Gas Prices Rise In Europe, What Does Gazprom Say?

NG% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20B% E1% BB% 99% 20Ph% E1% BA% ADN% 20XU% E1% BA% A5T% 20KH% E1% E1% BA% A9U% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20Qu% E1% BB% 91C% 20Doanh% 20nga% 20gazprom,% 20B% C3% A0% 20ELENA% 20Burmistrova% 20cho% 20Hay,% 20Gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20T% C4% 83ng% 20cao% 20T% E1% BA% A1i% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% C3% A2Y% 20B% E1% BA% A5T% 20% E1% BB% 95N% 20cho% 20N% E1% BB% 81N% 20Kinh% 20T% E1% BA% BF% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C.0: 00 /% 201: 35N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namgzprom% 20cho% 20Hay,% 20Gi% C3% A1% 20KH% C3% A1% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20LEO% 20thang% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% C3% A2Y% 20B% E1% BA% A5T% 20% E1% BB% 95N% 20cho% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U.% 20 (E1% E1% BB% 93N:% 20rt) Ph% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U% 20t% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20ng% C3% A0Y% 207/10,% 20B% C3% A0% 20ELENA% 20Burmistrova% 20cho% 20Hay,% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i,% 20gi% C3 % A1% 20c% E1% BA% A3% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9DNG% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20giao% 20ngay% 20t% E1% BA% A1i% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20% C4% 91ang% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20cao% 20V% C3% A0% 20khi% E1% BA% BFN% 20C% E1% BFN Three% A3% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Mua% 20L% E1% BA% ABN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20B% C3% A1N% 20m% E1% BA% A5t% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20mang% 20L% E1% Three % A1i% 20R% E1% BB% A7I% 20RO% 20g% C3% A2Y% 20B% E1% BA% A5T% 20% E1% BB% 95N% 20cho% 20to% C3% A0N% 20B% E1% BB% 99 % 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BF% BF% 20khu% 20V% E1% BB% B1C.b% C3% A0% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1nh ,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20giao% 20ngay% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20ch% E1% BB% 89% 20PH% E1% BA% A3N% 20% C3% A1NH% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20cung% 20V% C3% A0% 20C% E1% BA% A7U% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i,% 20KH% C3% B4ng% 20Ph% E1% BA% A3I% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20c% E1% BB% A5% 20 % C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20Gi% C3% A1% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20tri% E1% BB% 83n% 20V% E1% BB% 8dng% 20c% C3% A1N% 20c % C3% A2N% 20cung% 20c% E1% BA% A7U% 20Trong% 20D% C3% A0i% 20h% E1% BA% A1N

.NGO% C3% A 0i% 20ra,% 20B% C3% A0% 20burmistrova% 20nh% E1% BA% AFC% 20L% E1% BA% A1I% 20R% E1% BA% B1ng,% 20gazprom% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C3% A1P% 20% E1% BB% A9ng% 20C% C3% A1C% 20NGH% C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH% 20theo% 20c% C3% A1c% 20h% E1% BB% A3p% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20d% C3% A0i% 20h% E1% BA% A1n,% 20% C4% 91i% E1% BB % 81u% 20m% C3% A0% 20c% C3% A1C% 20KH% C3% A1CH% 20H% C3% A0ng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1 % BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 8D% 20c% C5% A9Ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20X% C3% A1C% 20nh% E1% BA% DNA .Gazprom% 20c% C5% A9Ng% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20th% C3% AAM% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1 % BB% 91T% 20ngo% C3% A0i% 20C% C3% A1C% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20H% E1% BB% A3P% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng % 20d% E1% BB% B1A% 20theo% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20C% E1% BB% A7A% 20m % C3% ACNH.GI% C3% A1% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20T% E1% BA% A1i% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20 % C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20h% C6% A1N% 20800 %% 20t% C3% Adnh% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB% 9BI% 20nay,% 20L% C3% A0M% 20D% E1% BA% A5y% 20L% C3% AAN% 20LO% 20ng% e 1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20v% C3% A0% 20thi% E1% BA% BFu% 20h% E1% BB% A5t% 20ngu% E1% BB% 93N% 20cung% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20cho% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% A0Y% 20Trong% 20m% C3% B9A% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20N% C4% 83m% 20nay
h% C3% B4M% 206/10,% 20gi% C3% A1% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91 % E1% BB% 91T% 20T% C3% AAN% 20s% C3% A0N% 20TTF% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A0% 20lan% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4 % 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 20155% 20EURO / MWH% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20khi% 20h% E1% BA% A1% 20nhi% E1% BB % 87t% 20sau% 20nh% E1% BB% AFNG% 20B% C3% ACNH% 20LU% E1% E1% DNA% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng % 20nga% 20vladimir% 20Putin.sang% 20s% C3% A1ng% 207/10,% 20gi% C3% A1% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 20xu% E1% BB% 91ng% 20102% 20EURO / MWH.T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20nga% 20Vladimir% 20Putin% 20Putin% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng,% 20moscow% 20kH% C3 % B4ng% 20c% E1% BA% A7N% 20s% E1% BB% B1% 20X% C3% A1O% 20tr% E1% BB% 99N% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9dng% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U.% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI,% 20% C3% B4ng% 20Puti N% 20N% C3% B3I% 20th% C3% AAM,% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20N% C3% A0Y% 20mu% E1% BB% 91N% 20B% C3% A1N% 20nhi% E1 % BB% 81U% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20H% C6% A1N% 20tr% C3% AAN% 20s% C3% A0N% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH % 20st% 20petersburg,% 20N% C6% A1I% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20cho% 20nh% E1% BB% Afng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20mua% 20giao% 20ngay% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U.% 20song% 20hhi% E1% BB% 87N% 20V % E1% BA% ABN% 20CH% C6% B0A% 20R% C3% B5% 20NGA% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20nh% E1% BB % Afng% 20k% C3% AU% 20N% C3% A0O% 20cho% 20Ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% C3% B3. (By% 20RUTERS)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news