Gold Prices, Silver, Platinum Fell Sharply

Tr% C3% Aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20gi% C3% A1% 20v % C3% A0ng% 20ch% E1% BA% A1m% 20% C4% 91% C3% A1y% 202% 20th% C3% A1ng,% 20R% C6% A1i% 20xu% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9c% 20th% E1% BA% A5p% 20nh% E1% BA% A5t% 20trong% 20v% C3% B2ng% 201% 20N% C4% 83m% 20qua.% 20Trong% 20khi% 20% C4% 91% C3 % B3,% 20t% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20v% C3% A0ng% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% C3% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng% E1% BA% 20b% A5t% 20ng% E1% BB% 9D% 20t% C4% 83ng% E1% BA% 20m% E1% BB A1nh.M% % 9F% 20phi% C3% aan% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20tu% E1% BA% A7n,% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20t% E1% BA% A1i% 20v% C3% B9ng% 201 745% US $ 20 / oz-m% E1% BB% A9c% 20th% E1% BA% A5p% 20nh% E1% BA% A5t% 20trong% 20v% C3% B2ng% 202% 20th% C3% A1ng% 20qua.% 20Sau% 20% C4% 91% C3% B3,% 20kim% 20lo% E1% BA% A1i% 20qu% C3% BD% 20c% C3% B3% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20nh% E1% BA% B9% 20v% E1% BB% 81% 20m% E1% BB% A9c% 201 750% US $ 20 / oz% 20nh% C6% B0ng% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20gi% C4% 20% A1% 91 % C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 20cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7n% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20gi% C3% A1% 20v% A0ng% C3% BA% 20th% BF% E1% E1% BB% 20gi% 9Bi% E1% BA% 20gi% A3m% E1% BA% 20kho% 205% A3ng% 20USD / C4% ounce.Qui% 20% 91% E1% BB% 95i% 20theo% 20t% E1% BB% 89% 20gi% C3% A1% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i,% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20t% C6% B0 % C6% 20% C4% A1ng% C6% B0% 91% C6% A1ng% E1% BA% 20kho% 2048

.3% A3ng% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ch% C6% B0a% 20t% C3% ADnh% 20c% C3% A1c% 20lo% E1% BA% A1i% 20thu% E1% BA% BF,% 20ph% C3% AD.Kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% C3% B3% 20c% C3% A1% 20gi% 20v% C3% 20d% A0ng% 20lao% E1% BB% 20m% C3% 91C, running% A0% 20ngay% 20c% E1% BA% A3% 20gi% C3% A1% 20b% E1% BA% A1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20c% C5% A9ng% 20ch% E1% BB% 89% 20c% B2n% C3% 2022.33% US $ 20 / oz% C3% A0% 20v% C4% 91% 20% C3% 20l% C3% A2y% A0% E1% BB% 20m% A9c% C3% A1% 20gi% 20ch% E1% BA% A1m% 20% C4% 91% C3% A1y% 20trong% 20v% C3% B2ng% 201% 20N% C4% 83m% 20qua
% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB % B1% 20kim% E1% BA% 20lo% A1i% C3% BD% 20qu% C6% B0% 20nh% E1% BA% 20b% 20kim A1ch%,% 20 Pa lladium% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20R% C6% A1i% 20xu% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9c% 20th% E1% BA% A5p% 20nh% E1% BA% A5t% 20trong% 20v% C3% B2ng% 20nhi% E1% BB% 81u% 20th% C3% A1ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% C3% A1% C3% A2y.Gi% 20v% C3% A0ng,% E1% BA% 20b% A1c,% E1% BA% 20b% A1ch% 20kiem% E2% 80% A6% C3% aan% 20tr% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20gi% E1% BA% A3m% 20sau% 20khi% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9% 20t% 20v% C4% 83ng% E1% BB% 2015 %% 8Dt% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N % C4% 83m% C3% A1i% 20ngo% 20trong% 20th% C3% 20% A1ng% C4% 208.% 90I% E1% BB% 81u% C3% 20N% A0y% 20cho% E1% BA% 20th% A5y% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20M% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 20sau% 93i% C3% 20suy% 20tho% A1i% C4% 20how% 20% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% E2% 20COVID% 20% 80% 93% 2019.Ngay% 20sau% 20khi% 20M% E1% BB% B9% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20v% A0o% C3% C3% A1ng% 20th% 208% 20c% C3% A1c% C3% A0% 20nh% 20% C4 % 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20nh% C6% B0% 20tin% 20R% E1% BA% B1ng% 20M% E1% BB% B9 % 20s% E1% BA% BD% 20th% E1% BA% AFT% 20ch% E1% BA% B7t% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB % 87% 20v% C3% A0o% E1% BB% 20cu% 91i% 20N% C4% 83m% 202021.% C4% 20how% 20% 91% C3% B3, C3% A1% 20gi% C4% 91% 20% % E1% BB% 93ng% 20b% E1% BA% A1c% 20xanh% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9c % 20cao% E1% BA% 20nh% A5t% 20trong% 203% E1% BA% 20tu% E1% BB% A7n.Hi% 87n% 20t% E1% BA% A1i,% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20% C4% 91ang% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20t% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% 99T% 20lo% E1% BA% A1T% 20c% C3% A1c% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% C6% B0% 20C% E1% BB% A5c% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20Li% C3% aan% 20bang% 20M% E1% BB% B9% 20 (Fed),% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0% C3% A2n% 20Ng% 20h% C3% 20% A0ng% 20Trung% C6% B0% C6% A1ng% 20Anh.T% C3% 20% C4% A2M% 9 1i% E1% BB% 83m% 20c% E1% BB% A7a% 20s% E1% BB% B1% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20d% E1% BB% 93n% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20c% E1% BB% A7a% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20M% E1% BB% 9F% 20Li% C3% aan% 20bang% 20 (FOMC)% 20c% E1% BB% A7a % 20v% C3% 20Fed% A0o% 202% 20ng% C3% A0y% 20t% E1% BB% 9Bi% 20 (21% C3% A0% 20v% 2022-9).% 20C% C3% A1c 20nh% C3% % A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20% C4% 91ang% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20Fed% 20 % C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20quan% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20R% C3% B5% 20R% C3% A0ng% 20v% C3% A0% 20ch% C3% ADnh% 20th % E1% BB% A9c% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% A1c% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB % B1% C3% 20b% A1o% 20v% E1% BB% 81% 20kinh% 20t% E1% BA% E1% BB% BF.V% 81% E1% BA% 20kh% A3o% 20s% C3% A1T% 20gi % C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20trong% 20tu% E1% BA% A7n% 20c% E1% BB% A7a% 20Kitco% 20v% E1% BB% 9Bi% 2015% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20tr % C3% aan% 20ph% E1% BB% 91% 20Wall% 20th% C3% AC% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 201% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o % 20v% C3% 20t% C4% A0ng% 83ng% C3% A1 20gi%,% 207% 20d% E1% BB% B1% C3% A1o% 20b% E1% BA% 20nh% ADN% 20% C

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news