France Supports Strongly To Revive The Cultural Field

Ph% C3% A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20t% E1% BA% A1i% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20b% C3% A1o% 20ng% C3% A0y% 2022/9,% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20V% C4% 83n% 20h% C3% B3a% 20Ph% C3% A1p% 20Roselyne% 20Bachelot% 20cho% 20at % E1% BA% BFT,% 20N% C4% 83m% 202 022,% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20ng% C3% A2n% 20s % C3% A1ch% 20chi% 20cho% 20ng% C3% A0nh% 20v% C4% 83n% 20h% C3% B3a% 20s% E1% BA% BD% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20m% E1 % BB% A9c% 204% 20t% E1% BB% B7% 20euro,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20c% C3% A1c% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BA% A7n% 20v% C4% 83n% 20h% C3% B3a,% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% C3% B4ng,% 20s% C3% A1ch% 20v% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% C4% 83n% 20v% 20h% C3% B3a,% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20h% C6% 203.8% A1n% 20t% E1% BB% B7% 20euro% 20chi% 20N% C4 % 83m% E1% BB% 202021.B% 99% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Fng% 20Roselyne% 20Bachelot% 20ph% C3% 20at% A1T% E1% BB% 83u% 20t% E1% BA% A1i % 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20b% C3% A1o.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20B% E1% BB% 99% 20V% C4% 83n% 20h% C3% B3a% 20Ph% C3% A1p) As% 20b% C3% A0% 20Roselyne% 20Bachelot,% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20s% E1 % BB% A9c% E1% BB% 20kh% 8Fe% 20how% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20g% C3% A2y% 20ra% 20% C4% 91% C3% A3% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20d% E1% BB% AF% 20d% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0nh% 20v% C4% 83n% 20h% C3% B3a.% 20Kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20% C4% 91ang % 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20c% E1% BB% A9u% 20v% C3% A3N% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20v% C4% 83n % 20h% C3% B3a,% 20song% 20b% C3% A0% 20c% C5% A9ng% 20th% E1% BB% ABA% 20nh% E1% BA% ADN% 20R% E1% BA% B1ng% 20% E2% 80% 9Ctri% E1% BB% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20m% E1% BB% 9F% 20c% E1% BB% Ada% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B2n% 20mong% 20manh% E2% 80% 9D

.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20t% C4% 83ng% 20chi% 20ng% C3% A2n% 20s% C3 % A1ch% 20N% C4% 83m% 202 022% 20nh% E1% BA% B1m% 20% E2% 80% 9Ctho% C3% A1T% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1 % BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20how% 20h% E1% BA% Adu% 20qu% E1% BA% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20Covid-19% 20v% C3% A0% 20 % E2% 80% 9C% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20ch% E1% BB% 89nh% 20l% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c % 20ch% C3% 20s% C3% ADnh% 20v% C4% A1ch% 83n% 20h% C3% B3a% 20trong% 20d% C3% A0i% E1% BA% 20h% A1 n% E2% 80% 20% C4% 9D.Theo% 91% C3% B3,% C3% 20ng% 20s% C3% A2n% A1ch% 20chi% 20v% C4% 20cho% 83n% 20h% C3% B3a% 20s % E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20 273% E1% BB% 20tri% 87u% 20euro% 20 (t% C4% 83ng% 207.5%)% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20N % C4% 83m% 202021
% C6% B0% 20Nh% E1% BA% 20v% Ady% 20t% C3% ADnh% 20t% E1% BB% AB% C4% 83m% 20N% 202 017% 20 (th% E1 % BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20nhi% E1% BB% 87m% 20k% E1% BB % B3% to 205% 20N% C4% 83m),% 20ng% C3% A2n% 20s% C3% A1ch% 20d% C3% A0nh% 20cho% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20v% C4 % 83n% 20h% C3% 20% C4% B3a% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20 507% E1% BB% 20tri% 87u% E1% BB% 20euro.Th% B1c% 20t% E1% BA % BF% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20s% E1% BB% A9c% 20kh% E1% BB% 8Fe% 20% C4% 91% C3 % A3% 20v% C3% A0% 20% C4% 91ang% 20t% E1% BA% A5n% 20c% C3% B4ng% 20v% C3% A0o% 20% E2% 80% 9Cth% E1% BA% BF% 20gi % E1% BB% 9Bi% 20v% C4% 83n% 20h% C3% B3a% E2% 80% 9D% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% A1ch% 20d% E1% BB% AF% 20d% E1 % BB% 99i.% 20Tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ACnh% 20h% C3% ACnh% 20% C4% 91% C3% B3,% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1 % BB% A7% 20Ph% C3% A1p% 20% C4% 91% C3% A3% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91a% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20cho% 20m% E1% BB% 8Di% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BA% A7n, % 20m% E1% BB% 8Di% 20ng% C3% A0nh% 20ngh% E1% BB% 81% 20t% C3% ADnh% 20% C4% 91a% 20d% E1% BA% A1ng% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20th% C3% B9% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BB% ABng% 20ng% C3% A0nh% 20ngh% E1% BB% 81% 20% C4% 91% C3% B3.% 20Ngo% C3% A0i% 20ngu% E1% BB% 93n% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20xuy% C3% aan% 20su% E1% BB % 91t,% 20l% E1% BB% 9bn% 20v% C3% A0% 20thi% E1% BA% BFT% 20y% E1% BA% BFu% 20nh% C6% B0:% 20qu% E1% BB% B9% 20 % C4% 91o% C3% A0n% 20k% E1% BA% BFT,% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20b% C3% A1n% 20ph% E1% BA% A7n,% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB % 9Bc% 20b% E1% BA% A3o% 20l% C3% A3nh,% 20mi% E1% BB% 85n% 20gi% E1% BA% A3m% 20ho% E1% BA% B7c% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% B3ng% C3% 20g% C3% C3% B3P% 20x% A3% 20h% E1% BB% C3% 99i ... Ng% 20v% C4% A0nh% 83n% C3% 20h% C3% B3a% 20Ph% A1p% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20l% E1% BB% A3i% 20t% E1% BB% AB% 20h% E1% BB% 97% 20t r% E1% BB% A3% 20ng% C3% A0nh,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20ch% E1% BB% 89nh % 20cho% 20ph% C3% B9% 20h% E1% BB% A3p% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% ABng% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20c% E1 % BB% A7a% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch.% 20T% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% 99ng,% 20cho% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% in 2013 , 6% 20t% E1% BB% B7% 20euro% 20 (ngo% C3% A0i% 20ng% C3% A2n% 20s% C3% A1ch% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ni% C3% aAN )% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20v% C4% 83n% 20h% C3% B3a% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20khi% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch. % 20Con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20g% E1% BA% A7n% 20g% E1% BA% A5p% 20g% E1% BA% A7n% 204% 20l% E1% BA% A7n % 20ng% C3% A2n% 20s% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20N% C4% 83m% 20c% E1% BB% A7a% 20B% E1% BB% 99% 20V% C4% 83n% 20h% C3 % B3a,% 20kh% C3% B4ng% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20nghe% 20ngh% C3% ACN% 20v% C3% A0% 20l% C6% B

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news