Four ‘consumer Traps’ Need To Avoid When Shopping

In% 20cu% E1% BB% 91N% 20% 20% 27TI% E1% BB% 81N% 20B% E1% BA% A1C% 20V% C3% A0% 20L% C3% BD% 20tr% C3% AD% 27,% 20hai % 20t% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3% 20dan% 20ariely% 20V% C3% A0% 20JEFF% 20kreisler% 20ch% E1% BB% 89% 20ra% 20nh% E1% BB% AFNG 20Hi% E1 % BB% 87U% 20% E1% BB% A9NG% 20T% C3% A2M% 20L% C3% BD% 20kHI% E1% BA% BFN% 20ch% C3% Bang% 20TA% 20D% C3% ADNH% 20% 27B % E1% BA% ABY% 27% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20m% C3% A0% 20KH% C3% B4ng% 20BI% E1% BA% BFT.0: 00 /% 204: 36N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namti% E1% BB% 81N% 20B% E1% BA% A1C% 20V% C3% A0% 20L% C3% BD% 20tr% C3% AD% 20L% C3% A0% 20cu% E1% BB% 91N% 20s% C3% A1CH% 20ch% E1% BB% 89% 20ra% 20chi% C3% Aau% 20tr% C3% B2% 20B% C3% A1N% 20h% C3% A1N % 20nh% E1% BB% AFNC% 20Hi% E1% BB% 87U% 20% E1% BB% A9Ng% 20T% C3% A2M% 20L% C3% BD% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20L% C3% AAN% 20H% C3% A0NH% 20Vi% 20Mua% 20s% E1% BA% AFM% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20Gi% E1 % BA% A3I% 20PH% C3% A1P% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ch% C3% Bang% 20ta% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20Ki% E1% BB % 83m% 20so% C3% A1T% 20chi% 20ti% C3% Aau% 20V% C3% A0% 20ti% E1% BA% BFT% 20Ki% E1% BB% 87m% 20ti% E1% BB% 81N% 20cho% 20t % C6% B0% C6% A1ng% 20lai.v% C3% AC% 20sao% 20ch% C3% Bang% 20ta % 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20% 22Vung% 20tay% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% A1N% 22? B% E1% BB% 99% 20% C4% 91% C3% B4i % 20t% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3% 20cu% E1% BB% 91N% 20s% C3% A1CH% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% C3% B3C% 20t% C3% A1CH % 20nh% E1% BB% AFNC% 20hhi% E1% BB% 87U% 20% E1% BB% A9Ng% 20T% C3% A2M% 20L% C3% BD% 20In% 20th% C3% B3I% 20quen% 20ti% C3 % Aau% 20ti% E1% BB% 81N% 20C% E1% BB% A7A% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20V% C3% A0% 20In% 20% C4% 91A % 20s% E1% BB% 91% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P,% 20ch% C3% Bang% 20ta% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% E1% BB% 91N% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ti% E1% BB% 81N% 20h% C6% A1N.% C4% 90% E1% BA% A7U% 20ti% C3% Aan,% 20h% E1% BA% A7U% 20H% E1% BA% BFT% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20TI% C3% AAU% 20D% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20HAM% 20khuy% E1% BA% BFN% 20m% E1% E1% A1I% 20 (SALE% 20OFF).% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20sai% 20L% E1% BA% A7M% 20% C4% 91I% E1% BB% 83n% 20h% C3% ACNH,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20V% E1% BB% 9BI% 20PH % E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF

.% 20t% E1% BA% A5M% 20BI% E1% BB% 83N% 20C% C3% A1M% 20D% E1% BB% 97% 20sale% 2050% ,% 2070%,% 20x% E1% BA% A3% 20kho ..
% 20khi% E1% BA% BFN% 20ch% C3% Bang% 20TA% 20KH% C3% B4ng% 20th% E1 % BB% 83% 20B% E1% BB% 8F% 20QU% 20V% C3% A0% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20m% E1% BB% 99T% 20V% C3 % A0i% 20% 22m% C3% B3N% 20H% E1% BB% 9DI% 22,% 20D% C3% B9% 20KH% C3% B4ng% 20ch% E1% BA% AFC% 20B% E1% BA% A3N% 20th% C3% A2N% 20c% C3% B3% 20th% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% B1% 20C% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BFN% 20ch% C3% Bang.th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BA% BF,% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% B1C% 20C% E1% BB% A7A % 20m% C3% B3N% 20H% C3% A0Ng% 20L% E1% BA% A1I% 20L% C3% A0% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20cu% E1% BB% 91i% 20C% C3% B9ng % 20sau% 20khi% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% AB% 20% C4% 91i% 20C% C3% A1C% 20kho% E1% BA% A3N% 20khuy% E1% BA% BFN % 20m% E1% BA% A1I.T% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3% 20L% E1% BA% A5Y% 20V% C3% AD% 20D% E1% BB% A5% 20V% E1% BB % 81% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BB% 8B% 20t% E1% BA% A9Y% 20Chay% 20sau% 20khi% 20B% E1% BB% 8F% 20CH % C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20sales.% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20t% C3% ACNH% 20h% C3% ACNH% 20Doanh% 20s% E1% BB% 91% 20s% E1% BB% A5T A5T 20GI% E1% BA% A3M% 20th% C3% AA% 20th% E1% BA% A3M,% 20h% E1% BB% 8D% 20Bu% E1% BB% 99C% 20ph % E1% BA% A3I% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh% 20V% E1% BB% 81% 20ch% C3% Adnh% 20s% C3% A1CH% 20B% C3% A1N% 20h% C3% A0ng% 20nh% C6% B0% 20c% C5% A9.% 20c% C3% A1C% 20m% E1% BA% B7T% 20h% C3% A0ng% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20GI% C3% A1% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20L% C3 % Aan% 20cao,% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% A1ng ACNH% 20khuy% E1% BA% BFN% 20m% E1% BA% A1I% 2010-20%.% 20KH% C3% A1CH% 20H% C3% A0NG% 20C% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 8d% 20t% E1% BB% 8F% 20ra% 20th% C3% Adch% 20th% C3% BA% 20V% C3% AC% 20C% C3% B3% 20C% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1C% 20GI% C3% A1C% 20mua% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20h% C3% A0NG% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20ch% E1% BA% A5T% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20cao.s% C3% A1CH% 20ti% E1% BB% 81N% 20B% E1% BA% A1C% 20V% C3% A0% 20L% C3% BD% 20tr% C3% AD. % 20% E1% BA% A2NH:% 20alphabooks.chi% C3% Aau% 20th% E1% BB% A9C% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 20khi% E1% BA% BFN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng% 20g% E1% BA% B7P% 20sai% 20L% E1% BA% A7M% 20khi% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20L% C3% A0% 20% 22B% E1% BA% ABY% 20chim% 20m% E1% BB% 93i% 22.% 20t% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3% 20dan% 20% C4% 91% C6 % B0A% 20ra% 20V% C3% AD% 20D% E1% BB% A5% 20T% E1% BB% 9d% 20the% 20Economist% 20C% C3% B3 % 203% 20g% C3% B3I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20cho% 20kH% C3% A1CH% 20h% C3% A0ng% 20L% E1% BB% B1A% 20ch% E1 % BB% 8dn
% 20% C4% 90% C3% B3% 20L% C3% A0% 20B% C3% A1O% 20m% E1% BA% A1ng% 2059% 20USD,% 20B% C3% A1O% 20in% 20125 % 20USD% 20ho% E1% BA% B7C% 20B% C3% A1O% 20in% 20V% C3% A0% 20B% C3% A1O% 20m% E1% BA% A1ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% C3 % A1% 20125% 20USD.% 20khi% 20dan% 20kh% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20T% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 8DC% 20Vi% E1% BB% 87N% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20massachusetts% 20 (Massachusetts% 20institute% 20of% 20technology% 20-% 20mit,% 20m% E1% BB% B9),% 2084 %% 20s% E1% BB % 91% 20h% E1% BB% 8DC% 20VA% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20h% E1% BB% 8Fi% 20mua% 20g% C3% B3I% 20th % E1% BB% A9% 20BA% 20-% 20125% 20USD% 20cho% 20c% E1% BA% A3% 20Hai% 20d% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20B% C3% A1O% 20in% 20V% C3% A0% 20B% C3% A1O% 20m% E1% BA% A1ng.kh% C3% B4ng% 20AI% 20In% 20s% E1% BB% 91% 20h% E1% BB% 8D% 20ch% E1% BB% 8dn% 20mua% 20g% C3% B3i% 20B% C3% A1O% 20in.% 20ch% E1% BB% 89% 2016 %% 20Mua% 20ri% C3% Aang% 20g% C3% B3I% 20B% C3% A1O% 20m% E1% BA% A1ng% 2059% 20USD.% 20Theo% 20Ph% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20c% E1% BB% A7A% 20dan,% 20B% C3% A1O% 20in% 20% C4%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news