Gold Price Today 15-9: Low Inflation, Gold Increased Sharply

A1% C3% gi% 20v% C3% 20h% C3% A0ng% B4m% 20nay% 2015-9% 20tr% C3% Aan% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20sau% 20khi% 20M% E1% BB% B9% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20t% C4% 83ng% 20th% E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20k% E1% BB% B3% 20v% E1% BB% 8Dng.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20m% E1% BA% B7t% 20h% C3% A0ng% 20kim% 20lo% E1% BA% A1i% 20qu% C3% BD% 20ch% C6% B0a% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20qua% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% E1% BA% 20c% A3N% 20quan% E1% BB% 20tr% 8Dng:% 201 800% US $ 20 / ounce.Gi% C3% A1% 20v % C3% 20N% A0ng% 20trong% C6% B0% E1% BB% E1% BA% 9BcK% BFT% C3% North% 20th% 20phi% C3% 20d% aan% 20giao% E1% BB% 8Bch% 2014-9 ,% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20mi% E1% BA% BFng% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 90o% C3% A0n% 20V% C3% A0ng% 20b% E1% BA% A1c% 20% C4% 91% C3% A1% 20qu% C3% BD% 20Doji% 20v% C3% A0% 20SJC% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20theo% 20th% E1% BB% A9% 20t% E1% BB% B1% 20mua% 20v% C3% A0o% C3% A0% 20v% 20b% C3% A1n% 20ra% C6% B0% 20nh% 20sau: Doji% 20H% C3% 20N% A0% E1% BB% 99i:% 2056.60% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20-% 2057.70% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ngDoji% 20TP

.HCM:% 2056.60% E1% BB 20tri% % C4% 87u% 20% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20-% 2057.80% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% C3% A3ngSJC% A0% 20H% 20N% E1% BB% 99i:% 2056
55% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1 % BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20-% 2057.27% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ngSJC% 20TP.HCM:% 2056.55% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20-% 2057.28% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% C3% A1% A3ngGi% 20v% C3% A0ng% 20qu% E1% 91C, running% BB% 20t% E1% BA% BF% C4% 90% C3% AAM% 2014-9% 20 (gi% E1% BB% 9D% E1% BB% 20Vi% 87T% 20 years),% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20giao% 20ngay% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20quanh% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 201 793% US $ 20 / ounce.% 20V% C3% A0ng% 20giao% 20th% C3% A1ng% 2012% 20tr% C3% aan% 20s% C3% A0n% 20Comex% 20New% 20York% 20% E1% BB % 9F% E1% BB% 20m% 201 795% A9c% 20USD / A1% C3% ounce.Gi% 20v% C3% A0ng% E1% BA% 20th% BF% 20 gi% E1% BB% 20% C4% 9Bi% C3% 91% AAM% 2014-9% E1% BA% 20th% A5p% 20h% C6% A1n% E1% BA% 20kho% A3ng% 205.4 %% 20 (102% of $ 20 / ounce)% 20so% 20v% E1% BB% C4% 9Bi% 20% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m% C3% 202021.% 20V% A0ng% E1% BA 20th% % BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20theo% 20gi% C3% A1% $ 20% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20c% C3 % B3% C3% A1% 20gi% 2050.8% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20ch% C6% B0a% 20t% C3% ADnh% 20thu% E1% BA% BF% 20v% C3% A0% 20ph% C3% AD% 20th% E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20kho% E1% BA% A3ng % 206
5% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi 20gi% C3% % A1% 20v% C3% A0ng% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20t% E1% BB% 9Bi% 20cu% E1% BB% 91i% 20gi% E1% BB % 9D% E1% BB% 20chi% 81u% 20phi% C3% C3% aan% A1% 2014-9.Gi% 20v% C3% C3% A0ng% aan% 20tr% E1% BB% 20th% 8B% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9Dng% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20sau% 20khi% 20M% E1% BB% B9 % 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20t% C4% 83ng% 20th % E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20k% E1% BB% B3% 20v% E1% BB% 8Dng.% 20T uy% 20nhi% C3% AAN,% 20m% E1% BA% B7t% 20h% C3% A0ng% 20kim% 20lo% E1% BA% A1i% 20qu% C3% BD% 20ch% C6% B0a% 20v% C6% B0 % E1% BB% A3t% 20qua% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20c% E1% BA% A3N% 20quan% 20tr% E1 % BB% 8Dng:% 201 800% US $ 20 / ounce.Gi% C3% A1% 20v% C3% 20h% C3% A0ng% B4m% 20nay% 2014-9:% $ 20% 20t% C4% 83ng,% 20v% C3% A0ng% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20gi% E1% BA% A3mTheo% 20B% E1% BB% 99% 20Lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20M% E1% BB% B9,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20gi% C3% A1% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20 (CPI )% 20trong% C3% A1ng% 20th% 208% 20t% C4% 83ng% 200.3 %% 20sau% 20t% C4% 20khi% 83ng% 200.5 %% 20trong% 20th% C3% 20T A1ng% 207% % E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20t% C4% 83ng% 20trong% 20th% C3% A1ng% 20v% E1% BB% ABA% 20qua% 20th% E1% BA% A5p % 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% A9c% 20d% E1% BB% C3% B1% 20b% 200.4 %% A1o% E1% BB% 20c% A7a% 20c% C3% A1c% C3% A0% 20nh% 20kinh% 20t% E1% BA% C3% BF.Theo% 20c% A1c% C3% A0% 20nh% 20ph% C3% 20T% C3% A2n% ADCH, % 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20gi% C3% A1% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20% C4% 91ang% 20t% E1% BA% A1o% 20 A1p% 20l% C3% E1% BB%% B1c% 20l% C3% 20% C4% aan% E1% BB% 91% 93 ng% $ 20% 20v% C3% A0% 20qua% 20% C4% 91% C3% B3% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20v% C3% A0ng.% 20L% E1% BA % A1m% 20ph% C3% A1T% 20t% C4% 83ng% 20th% E1% BA% A5p% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20khi% E1% BA% BFN% 20C% E1% BB % A5c% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20li% C3% aan% 20bang% 20M% E1% BB% B9% 20 (Fed)% 20tr% C3% AC% 20ho% C3% A3N% 20vi% E1% BB% 87C% 20si% E1% BA% BFT% 20d% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20b% C6% A1m% 20ra% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% E1% BA% 9Dng.Bi% 20% C4% BFN% 91% E1% BB% 99ng% C3% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng% E1% BB% 20qu% 91C, running% 20t% E1% BA% E1% BB% BF.D% B1% C3% 20b% C3% A1o% A1% 20gi% 20v% C3% BA% A0ngM% E1% 20d% C3% B7c% B9% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20b% E1% BB% 9Bt% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 208% 20nh% C6% B0ng% 20chia% 20s% E1% BA% BB% 20tr% C3% aan% 20Kitco,% 20Paul% 20Ashworth,% 20nh% C3% A0 % 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20M% E1% BB% B9% 20t% E1% BA% A1i% 20Capital% 20Economics% 20cho% 20R% E1% BA % B1ng% 20nguy% 20c% C6% A1% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BA% A3% 20h% C3% A0ng% 20h% C3% B3a% 20leo% 20thang% 20v% E1% BA% ABN% 20ch % 20at% C6% B0a% E1% BA% BFN% E1% BA% 20m% A5t.Capital% 20EC

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news