Gj 367b – Mysterious Exterior With A Year Of 7.7 Hours Long

Ngo% E1% BA% A1i% 20h% C3% A0nh% 20tinh% 20GJ% 20367b% 20c% C3% B3% 20di% E1% BB% 87n% 20t% C3% ADCH% 20b% E1% BA% B1ng% 20kho% E1% BA% A3ng% 2070 %% 20Tr% C3% 20% C4% A1i% 91% E1% BA% C3% A5t% A0% 20v% C3% A0% 20l% E1% BB% 20m% 99T% 20h% C3 % A0nh% 20tinh% 20to% C3% A0n% 20% C4% 91% C3% A1.% 20Ngu% E1% BB% 93n% 20g% E1% BB% 91C, running% 20c% E1% BB% A7a% 20GJ367b% 20v% E1% BA% ABN% 20ch% C6% B0a% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20x% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20nh% C6% B0ng% 20nhi% E1% BB% 81u% 20gi% E1% BA% A3% 20thuy% E1% BA% BFT% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20GJ% 20376b% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20h% C3% ACnh% 20th% C3% A0nh% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c% 20kh% E1% BB% 91i% 20v% E1% BA% ADT% 20th% E1% BB% 83% 20gi% C3% A0U% 20s% E1% BA% AFT% 20ho% E1% BA% B7c% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20l% C3% A0% 20t% C3% A0n% 20t% C3% ADCH% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BB% 99T% 20h% C3% A0nh% 20tinh% 20l% E1% BB% 9bn% 20h% C6% A1n% 20sau% 20khi% 20b% E1% BB% 8B% 20b% E1% BB% A9c% 20x% E1% BA% A1% 20sao% 20ch% E1% BB% A7% 20th% E1% BB% 95i% 20bay% 20hay% 20sau% 20m% E1% BB% 99T% 20v% E1% BB% A5% 20VA% 20ch% E1% BA% A1m% E1% BA% 20m% A1nh.0: 00 /% 202: 24N% E1% BB% AF% 20mi % E1% BB% 81n% C3% 20NamTheo% 20chuy% 20trang% aan% 20v% E1% BB% 81% 20k h% C3% B4ng% 20gian% 20Space,% 20ngo% E1% BA% A1i% 20h% C3% A0nh% 20tinh% 20GJ% 20367b% 20quay% 20quanh% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C3% B4i% 20sao % 20l% C3% B9n% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20nh% E1% BB% 8F% 20c% C3% A1ch% 20M% E1% BA% B7t% 20tr% E1% BB% 9Di% in 2031 % 20N% C4% 83m% C3% 20% 20s% C3% A1nh% 20v% C3% A1ng% A0% 20ch% E1% BB% 89% E1% BA% 20m% 207.7% 20gi A5t% E1% BB% % 9D% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ho% C3% A0n% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20v% C3% B2ng% 20chu% 20k% E1% BB% B3 % 20quanh% 20quay% 20sao% 20ch% E1% BB% A7.% 20D% C3% B9% 20GJ367b% 20c% C3% B3% 20di% E1% BB% 87n% 20t% C3% ADCH% 20b% E1% BA% B1ng% E1% BA% 20kho% A3ng% 2070 %% 20Tr% C3% 20% C4% A1i% 91% E1% BA% A5t% 20nh% C6% B0ng% 20ch% E1% BB% 89% E1% BA 20nh% % B9% E1% BA% 20b% 2055 %% B1ng% C3% 20N% aan% 20GJ367b% E1% BB% 20thu% 99c% 20nh% C3% B3m% E1% BB% 20nh% AFng% E1% BA% 20ngo% A1i% 20h% C3% A0nh% 20tinh% 20nh% E1% BA% B9% 20nh% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AB% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc% 20t% E1% BB% C3% 9Bi% A0% 20nay

.Nh% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20Kristine% 20WF% 20Lam% 20thu% E1% BB% 99c% 20Vi% E1% BB% 87n% 20Nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20H% C3% A0nh% 20tinh% E1% BB% 20c% A7a% 20T Vibrating% 20t% C3% A2M% 20H% C3% A0ng% 20kh% C3% B4ng% 20V% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20% C4% 90% E1% BB% A9c% 20cho% 20hay: % 20% 22Ngu% E1% BB% 93n% 20g% E1% BB% 91C, running% 20c% E1% BB% A7a% 20nh% E1% BB% AFng% 20ngo% E1% BA% A1i% 20h% C3% A0nh% 20tinh % 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20v% E1% BA% ABN% 20l% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFng% 20b% C3% AD% 20 % E1% BA% A9n.% 20Nh% C6% B0ng% 20b% E1% BA% B1ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91o% 20l% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20t% C3% ADnh% 20c% C6% A1% 20b% E1% BA% A3N,% 20ch% C3% table% 20ta% 20s% E1% BA % BD% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20c% C3% A1i% 20nh% C3% ACN% 20s% C6% A1% 20l% C6% B0% E1% BB % A3c% 20v% E1% BB% 81% 20l% E1% BB% 8Bch% 20s% E1% BB% AD% 20h% C3% ACnh% 20th% C3% A0nh% 20v% C3% A0% 20ti% E1% BA % 20h% C3% BFN% B3a% E1% BB% 20c% A7a% 20ch% C3% table% 22.GJ% 20367b% C3% B3% 20c% 20k% C3% ADCH% C6% B0% 20th% E1% BB % 9Bc% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB% B1% 20sao% 20H% E1% BB% 8Fa,% 20nh% C6% B0ng% 20t% C3% ADnh% 20ch% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C3% B3% 20gi% E1% BB% 91ng% 20sao% 20th% E1% BB% A7y
% 20% E1% BA% A2nh:% 20NASA% 20 /% 20Shutterstock .% C4% 90% C6% B0% E1% BB% 20at% A3c% E1% BA% BFT,% 20nh% C3% C3% B3m% 20nghi% aan% 2 0c% E1% BB% A9u% 20c% E1% BB% A7a% 20b% C3% A0% 20Kristine% 20WF% 20Lam% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20ra% 20GJ% 20367b% 20b% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1ch% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20d% E1% BB% AF% 20li% E1% BB% 87u% 20thu% 20th% E1% BA% ADP% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% E1% BB% AB% 20V% E1% BB% 87% 20tinh% 20Kh% E1% BA% A3o% 20s% C3% A1T% 20H% C3% A0nh% 20tinh% 20Qu% C3% A1% 20c% E1% BA% A3nh% 20 (TESS)% 20c% E1% BB% A7a% 20NASA,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20v% E1% BA% C3% ADN% 20h% C3% A0nh% 20v% C3% A0o% 20th% A1ng% 204 / 2018.Theo% 20TESS, % 20GJ% 20367b% 20kh% C3% B4ng% 20ph% E1% BA% A3i% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20h% C3% A0nh% 20tinh% 20c% C3% B3% 20% C4 % 91i% E1% BB% 81u% 20ki% E1% BB% 87n% 20thu% E1% BA% ADN% 20l% E1% BB% A3i% 20cho% 20s% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% 91ng .% 20GJ367b% 20c% C3% B3% 20chu% 20k% E1% BB% B3% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20si% C3% AAU% 20ng% E1% BA% AFN% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20sao% 20ch% E1% BB% A7% 20N% C3% aan% 20N% C3% B3% 20c% C3% B3% 20m% E1% BA% ADT % 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20cao% 20h% C6% A1n% 20Tr% C3% A1i% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20b% E1% BB % 8B% 20chi% E1% BB% 20ph% 91i% 20b% E1% BB% 9Fi% E1% BB% 20m% 20l% C3% 99T% B5i% 20s% E1% BA% AFT,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20t% C3% ADnh% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB% B1% 20nh% C6 % B0% 20sao% E1% BB% 20th% A7y% 20trong% 20H% E1% BB% 87% E1% BA% 20M% B7t% E1% BB% 20tr% C3% A1c% 9Di.C% C3% A0 20nh% % 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20how% 20% E1% BB% 9F% 20g% E1% BA% A7n% 20v% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ng% C3% B4i% 20sao% 20ch% E1% BB% A7% 20N% C3% aan% 20GJ% 20367b% 20b% E1% BB% 8B% 20b% E1% BB% A9c% 20x% E1% BA% A1% 20sao% 20th% E1% BB% 95i% 20bay.% 20Ngo% E1% BA% A1i% 20h% C3% A0nh% 20tinh% 20N% C3% A0y % 20c% C5% A9ng% 20h% E1% BA% A5p% 20th% E1% BB% A5% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20b% E1% BB% A9c% 20x% E1% BA% A1 % 20l% E1% BB% 9bn% 20g% E1% BA% A5p% 20500% 20l% E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20b % E1% BB% A9c% 20x% E1% BA% A1% 20m% C3% A0% 20Tr% C3% A1i% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4 % 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% E1% BB% AB% 20M% E1% BA% B7t% 20tr% E1% BB% 9Di.% 20N% E1% BA% BFu% 20GJ% 20367b% 20t% E1% BB% ABng% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20b% E1% BA% A7u% 20kh% C3% AD% 20quy% E1% BB% 83n,% 20g% E1% BA % A7n% C6% B0% 20nh% 20ch% E1% BA% 20ch% AFC% E1% BA% C3% AFN% AD% 20kh% E1% BB% 20quy% 83n% C3% 20N% A0y% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news