Gazprom: Escalating Gas Prices Can Cause Instability For The European Economy

Gi% C3% A1% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20t% E1% BA% A1i% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20% C4% 91% 20t% C3% A3% 20h% C4% 83ng% C6% A1n% 20t% C3% 20 800 %% ADnh% 20t% E1% BB% C4% AB% 20% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m % 20t% E1% BB% 9Bi% 20nay,% 20l% C3% A0m% 20d% E1% BA% A5y% 20l% C3% aan% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20v% C3% A0% 20thi% E1% BA% BFu% 20h% E1% BB% A5t% 20ngu% E1% BB% 93n% 20cung% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20cho% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20N% C3% A0y% 20trong% 20m% C3% B9a% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20N% C4% 83m% 20nay.0: 00 /% 201: 48N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% E1% BB% 20NamTr% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20T% E1 % BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Gazprom% 20t% E1% BA% A1i% 20Moskva,% 20Nga.% 20 % E1% BA% A2nh:% 20AFP / TTXVNNg% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20b% E1% BB% 99% 20ph% E1% BA% ADN% 20xu% E1% BA% A5t% 20kh% E1% BA% A9u% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20doanh% 20Nga% 20Gazprom,% 20b% C3% A0% 20Elena% 20Burmistrova,% 20ng% A0y% C3% 207/10% 20cho% 20hay% C3% A1% 20gi% C3% AD% 20kh% C4% 20% 9 1% E1% BB% 91t% 20t% C4% 83ng% 20cao% 20t% E1% BA% A1i% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% C3% A2y% 20b% E1% BA% A5t% 20% E1% BB% 95n% 20cho% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20khu% 20v% E1% BB% B1c,% 20song% 20c% C5% A9ng% 20l% C6% B0u% 20% C3% BD% 20R% E1% BA% B1ng% 20s% E1% BB% B1% 20h% E1% BB% A3p% 20t% C3 % A1c% 20gi% E1% BB% AFA% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20ph% C3% ADA% 20ti% C3% AAU % 20d% C3% B9ng% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20gi% C3% corn% 20c% C3% A2n% 20b% E1% BA% B1ng% 20th% E1% BB% 8B% 20tr % C6% B0% E1% BB% C3% 9Dng.Ph A1T% 20at% E1% BB%% 83u% 20t% E1% BA% A1i% E1% BB% 20m% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20ki % E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20ng% C3% A0y% 207/10,% 20b% C3% A0% 20Elena% 20Burmistrova% 20cho% 20hay% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i,% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BA% A3% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1 % BB% 9Dng% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20giao% 20ngay% 20t% E1% BA% A1i% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20% C4 % 91ang% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20cao% 20v% C3% A0% 20khi% E1% BA% BFN% 20c% E1% BA% A3% 20ng% C6 % B0% E1% BB% 9Di% 20mua% 20l% E1% BA% ABN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 20b% C3% 9Di% A1n% 20m% E1% BA% A5t% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng.% 20% C4% 90I% E1% BB% 81u% 20N% C3% A0y% 20mang % 20l% E1% BA% A1i% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20g% C3% A2y% 20b% E1% BA% A5t% 20% E1% BB% 95n% 20cho% 20to% C3% A0n% 20b % E1% BB% 99% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20khu% E1% BB% 20v% C3% A0% B1c

.B% E1% BA% 20nh% A5n% 20m % E1% BA% A1nh,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20giao% 20ngay% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20ch% E1% BB% 89% 20ph% E1% BA% A3N% 20% C3% A1nh% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20cung% 20v% C3% A0% 20c% E1% BA% A7u% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i,% 20kh% C3% B4ng% 20ph% E1% BA% A3i% 20l% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20c% E1 % BB% A5% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20gi% C3% A1% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20tri% E1% BB% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20c % C3% C3% A1n% 20c% A2n% 20cung% E1% BA% 20c% A7u% 20trong% 20d% C3% A0i% E1% BA% 20h% C3% A0i% A1n.Ngo% 20ra,% 20b% C3% A0% 20Burmistrova% 20nh% E1% BA% AFC% 20l% E1% BA% A1i% 20R% E1% BA% B1ng% 20Gazprom% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng% 20c% C3% A1c% 20ngh% C4% A9a% 20v% E1% BB% A5% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh% 20theo% 20c% C3% A1c% 20h% E1% BB% C4% A3p% 20% 91% E1% BB% 93ng% 20d% C3% A0i% E1% BA% 20h% A1 n% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20m% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u % 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20h% E1% BB% 8D% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20x % C3% A1c% 20nh% E1% BA% ADN.% 20Gazprom% 20c% C5% A9ng% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20th% C3% AAM% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20ngo% C3% A0i% 20c% C3% A1c% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20h% E1% BB% A3p% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20d% E1% BB% B1a% 20theo% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% ADT% BA% E1% BB% 20c% A7a% 20m% C3% A1% ACnh
Gi% C3% AD% C3% 20kh% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20t% E1% BA% A1i% A2u% 20ch% C3% 20% C3% 20% C4% 82u% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20h% C6% A1n% 20t% C3% 20 800 %% ADnh% 20t% E1% BB% AB % 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB% 9Bi% 20nay,% 20l% C3% A0m% 20d% E1% BA% A5y% 20l% C3% aan% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20v% C3% A0% 20thi% E1% BA% BFu% 20h% E1% BB% A5t% 20ngu% E1% BB% 93n% 20cung% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20cho% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20N% C3% A0y% 20trong% 20m% C3% 20% C4% B9a% C3% 90% C4% B4ng% 20N% 83m% C3% B4m% 20nay.H% 206/10,% C3% A1% 20gi% 20k h% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20tr% C3% Aan% 20s% E1% BA% A3N% 20TTF% 20c% E1% BB% A7a% 20H% C3% A0% 20Lan% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt% 20l% C3% aan% 20 155% 20euro / MWh% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20khi% 20h% E1% BA% A1% 20nhi% E1% BB% 87T% 20sau% 20nh% E1% BB% AFng% 20b% C3% ACnh% 20lu% E1% BA% ADN% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Nga% 20Vladimir% 20Putin.% 20Sang% 20s% C3% A1ng% 207/10% 20gi% C3% A1% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi % E1% BA% A3m% 20xu% E1% BB% 91ng% 20102% 20euro / MWh.% C3% 94ng% 20Putin% 20N% C3% B3i% 20R% E1% BA% B1ng% 20Moskva% 20kh% C3% B4ng% 20c% E1% BA% A7n% 20s% E1% BB% B1% 20x% C3% A1o% 20tr% E1% BB% 99n% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u.% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20th % E1% BB% 9Di,% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Nga% 20N% C3% B3i% 20th% C3% AAM% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20mu% E1% BB% 91n% 20b% C3% A1n% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n% 20tr% C3% aan% 20s% C3% A0n% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20 st% 20Petersburg,% 20N% C6% A1i% 20cung% 20c% E1% BA % C3% A5p% 20kh% C4% AD% 20% 91% E1% BB%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news