Gold Prices Rose To The Highest Level In The Past Week

Th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20s% C3% B4I% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Phi% C3% AAN% 20GI% E1% BB% AFA% 20TU% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C6% B0A% 20GI% C3% A1% 20kim% 20LO% E1% BA% A1i% 20Qu% C3% A1i BD% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i% 20V% C3% B9ng% 201.800% 20USD / Ounce,% 20% C4 % 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% C3% Adch% 20C% E1% BB% B1C% 20V % C3% A0O% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20In% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20h% C3% B4M% 20nay% 20 (September 15) .phi% C3% Aan% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20GI% E1% BB% AFA% 20tu% E1% BA% A7N% 20KH% C3% A9P% 20L% E1% BA% A1i% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20Hai% 20ch% E1% BB% AF% 20s% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% A7A% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20giao% 20tray% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi, % 20% C4% 91% C6% B0A% 20GI% C3% A1% 20m% E1% BA% B7T% 20h% C3% A0NG% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20C% E1 % BB% ADA% 20tr% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 201.800% 20USD / Ounce% 20sau% 206% 20Phi% C3% AAN% 20suy% 20Y% E1% BA% BFU% 20LI% C3% AAN % 20ti% E1% BFP.C% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20GI% C3% A1% 2 0V% C3% A0NN% 20giao% 20ngay% 20tr% C3% AAN% 20s% C3% A0N% 20new% 20York% 20% C4% 91% C3% AAM% 20QU% 20 (by% 20Gi% E1% BB% 9d% 20Vi% E1% BB% 87t% 20nam)% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 2011

.1% 20USD,% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20Phi% C3% AAN% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 201,804.6% 20USD / OUNCE.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20C% C5% A9ng% 20L% C3% A0% 20m% E1 % BB% A9C% 20GI% C3% A1% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0% 20V% C3% A0ng% 20V% E1% BA% ADT% 20ch% E1% BA% A5T% 20 % C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% ADA% 20In% 20H% C6% A1N% 20m% E1% BB% 99T% 20tu% E1% BA% A7N% 20g% E1% BA% A7N% 20nh % E1% BA% A5T
DI% E1% BB% 85N% 20BI% E1% BA% BFN% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB% B1% 20C% C5% A9ng% 20Gr% 20nh % E1% BA% ADN% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20giao% 20ngay% 20tr% C3% AAN% 20s% C3% A0N% 20kitco% 20kHI% 20T% C4 % 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20t% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% A9C% 2017793.5% 20USD / OUNCE% 20L% C3% AAN% 201,803.3% 20USD% 20Hi% E1 % BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BB% A9C% 20t% C4% 83ng% 20R% C3% B2ng% 200.6 %% 20In% 20ng% C3% A0Y.tr% C3% AAN% 20s% C3% A0N% 20comex,% 20gi% C3% A1% 20h% E1% BB% A3P% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20V% C3% A0ng% 20T% C 6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20giao% 20th% C3% A1ng% 2012% 20Hi% E1% BB% 87N% 20c% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 201,807.1% 20USD / OUNCE,% 20CAO% 20H% C6% A1N% 2012.7% 20USD% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi% 20Phi% C3 % Aan% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.theo% 20% C3% B4ng% 20gary% 20wagner,% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20Ph% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20C% E1% BB% A7A% 20kitco,% 20% C4% 91% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20Gi% C3% A1% 20C% E1% BB% A7A % 20kim% 20LO% E1% BA% A1I% 20QU% C3% BD% 20PHI% C3% AAN% 20GI% E1% BB% AFA% 20tu% E1% BA% A7N% 20C% C3% B3% 20nguy% C3% AAN % 20nh% C3% A2N% 20tr% E1% BB% B1C% 20TI% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% AB% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A % 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20m% E1% BB% B9% 20CH% E1% BB% 89% 20ra% 20R% E1% BA% B1ng% 20ch% E1% BB% 89% 20s % E1% BB% 91% 20cpi% 20 (ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20Gi% C3% A1% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng)% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20ch% E1% BA% ADM% 20H% C6% A1N% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 208.Thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20V% C3% A0ng% 20In% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20V% E1% BA% ABN% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20R% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% A5P% 20do% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20V% C3% A0% 20Noanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20Ph% E1% BA% A3I% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20GI% C3% A3N% 20C% C3% A1CH% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Ph% C3% B2ng% 20d% E1% BB% 8BCH.% 20% E1% BA% A2nh:% 20ch% C3% AD% 20h% C3% B9ng
c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20GI% C3% A1% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng% 20t% E1 % BA% A1I% 20m% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 200.3 %% 20In% 20th% C3% A1ng% 208,% 20sau% 20khi% 20t % C4% 83ng% 200.5 %% 20In% 20th% C3% A1ng% 207,% 20theo% 20d% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1 % BB% A5C% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20LAO% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y .% 20N% E1% BA% BFU% 20T% C3% ADNH% 20In% 2012% 20th% C3% A1ng% 20g% E1% BA% A7N% 20nh% E1% BA% A5T,% 20ch% E1% BB% 89 % 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 205.3% .d% C3% B9% 20V% E1% BA% ABN% 20GI% E1% BB% AF% 20XU% 20H% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20T% C4% 83ng% 20nh% C6% B0ng% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20k% E1% BB% 83% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BA% A5P% 20h% C6% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20D% E1% BB% B1 % 20B% C3% A1O% 200.4 %% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20m% E1% BB% B9.B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% C3% A2Y% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20USD% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20% C4% 91% C3% AAM% 20QUA.% 20B% C3% AAN% 20C% E1% BA% A1NH% A1NH% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20GI% E1% BA% A3M% 20C% C5% A9Ng% 20kHI% E1% BA% BFN% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20K% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A5C% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20LI% C3% AAN% 20bang% 20m% E1% BB% B9% 20 (Fed)% 20s% E1% BA% BD % 20L% C3% B9i% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20gi% E1% BA% A3M% 20C% C3% A1C% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20mua% 20t % C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20h% C3% A0Ng% 20th% C3% A1ng.c% C3% A1C% 20Y% E1% BA% BFU% 20T% E1% BB% 91% 20N% C3 % A0Y% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20t% E1% BB% 91T% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0ng,% 20V% C3% A0% 20kim% 20LO% E1% BA% A1I% 20QU% C3% BD% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20V% C3% B9ng% 201.800% 20USD /

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news