German Elections: Cdu / Csu Ruling Coalition Narrow Distance With Spd

T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20spd,% 20m% C3% A0% 20% E1% BB% A9ng% 20c % E1% BB% AD% 20Vi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A3ng% 20cho% 20V% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20th % E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20L% C3% A0% 20% C3% B4ng% 20olaf% 20scholz% 20-% 20Hi% E1% BB% 87N% 20GI% E1% BB% AF% 20CH% E1% BB% A9C% 20Ph% C3% B3% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20V% C3% A0% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20Trong 20LIts 20LI% C3% AAN% 20minh% 20L% E1% BB% 9BN% 20C% E1% BB% A7A% 20B% C3% A0% 20merkel,% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 201% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20xu% E1% BB% 91ng % 20c% C3% B2N% 2025% .0: 00 /% 201: 42N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamB% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB % 9fng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20olaf% 20scholz% 20V% C3% A0% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20angela% 20merry.% 20 (stupid% E1% BB% 93N:% 20REUTERS) Cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91UA% 20B% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% AD% 20C% E1% BB% A7A % 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% C3% A3% 20N% C3% B3ng% 20L% C3% AAN% 20sau% 20kHI% 20V% E1% BB% 8B% 20tr% C3 % AD% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A3ng % 20d% C3% A2N% 20ch% E1% BB% A7% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20 (SPD)% 20trung% 20t% E1% BA% A3% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20LI% C3% AAN% 20minh% 20D% C3% A2N% 20ch% E1% BB% A7 / X% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20C% C6% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20GI% C3% A1O% 20 (CDU / CSU)% 20c% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20angela % 20merkel% 20% C4% 91% C3% A3% 20thu% 20h% E1% BA% B9P% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B2N% 204% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m % 20 %% 20Trong 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20ng% C3% A0Y% 2023 / 9,% 20ch% E1% BB% 89% 203% 20ng% C3% A0Y% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20khi% 20cu% E1% BB% 99C% 20B% E1% BA% A7U% 20C % E1% BB% AD% 20QU% E1% BB% 91C% 20H% E1% BB% 99i% 20LI% C3% AAN% 20BANG% 20DI% E1% BB% 85N% 20ra.Theo% 20k% E1% BFT % 20qu% E1% BA% A3% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20C% E1% BB% A7A% 20kantar,% 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20spd,% 20m% C3% A0% 20% E1% BB% A9ng% 20C% E1% BB% AD% 20Vi% C3% AAN% 20C% E1 % BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A3ng% 20cho% 20V% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB % 9bng% 20L% C3% A0% 20% C3% B4ng% 20ola% 20scholz% 20-% 20Hi% E1% BB% 87N% 20GI% E1% BB% AF% 20ch% e 1% BB% A9C% 20Ph% C3% B3% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20V% C3% A0% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20Trong% 20Li% C3% AAN% 20minh% 20L% E1% BB% 9BN% 20C% E1% BB% A7A% 20B% C3% A0% 20merkel,% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 201% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20xu% E1% BB% 91ng% 20C% C3% B2N % 2025%. In% 20kHI% 20% C4% 91% C3% B3,% 20s% E1% BB% B1% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20d% C3% A0nh% 20cho % 20cdu / csu,% 20m% C3% A0% 20% E1% BB% A9ng% 20c% E1% BB% AD% 20Vi% C3% AAN% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20L% C3% A0% 20% C3% B4ng% 20armin% 20laschet,% 20t% C4% 83ng% 201% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20L% C3% AAN% 2022%

. % 20% C4% 90% E1% BA% A3NG% 20xanh% 20GI% E1% BA% A3M% 201% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20xu% E1% BB% 91ng% 20C% C3% B2N % 2016 %% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A3NG% 20D% C3% A2N% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% B1% 20do% 20 (FDP) % 20th% C3% A2N% 20thi% E1% BB% 87N% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% E1% BB% 9BI% 20Noanh% 20nh% C3% A2N% 20V% E1% BA% ABN% 20% E1 % BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 2011% .th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20merkel,% 20N% E1% BA% AFM% 20quy% E1 % BB% 81n% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0nh% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 90% E1 % BB% A9C% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202005,% 20C% C3% B3% 20k% E1% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20T% E1% BB% AB% 20CH% E1% BB% A9C% 20sau% 20cu% E1% BB% 99C% 20B% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% AD.% 20t% E1% BB% 91I% 2021/9% 20V % E1% BB% ABA% 20qua,% 20B% C3% A0% 20merkel% 209% 20% C4% 91% C3% A3% 20tham% 20gia% 20cu% E1% BB% 99C% 20V% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Tranh% 20C% E1% BB% AD% 20T% E1% BA% A1I% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20B% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% AD% 20stralsund% 20thu% E1% BB% 99C% 20Bang% 20mecklenburg-vorpommern% 20nh% E1% BA% B1M% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20% E1% BB% A9ng% 20c% E1% BB% AD% 20Vi% C3% AAN% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20armin% 20Laschet% 20C% E1% BB% A7A% 20CDU / CSU% 20Trong 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3NH% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20ch% C3% ADNH% 20KH% C3% A1CH% 20N% C3% A0Y% 20V% E1% BA% ABN% 20th% E1% BA% A5P% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi% 20% E1% BB% A9ng% 20c% E1% BB% AD% 20Vi% C3% AAN% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20C% E1% BB% A7A% 20SPD% 20olaf% 20scholz
cu% E1% BB% 99C% 20B% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% AD% 20QU% E1% BB% 91C% 20H% E1% BB% 99i% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20L% E1% BA% A7N% 20th% E1% BB% A9% 2 020% 20s% E1% BA% BD% 20DI% E1% BB% 85N% 20ra% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2026/9% 20T% E1% BB% 9BI.% 20sau% 20ng% C3 % A0Y% 20B% E1% BA% A7U% 20c% E1% BB% AD,% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% A3ng% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3% A0M% 20PH% C3% A1N% 20th% C4% 83m% 20D% C3% B2% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20LI% C3% AAN% 20minh% 20c% E1% BA% A7M% 20quy% E1% BB% 81N.QU% E1% BB% 91C% 20H% E1% BB% 99i% 20m% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BA% BD% 20B% E1% BA% A7U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20k% E1% BA% BF% 20nhi% E1% BB% 87m% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9bng% 20angela% 20merkel% 20sau% 2016% 20N% C4% 83m% 20B% C3% A0% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20C% E1% A5C Three% A7M% 20quy% E1% BB% 81N ./. Phan% 20AN% 20 (VNA / Vietnam +)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news