Gold Price Today 26-11: Cool Below 1,790 Usd / Ounce

Gi% C3% A1% 20V% C3% A0NG% 20h% C3% B4M% 20nay,% 2025-11,% 20t% C4% 83ng% 20GI% E1% BA% A3M% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20In% 20B% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20m% E1% BB% B9% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20K% E1% BB% B3% 20NGH% E1% BB% 89% 20L% E1% BB% 85% 20T% E1% Three% A1% 20% C6% A1N,% 20L% C3% A3I% 20su% E1% BA% A5T% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% AAN,% 20USD% 20duy% 20tr% C3% AC% 20s% E1% BB% A9C% 20m% E1% BA% A1NH% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ngo% E1% BA% A1i% 20T% E1% BB% 87% 20KH% C3% A1C0: 00 / % 203: 12N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamGi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20h% C3% B4M% 20nay% 20% E1% BB% 9F% 20th% E1 % BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20In% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20B% E1% BA% ADT% 20T% C4% 83ng% 20tr% E1% BB % 9f% 20L% E1% BA% A1I% 20sau% 20V% C3% A0i% 20ng% C3% A0Y% 20GI% E1% BA% A3M.% 20c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83, % 20L% C3% Bac% 208% 20Gi% E1% BB% 9D% 2045,% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20sjc% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20c% C3% A1C% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20Ni% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20Mua% 20V% C3% A0O% 2059.55% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20B% C3% A1N% 20ra% 2060.25% 20tri% E1% BB % 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20T% C4% 83ng% 20100,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20m% E1% BB% 97i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3NG% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% B4M% 20QU.Trong% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3, % 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20Trang% 20s% E1% BB% A9C,% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20nh% E1% BA% ABN% 2024k% 20c% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20C% C5% A9NG% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20QUnh% 2051

.55% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20mua% 20V% C3% A0o,% 2052.25% 20tri% E1% BB% 87U % 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20B% C3% A1N% 20ra,% 20kh% C3% B4ng% 20thay% 20% C4% 91% E1% C4% 91% E1% C4% 91% E1% BB% 95I% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% B4M% 20QUA.T% C6% B0% C6% A1ng% 20T% E1% BB% B1,% 20gi% C3% A1% 20V% C3 % A0Ng% 20pnj% 20c% C5% A9Ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20ni% C3% AAM% 20Y% E1% BFT % 20c% C5% A9ng% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% B4M% 20QU% 20kHI% 20% C4 % 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 2051
45% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Mua% 20V% C3% A0o,% 2055 , 25% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20B% C3% A1N% 20ra.tr% C3% AAN% 20th % E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BA% BF,% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20h% C3% B4M% 20NAY% 20L% C3% Bac% 209% 20Gi% E1% BB% 9D,% 20theo% 20Gi% E1% BB% 9D% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 2017792% 20USD / OUNCE,% 20h% E1% BB% 93i % 20Ph% E1% BB% A5C% 20nh% E1% BA% B9% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20GI% E1% BB% 9D% 20s% C3 % A1ng.t% E1% BB% 89% 20gi% C3% A1% 20trung% 20t% C3% A2M% 20s% C3% A1ng% 20nay% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ng % C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20% E1% BB% 9F % 20m% E1% BB% A9C% 2023.145% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / USD,% 20GI% E1% BA% A3M% 202% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / USD% 20so% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% B4M% 20QUA.% 20GA% C3% A1% 20USD% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3 % A0ng% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20qualized 2022.575% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / USD% 20Mua% 20V% C3% A0O,% 2022.775% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / USD% 20B% C3% A1N % 20ra,% 20kh% C3% B4ng% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% B4M% 20QU.GI% C3% A1% 20V% C3% A0NG% 20H% C3% B4M% 20nay% 20c% E1% BB% A7A% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20xu% E1% BB% 91ng% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 201.790% 20USD / OUNCE% C4% 90% E1% BA% A7U% 20ng% C3% A0Y% 2026-11% 20 (by% 20Gi% E1% BB% 9D% 20Vi% E1% BB% 87t% 20nam),% 20y% 20c% E1% BB% A7A% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20T% E1% BA% A1I% E1% 201.788% 20USD / OUNCE,% 20GI% E1% BA% A3M% 20NH% E1% BA% B9% 202% 20USD / OUNCE% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20Gi% C3 % A1% 20C% C3% B9ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20h% C3% B4M% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20L% C3 % A0% 201790% 20usd / ounce
theo% 20Gi% E1% BB% 9BI% 20Ph% C3% A2N% 20T% C3% Adch,% 20do% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20m% E1% BB% B9% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 20NGH% E1% BB% 89% 20L% E1% BB% 85% 20T% E1% BA% A1% 20% C6% A1N% 20N% C3% AAN% 20R% E1% BA% A5T% 20% C3% ADT% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tham% 20gia% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng.% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20V% C3% AC% 20th% E1% BA% BF% 20KH% C3% B4ng% 20C% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng.In% 204% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20 (T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 2022% 20% C4% 91% E1% BFN% 2025-11) ,% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20m% E1% BA% A5T% 20g% E1% BA% A7N% 2050% 20USD / ounce% 20sau% 20khi% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Joe% 20BIDEN% 20CH% E1% BB% 8dn% 20% C3% B4ng% 20jerome% 20powell% 20ti% E1% BFP% 20T% E1% BFP% 20t% E1% BB% A5C% 20GI% E1% BB% AF% 20CH% E1% BB% A9C% 20CH% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20C% E1% BB% A5C% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20LI% C3% AAN% 20bang% 20 (Fed)% 20nhi% E1% BB% 87m% 20k% E1% BB% B3% 20s% E1% BA% AFP% 20T% E1 % BB% 9bi.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20m% E1% BB% B9% 20ki% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20L% E1% BB% 99% 20tr% C3% ACNH% 20th% E1% BA% AFT% 20ch% E1% BA% B7T% 20ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20TI% E1% BB% 81N% 20t% E1% BB% 87.% 20NGH% C4% A9A% 20L% C3% A0% 20Fed% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1 % BB% 9BM% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20C% C6% A1% 20B%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news