Gold Price Today 14/7: America Establish A Record, Gold Turned Out Soared

Gi% C3% A1% 20V% C3% A0NG% 20H% C3% B4M% 20nay% 2014/7% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20quay% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 20tr% C3% AAN% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 201800% 20USD / Ounce% 20sau% 20khi% 20m% E1% BB% B9% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% E1% BB% 91% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20In% 2013% 20N% C4% 83m.0: 00 /% 203: 12N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namgi % C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BCTR% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20V % C3% A0ng% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20ch% E1% BB% 91T% 20Phi% C3% AAN% 20ng% C3% A0Y% 2013/7% 20% C4% 91A% 20s% E1% BB% 91% 20c% C3% A1C% 20C% E1% BB% ADA% 20H% C3% A0Ng% 20V% C3% A0ng% 20T% E1% BA% A1I% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20GI% E1% BB% AF% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 209999% 20g% E1% BA% A7N% 20nh% C6% B0% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20% E1% BB% 9F% 20C% E1% BA% A3% 202% 20chi% E1% BB% 81U% 20Mua% 20V% C3% A0O% 20V% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20ra% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20Phi% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 81N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.k% E1% BA% BFT% 20th% C3% Bac% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 2013/7,% 20t % E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20V% C3% A0ng% 20B% E1% BA% A1C% 20% C4% 91% C3% A1% 20Qu% C3% BD% 20diji% 20Ni % C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20sjc% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i % 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C:% 2056.75% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20 (buy% 20v% C3% A0o)% 20V% C3% A0% 2057.30% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0 % E1% BB% A3ng% 20 (B% C3% A1N% 20ra)

.% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20V% C3% A0ng% 20B% E1% BA% A1C% 20% C4% 90% C3% A1 % 20qu% C3% BD% 20s% C3% A0i% 20g% C3% B2N% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20V% C3% A0Ng% 20sjc% 20% E1% BB% 9F% 20m % E1% BB% A9C:% 2056.60% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20 (buy% 20V% C3% A0O)% 20V% C3% A0% 2057.37% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20 (b % C3% A1N% 20ra)
t% E1% BA% A1I% 20s% C3% A0i% 20g% C3% B2N,% 20Gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20mi% E1% BA% BFng% 20Trong % 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 90o% C3% A0N% 20V% C3 % A0ng% 20B% E1% BA% A1C% 20% C4% 91% C3% A1% 20Qu% C3% BD% 20diji% 20ni% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20% E1% BB% 9F % 20m% E1% BB% A9C:% 2056.75% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20 (buy% 20V% C3% A0o)% 20V% C3% A0% 2057 , 25% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20 (B% C3% A1N% 20ra).% 20c% C3 % B4ng% 20ty% 20v% C3% A0Ng% 20B% E1% BA% A1C% 20% C4% 91% C3% A1% 20QU% C3% BD% 20s% C3% A0i% 20g% C3% B2N% 20NI% C3 % AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20sjc% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 2056.60% 20tri% E1% BB % 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20 (buy% 20V% C3% A0O)% 20V% C3% A0% 2057.38% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20 (B% C3% A1N% 20ra) .gi% C3% A1% 20V% C3 % A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% C4% 90% C3% AAM% 2013/7% 20 (gi% E1% BB% 9D% 20Vi% E1% BB% 87T% 20nam ),% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20giao% 20ngay% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20Ginh% 20ng % C6% B0% E1% BB% A1ng% 201.815% 20usd / ounce.% 20V% C3% A0ng% 20giao% 20th% C3% A1ng% 208% 20tr% C3% AAN% 20s% C3% A0N% 20Comex% 20New% 20York% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 201.814% 20USD / OUNCE.GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% AAM% 2013/7% 20th% E1% BA% A5P% 20h% C6% A1N% 20kho% E1% BA% A3ng% 20 4
2 %% 20 (80% 20usd / ounce)% 20so% 20V% E1% BB% 9BI% 20cu% E1% BB% 91I% 20N% C4% 83m% 202020.% 20V% C3% A0ng% 20th% E1 % BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20theo% 20Gi% C3% A1% 20USD% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20C % C3% B3% 20GI% C3% A1% 2051.4% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20ch% C6% B0A% 20T% C3% ADNH% 20thu% E1% BA% BF% 20V% C3% A0% 20PH% C3% AD,% 20th% E1% BA% A5P% 20h% C6% A1N% 20kho% E1% % A3ng% 206.0% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi% 20gi % C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% Adnh% 20T% E1% BB% 9Bi% 20cu% E1% BB% 91i% 20Gi% E1 % BB% 9D% 20chi% E1% BB% 81U% 20Phi% C3% AAN% 2013 / 7.gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20h% C3% B4M% 20NAY:% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh.Gi% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20quay% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 20tr% C3% AAN AAN% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 201800% 20USD / Ounce% 20sau% 20khi% 20m% E1% BB% B9% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20In% 2013% 20N% C4% 83m.b% E1% BB% 99% 20lao% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% B9% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20Trong 20th% C3% A1ng% 206% 20t% C4% 83ng% 200.9 %% 20sau% 20kHI% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 200.6 %% 20In% 20th% C3% A1ng% 205. % 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1NH,% 20cao% 20h% C6% A1N% 20HI% E1% BB% 81U% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 200.5 %% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20nh % C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3.c % C5% A9ng% 20theo% 20B% E1% BB% 99% 20Lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% B9,% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20theo% 20th% C3% A1ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20nh% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 206/2008% 20kHI% 20m% C3% A0% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20T% C4% 83ng% 201% .l % E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20L% C3% B5I% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN % 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20ch% C6% B0A% 20C% C3% B3% 20ti% E1% BB% 81N% 20L% E1% BB% 87.% 20Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20T% C4% 83ng% 20T% E1% BB% 9BI% 204.5 %% 20In%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news