Former Chairman Of Mao Dai Wine Group Was Sentenced To Life Imprisonment Because Of Bribing 17.5 Million Usd

Middle% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20K% E1% BA% BFT% 20% C3% A1N% 20Chung% 20th% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BB% B1U% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20R% C6% B0% E1% BB% A3U% 20mao% 20% C4% 90% C3% A0i% 20Vi% C3% AAN% 20nh% C3% A2N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20V% C3% AC% 20T% E1% BB% 99i% 20nh% E1% BA% ADN% 20H% E1% BB% 91I% 20L% E1% BB% 99% 20112.9% 20tri% E1% BB% 87U% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20t% E1% BB% 87,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2017.5% 20tri% E1 % BB% 87U% 20USD.VI% C3% AAN% 20nh% C3% A2N% 20QU% E1% BB% 91C% 20kHI% 20C% C3% B2N% 20L% C3% A0% 20ch% E1% BB% A7% 20t % E1% BB% 8BCH% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20mao% 20% C4% 90% C3% A0i% 20h% E1% BB% 93i% 20N% C4% 83m % 202017.% 20% E1% BA% A2NH:% 20BloombergTheo% 20Ph% C3% A1N% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% C3% B2A % 20% C3% A1N% 20qu% C3% BD% 20ch% C3% A2U% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91,% 20% C3% B4ng% 20Vi% C3% AAN% 20nh% C3% A2N% 20qu% E1% BB% 91c,% 20B% E1% BB% 8B% 20B% E1% BA% AFT% 20N% C4% 83m% 202019,% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BB% 8B% 20k% E1% BA% BFT% 20T% E1% BB% 99i% 20nh% E1% BA% ADN% 20H% E1% BB% 91I% 20L% E1% BB% 99% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 201994% 20% C4% 91% E1% BFN% 20N% C4% 83m% 202018

.% 20% C3% 94ng% 20Vi% C3% AAN% 20nh% E1% Three % ADN% 20TI% E1% BB% 81N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20GI% C3% BAP% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A2N% 20Ph% E1 % BB% 91i% 20duy% 20tr% C3% AC% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20k% C3% AAnh% 20C% E1% BB% 99ng% 20T% C3% A1C% 20V % E1% BB% 9BI% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% C3 % A2N% 20B% E1% BB% 95% 20th% C3% AAM% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20chai% 20R% C6% B0% E1% BB% A3U % 20LO% E1% BA% A1I% 20NGON,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C6% B0A% 20th% C3% Adch% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20c% E1% BB% A7A% 20mao% 20% C4% 90% C3% A0i.% C3% 94ng% 20Vi% C3% AAN,% 2064% 20tu% E1% BB% 95i,% 20L% E1% BA% B7ng% 20L% E1% BA% BD% 20R% E1% BB% 9DI% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0N % 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202018% 20sau% 2018% 20N% C4% 83m% 20L% C3% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1O.% 20V% E1% BB% A5% 20B% E1% BA% AFT% 20GI% E1% BB% AF% 20% C3% B4ng% 20Vi% C3% AAN% 20% C4% 91% C3% A3% 20KH% E1% BB% 9FI% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20cho% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C% 20t% E1% BA% A5N% 20C% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20th AM% 20nh% C5% A9ng% 20m% E1% BA% A1NH% 20Tay% 20H% C6% A1N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C6% A1% 20quan% 20ch% E1% BB% A9C% 20N% C4% 83ng% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20ng% C5% A9% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20L% C3% Bac% 20B% E1% BA% A5Y% 20GI% E1% BB% 9D,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 20% C3% B4ng% 20nie% 20yong,% 20c% E1% BB% B1U% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20C% E1% BB% A7A% 20mao% 20% C4% 90% C3% A0i
% 20k% E1 % BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% C3% B3,% 20mao% 20% C4% 90% C3% A0i% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20xY% C3% aan% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20L% C3% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1O,% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% 9Bi % 20bA% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20thay% 20nhau% 20L% C3% AAN% 20N% E1% BA% AFM% 20quy% E1% BB% 81N% 20Trong 20V% C3 % B2ng% 20BA% 20N% C4% 83m% 20qua.% 20t% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20L% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20C% E1% BB% B1U% 20quan% 20ch% E1% BB% A9C % 20ch% C3% Adnh% 20quy% E1% BB% 81N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng.Mao% 20% C4% 90% C3% A0i% 20 % C4% 91% E1% BA% B7T% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ch% C3% ADNH% 20% E1% BB% 9F% 20Qu% C3% BD% 20ch% C3 % A2U% 20V% C3% A0% 20chuy% C3% AAN% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20R% C6% B0% E1% BB% A3U% 20B% E1% BA% A1CH % 20t% E1% BB% ADU% 20th% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20h% E1% BA% A1ng% 20 (R% C6% B0% E1% BB% A3U% 20mao% 20% C4% 90 % C3% A0i),% 20LO% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 93% 20u% E1% BB% 91ng% 20% C6% B0A% 20th% C3% Adch% 20C% E1 % BB% A7A% 20GI% E1% BB% 9BI% 20th% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20L% C6% B0U% 20T% E1% BA% A1i% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C.% 20Trong 20nh% E1% BB% AFNG% 20N% C4% 83m% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C3 % A3% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20D% E1% BA% B9P% 20B% E1% BB% 9BT% 20m% E1% BA% A1ng% 20L% C6% B0% E1 % BB% 9BI% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A2N% 20PH% E1% BB% 91i% 20R% E1% BB% 99ng% 20KH% E1% BA% AFP% 20V% C3% A0% 20B% C3 % A1N% 20tr% E1% BB% B1C% 20ti% E1% BFP% BFP% 20nhi% E1% BB% 81U% 20s% E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A9M% 20H% C6% A1N% 20cho % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20BI% E1% BB% 87N% 20Ph% C3 % A1P% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20theo% 20Y% C3% Aau% 20C% E1% BA% A7U % 20c% E1% BB% A7A% 20C% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD,% 20nh% E1% B1% B1M% 20GI% C3% A1M% 20s% C3% A1T% 20ch% E1% BA% B7T% 20ch% E1% BA% BD% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% C3% Adch% 20tr% E1% BB% AF% 20R% C6% B0% E1% BB% A3U% 20V% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20GI% C3% A1% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20ph% C3% A2N% 20Ph% E1% A2N BB% 91i.% C3% 94ng% 20Vi% C3% AAN% 20T% E1% BB% ABNG% 20kH% E1% E1% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20mu% E1% BB% 91N % 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20th% C3% A0NH% 20m% E1% BB% 99T% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o % C3% A0N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20R% C6% B0% E1% BB% A3U% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20V % C3% A0% 20D% E1% BA% ABN% 20D% E1% BA% AFT% 20MAO% 20% C4% 90% C3% A0I% 20th% C3% A0NH% 20m% E1% BB% 99t% 20oanh% 20nghi % E1% BB% 87p% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20N% E1% BB% 95I% 20ti% E1% BA% BFNG,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20c% C3% B3% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20PH% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ra% 20C% C3% B4ng% 20ch% C3% Bang% 20% C4% 91% E1% BB

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news