Global Finance Chao Island Due To Concerns ‘debt Bomb’ Evergrande

Do% 20nh% E1% BB% Afng% 20sai% 20s% C3% B3T% 20V% E1% BB% 81% 20C% E1% BA% A5U% 20tr% C3% Bac% 20Trong% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20C% E1% BB% A7A% 20trung 20qu% E1% BB% 91c,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB % 83% 20Ph% C3% A1T% 20sinh% 20nh% E1% BB% Afng% 20Evergrandes% 20KH% C3% A1C% 20Trong% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20lai.t% E1% BB% AB% 20trung % 20qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BB% 9BI% 20H% E1% BB% 93ng% 20k% C3% B4ng,% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20T% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% B9,% 20c% C3% A1C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N % 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20L% E1% BB% ADA% 20DO% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20T% C3% A1C % 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% E1% BFU% 20% E2% 80% 9cqu% E1% BA% A3% 20BOM% 20N% E1% BB% A3% E2% 80% 9d % 20Evergrande% 20Ph% C3% A1T% 20N% E1% BB% 95.Evergrande,% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91ang% 20chao% 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C,% 20hhi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91ang% 20L% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng % 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% 91i% 20quan% 20t% C3% A2M % 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20C% C6% A1% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20kHI% 20h% E1% BB% 8D% 20t % C3% ACM% 20C% C3% A1CH% 20tho% C3% A1T% 20KH% E1% BB% 8FI% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20th% E1% BA% AFT% 20CH% E1 % BA% B7t% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20N% E1% BB% A3% 20N% E1% BA% A7n % 20ch% E1% BB% 93ng% 20ch% E1% BA% A5T% 20nnhi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8dng.c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A2N% 20t % C3% Adch% 20% C4% 91ang% 20th% E1% BA% A3O% 20LU% E1% BA% ADN% 20V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20LI% E1% BB% 87U % 20Evergrande% 20s% E1% BA% BD% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3,% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20B% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1CH% 20T% E1% BA% A1O% 20ra% 20ti% E1% BB% 81N% 20m% E1% B7T% 20th% C3% B4ng% 20QU% 20Vi% E1% BB% 87C% 20B% C3% A1N% 20XE% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH,% 20Hay% 20Ph% E1% BA% A3i% 20tr% C3% B4ng % 20ch% E1% BB% 9D% 20V% C3% A0O% 20m% E1% BB% 99t% 20g% C3% B3I% 20C% E1% BB% A9U% 20tr% E1% BB% A3% 20C% E1% BB % A7A% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7.Theo% 20The% 20diplomat,% 20V % E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20c% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20KH% C3% B4ng% 20h% E1% BB% 81% 20nh% E1% BB% 8F :% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B3% 20H% C6% A1N% 2070

.000% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20nh% C3% A0% 20cho% 20h% C6% A1N% 20m% E1% BB% 99T% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20mua% 20nh% C3% A0% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20tr% E1% BB% 87.% 20tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20nh% E1% BB% Afng% 20Evergrandes% 20kh% C3% A1C% 20In% 20T 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20C% C5% A9ng% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20xu% E1% BA% A5t% 20hi% E1% BB% 87n% 20how% 20nh% E1% BB% AFng% 20sai% 20s% C3% B3t% 20v% E1% BB% 81% 20C% E1% BA% A5U% 20tr% C3% Bac% 20In% 20H% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20T% C3% A0i% 20CH% C3% A0i% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20QU% E1% BB% 91C.V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ch% C3% Adnh% 20L% C3% A0% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20m% E1% BA% AFC% 20N% E1% BB% A3% 20QU% C3% A1% 20nhi% E1% BB% 81U,% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20T% E1% BA% A1O% 20ra% 20B% E1% BB% 9FI% 20m% E1% BB% 99T% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng % C4% 20trong% 20% 91% C3% B3% C3% A1c% 20c% E1% BB% 20th% B1c% 20t H% E1% BB% 83% 20R% E1% BB% A7I% 20RO% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% C3% A9P% 20vay% 20Trong 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20D% C3% A0i% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20khi% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7T% 20V% E1% BB% 9BI% 20nguy% 20C% C6% A1% 20PH% C3% A1% 20V% E1% BB% A1% 20s% E1% BB% B1% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20V% C3% A0% 20g% C3% A2Y% 20h% E1% BA% A1i% 20cho% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3% A0% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20c% E1% BA% A1NH% 20Tranh% 20Trong 20NC% C3% A0NH
% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3 % A3% 20x% E1% BA% A3Y% 20ra% 20GI% E1% BB% AFA% 20C% C3% A1C% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1 % BB% 9BC% 20Trong% 20B% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3NH% 20C% E1% BB% A7A% 20cu% E1% BB% 99C% 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1 % Three% A3ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% A0NC% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U,% 20khi% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20vay% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20C% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BA% A1% 20T% E1% BA% A7NG% 20V% C3% A0% 20K% C3% Adch% 20th% C3% Adch% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh % 20t% E1% BA% BF.% 20t% C3% ACNH% 20h% C3% ACNH% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% C3% A9P% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20cho% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20kHI% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20chi% E1% BA% BFN% 20d% E1% BB% 8Bch% 20x% C3% B3a% 20N% E1% BB% A3% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202017% E1% BB% Afng% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 81% 20cu% E1% BB% 99C% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3NG% 20N% E1% BB% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20k% C3% A9O% 20m% E1% BB% 8DI% 20th% E1% BB% A9% 20% C4% 91i% 20xu% E1% BB% 91ng,% 20t% E1% BB% AB% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20ng% C3% A2N% 20h% C3 % A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A3O% 20hhi% E1% BB% 83m% 20ping % 20safe% 20v% C3% A0% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20b% E1% BA% B1ng% 20USD.% 20C% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C3% ADT% 20T% C3% AAN% 20TU% E1% BB% 95I% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% 9BI% 2087 %% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20kHI% 20B% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news