% 20L% C3% A0% 20CAO% 20k% E1 % BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 20T% E1% BB% AB% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% E1% BB% 9bi % 20nay.% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20c% C3% B3% 2067% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BFU % 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20m% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Mua ,% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20Trong% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m.l% E1% BB% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1% BA% A1N% 2010% 20N% C4% 83m% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C % 201,6062 %% 20V% C3% A0O% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U% 20V% C3% A0% 20GI% E1% BA% A3M% 2014% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20c% C6% A1% 20B% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BB% 91ng% 201,4680 %% 20V% C3% A0o% 20cu% E1 % BB% 91i% 20th% C3% A1N.NH% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20V% E1% BA% ABN% 20L% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB % 9bc% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20nhi% E1% BB% 81U% 20nh% E1% BA% A5T% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20ch % C3% Adnh% 20Ph% E1% BB% A7% 20m% E1% BB% B9,% 20V% E1% BB% 9BI% 201.277% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20In% 20th% C3% A1ng% 20th 20s% C3% A1U,% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 201.266% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20N% C4% 83m .L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20GI% E1 % BA% A3M% 20t% E1% BB% AB% 201.078% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20xu% E1% BB% 91ng% 201
061% 20T% E1% BB% B7% 20USD,% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20K% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2010 / 2020.ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0i% 20% C4% 91% C3% A3% 20Mua% 2010.86% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20sau% 20kHI% 20B% C3% A1N% 2093.36% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong 20th% C3% A1ng% 20N% C4 % 83m,% 20m% E1% BB% A9C% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 204 / 2020.h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 20BA% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1 % BA% BFU% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Mua% 20L% C3% A0% 20118.87% 20t% E1% BB% B7% 20USD.s% E1% BB% 91 % 20Li% E1% BB% 87U% 20C% C5% A9Ng% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20ch% E1% Three % A3y% 20V% C3% A0O% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BFU% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20Trong % 20th% C3% A1ng% 20th% E1% BB% A9% 20s% C3% A1U% 20LI% C3% AAN% 20TI% E1% BFP,% 20V% E1% BB% 9BI% 2013.835% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 2017.31% 20T% E1% BB % B7% 20USD% 20In% 20th% C3% A1ng% 20N% C4% 83m.c% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20N % C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i% 20% C4% 91% C3% A3% 20mua% 2025.2% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20C% E1% BB% 95 % 20Phi% E1% BA% BFU% 20T% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB% B9% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20sau% 20khi% 20B% C3% A1N% 202.4% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20N% C4 % 83m.t% C3% Adnh% 20chung,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Mua% 20R% C3% B2Ng% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0I% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB% A9Ng% 20kho% C3% A1N% 20ng% E1% BA% AFN% 20v% C3% A0% 20D% C3% A0I% 20H% E1% BA% A1N% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9,% 20L% C3% A0% 2031.5% 20T% E1 % BB% B7% 20USD% 20Trong 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 2098.2% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20In% 20th% C3% A1ng% 20N% C4% 83m ./. L% C3% AA% 20minh% 20 (VNA / Vietnam +)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news