Gas Prices Rose Ziphen, ‘big Man’ Russian Energy Noted Record Profit

T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20d% E1% BA% A7u% 20kh% C3% AD% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20Nga% 20Gazprom% 20ng% C3% A0y% 2029/11% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% A9c% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20R% C3% B2ng% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 20l% C3% A5c% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% 20581.8% 20t% E1% BB% B7% 20ruble% 20 (7.8% 20t% E1% BB% B7% 20USD)% 20trong% 20qu% C3% BD% 20III% 20nh% E1% BB% 9D% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB % 91t% 20t% C4% 83ng% 20phi% C3% A3% 20m% 20trong% E1% BB% 20nh% AFng% 20th% C3% A1ng% 20qua.Gazprom% 20ng% C3% A0y% 2029/11% 20c% C3 % B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% A9c% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20R% C3% B2ng% 20k% E1% BB% B7% 20l % E1% BB% 20l% C3% A5c% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% 20581.8% 20t% E1% BB% B7% 20ruble% 20 (7

.8% 20t% E1% BB% B7% USD 20 )% 20trong% C3% BD% 20qu% E1% BB% 20III.K% B7% 20l% E1% BB% A5c% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% 91% C3% B3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20v% C3% A0o% 20qu% C3% BD% 20i / 2019% 20khi% 20Gazprom% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20l% E1% BB% A3i% E1% BA% 20nhu% ADN% E1% BA% 20g% 20 536% A7n% 20t% E1% BB% B7% 20ruble% 20 (7.15% 20t% E1% BB% B7% 20USD)
C% C5% A9ng% 20trong% C3% BD% 20qu% 20III, % 20% E2% 80% 9C% C3% B4ng% 20l% E1% BB% 9bn% E2% 80% 9D% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Nga% 20ghi% 20nh % E1% BA% ADN% 20doanh% 20thu% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A7n% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20so% 20v% E1% BB % C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% C3% 20ngo A1i% 202 400%% 20t% E1% BB% B7% 20ruble% 20 (31.9% 20t% E1 % BB% B7% $ 20) .According% C3% B3% 20Ph% 20gi% C3% 20% C4% A1m% E1% BB% 91% 20% C4% 91C, running% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh% 20Gazprom% 20Famil% 20Sadygov,% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20trung% 20b% C3% ACnh% 20c% E1% BB% A7a% 20h % E1% BB% 8D% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20kh % C3% A1c% 20trong% 20qu% C3% BD% 20III% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20t % E1% BB% AB% E1% BB% 20m% 20117.2% A9c% 20USD / 1.000m3% 20h% E1% BB% 93i% C3% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% 202 020% 20l% C3% aan% 20313.40% 20USD / 1.000m3.% C3% 20d% 94ng% 20Sadygov% E1% BB% 20% C4% B1% C3% A1n% 91o% E1% BA% 20R% B1ng% 20trong% 20qu% C3% BD% 20IV,% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20xu% E1% BA% A5t% 20sang% 20ch% C3 % A2u% 20% C3% 82u% 20s% E1% BA% 20ti% E1% BD% B A% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20t% C4% 83ng,% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20k% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20kinh% 20doanh% 20kh % E1% BB% 9Fi% 20s% E1% BA% AFC% 20cho% 20Gazprom% 20trong% E1% BA% 20c% A3% 20N% C4% 83m% 202021.% C4% 90% E1% BB% 91i% 20di% E1% BB% 87n% 20% C3% A1n% 20ph% E1% BA% A1T% 20% E2% 80% 98kh% E1% BB% A7ng% E2% 80% 99% 20t% E1% BB% AB% 20EUH% C3% A3ng% 20tin% 20% C4% 90% E1% BB% A9c% 20Bild% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% A2y% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20 (EC)% 20d% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20s% E1% BA % BD% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99c% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u % 20tra% 20ch% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99c% 20quy% E1% BB% 81n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% C3% ACM% 20ra % 20nguy% C3% aan% 20nh% C3% A2n% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20thi% E1 % BA% BFu% 20h% E1% BB% A5t% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20vi% E1% BB% 87C % 20gi% C3% A1% 20c% E1% BA% A3% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20tr% C3% aan% 20s% C3% A0n% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch % 20giao% 20ngay.Trong% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20b% E1% BB% 8B% 2 0bu% E1% BB% 99c% 20t% E1% BB% 99i% 20c% C3% B3% 20li% C3% Aan% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20tr% C3% aAN,% 20Gazprom% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20s% E1% BA% BD% 20b% E1% BB% 8B% 20ph% E1% BA % A1T% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% E1% BA% 20b% B1ng% 2010 %% 20doanh% 20thu% 20h% C3% A0ng% 20N% C4% 83m,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20con% 20s% E1 % BB% 91% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1% BB% 93% 20v% C3% A0o% 20kho% E1% BA% A3ng% 2080% 20t% E1% BB% B7% 20Euro% 20 (90 % 20t% E1% BB% B7% 20USD) C3% A0%
Nh% 20b% C3% A1o% 20Thomas% 20Reper% E1% BB% 20c% A7a% 20Bild% 20cho% E1% BA% 20R% B1ng% 20trong% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20EC% 20tung% 20ra% 20% C3% A1n% 20ph% E1% BA% A1T% 20th% C3% AC% 20ch% C6% B0a% 20ch% E1% BA% AFC% 20Gazprom% 20s% E1% BA% BD% 20ch% E1% BA% A5p% 20nh% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BA% A3% 20kho% E1% BA% A3N% 20ti% E1% BB% 81n% 20N% C3% A0y,% 20th% E1% BA% ADM% 20ch% C3% AD% 20c% E1% BA% AFT% 20m% E1% BB% 8Di% 20ngu% E1 % BB% 93n% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20t% E1% BB% 9Bi% 20ch% C3% A2u% 20% C3 % C3% A1% 82u.Gi% C3% AD% 20kh% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20 t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% Aan% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202 021% 20c% E1% BB% B1c% 20k% E1% BB% B3% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1 % BB% 87T% 20l% C3% A0% 20how% 20s% E1% BB% B1% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BA% AFC% 20ch% E1% BA% AFN% 20v% E1% BB% 81 % 20kh% E1% BB% 91i% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20v% C3% A0% 20t% C3% ADnh% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20xuy% C3% aAN % E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20ngu% 93n% 20cung% 20t% E1% BB% AB% 20Nga.Nga% C3% B3% 20c% E1% BA% 20kh% A3% 20N% C4% 83ng % 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20t% E1% BB% B1 % 20nhi% C3% aan% 20h% C6% A1n% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BA% A3N% 20l % C6% B0% E1% BB% A3ng% 20hi% E1% BB% 87n% 20nay,% 20nh% C6% B0ng% 20theo% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Vladimir% 20Putin, % 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20ch% C6% B0a% 20s% E1% BA% B5n% 20s% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u % 20t% C6% B0% 20h% C3% A0ng% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20v% C3% A0o% 20vi% E1% BB% 87C% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB % 99ng% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20xu% A5t% C3% A0% 20v% C3% 20N% C3% A2ng% 20c% B4ng% 20su% E1%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news