Growing Mangosteen For Revenue Of Vnd 700 Million / Ha / Year

V% E1% BB% 9BI% 20N% C4% 83ng% 20su% E1% BA% A5T% 20B% C3% ACNH% 20Qu% C3% A2N% 20kho% E1% BA% A3ng% 2070% 20T% E1% BA% A1 / ha / N% C4% 83m% 20V% C3% A0% 20GI% C3% A1% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20kho% E1% BA% A3NG% 20100% 20NGH% C3% ACN% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / kg,% 20tr% E1% BB% 93ng% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T % 20cho% 20Doanh% 20thu% 20kho% E1% BA% A3ng% 20700% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / ha / n% C4% 83m.0: 00 /% 202: 46N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20mtr% E1% BB% 93ng% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20cho% 20doanh% 20thu% 20kho% E1% Three% A3ng% 20700% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / ha / n% C4% 83m.% 20% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB % 8DA:% 20ttxvnth% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87n% 20ch% E1% BB% A7% 20tr% C6% B0% C6% A1ng% 20chuy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20C% C3% A2Y% 20tr% E1% BB% 93ng,% 20V% E1% BA% ADT% 20NU% C3% B4I% 20C% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20tr % E1% BB% 8B% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20CAO% 20V% C3% A0O% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T,% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 202021% 20% E2% 80% 93% 202030,% 20Huy% E1% BB% 87N% 20TI% C3% AAN% 20PH% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20t% E1% BB% 89nh% 20qu% E1% BA% A3ng% 20Nam% 20% C6% B0% E1% BB% 9 BC% 20T% C3% ADNH% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20kho% E1% BA% A3NG% 201,000% 20ha% 20c% C3% A2Y% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20cho% 20qu% E1% BA% A3,% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kho% E1% BA% A3ng % 202,000% 20T% E1% BA% A5N.Theo% 20% C3% B4ng% 20mai% 20minh% 20mai% E1% BB% 87t,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20Ph% C3% B2ng% 20N% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20p% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20N% C3% B4ng% 20th% C3% B4N% 20Huy% E1% BB% 87N% 20TI% C3% AAN% AAN 20PH% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20qua,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20d% C3% A2N% 20Huy% E1% BB% 87N% 20TI% C3% AAN% 20PH% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% A3% 20Chuy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20h% C6% A1N% 20160% 20ha% 20c% C3% A2Y% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T;% 20In% 20% C4% 91% C3% B3,% 20c% C3% B3% 20kho% E1% BA% A3ng% 2060% 20ha% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20% C4% 91% C3% A3% 20cho% 20tr% C3% A1i.V% E1% BB% 9BI% 20N% C4% 83ng% 20su% E1% BA% A5T% 20B% C3% ACNH% 20Qu% C3% A2N% 20kho% E1% BA% A3NG% 2070% 20T% E1% BA% A1 / HA / N% C4% 83m% 20V% C3% A0% 20Gi% C3% A1% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20kho% E1% E1% A 3ng% 20100% 20NGH% C3% ACN% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / kg,% 20tr% E1% BB% 93ng% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20cho% 20doanh % 20thu% 20kho% E1% BA% A3ng% 20700% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / ha / n% C4% 83m

.% C3% 94ng% 20Phan% 20% C4% 90% C3% ACNH% 20thi% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% B4N% 20tr% C3% A0% 20lai,% 20x% C3% A3% 20ti% C3% AAN% 20m% E1% BB % B9,% 20huy% E1% BB% 87N% 20TI% C3% AAN% 20PH% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi % 20c% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20C% C3% A2Y% 20tr% E1% BB% 93ng% 20KH% C3% A1C,% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20NAY% 20L% C3% A0% 20C% C3% A2Y% 20tr% E1% BB% 93ng% 20cho% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20CAO% 20V% C3% A0% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20nh% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20PH% C6% B0% C6% A1ng.trung% 20B% C3% ACNH% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% A2Y% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20cho% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20kho% E1% BA% A3NG% 2025% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / n% C4% 83m,% 20Trong% 20kHI% 20% C4% 91% C3% B3% 20tr% E1% BB% 93ng% 20m% E1% BB % 99t% 20ha% 20R% E1% BB% ABNG% 20Keo% 20tai% 20t% C6% B0% E1% B B% A3ng% 20ch% E1% BB% 89% 20B% C3% A1N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 2050% 20-% 2060% 20tri% E1% BB% 87U% 20 % C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20ch% C6% B0A% 20k% E1% BB% 83% 20ti% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% 91N% 20V% C3% A0% 20ti% E1% BB% 81N% 20c% C3% B4ng.% 20nh% E1% BB% 9D% 20tr% E1% BB% 93ng% 20C% C3% A2Y% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20 % C4% 91% C3% A3% 20Gi% C3% BAP% 20cho% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20% C3% B4ng% 20thi% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91 % E1% BB% 8BNH% 20kinh% 20t% E1% BA% BF,% 20C% C3% B3% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20Ki% E1% BB% 87N% 20cho% 20C% C3% A1C% 20con% 20% C4% 83N% 20h% C3% A0NH
B% C3% A0% 20V% C3% B5% 20th% E1% BB% 8B% 20H% E1% BB% AFU% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% B4N% 20tr% C3% A0% 20LAI,% 20Huy% E1% BB% 87N% 20ti% C3% AAN% 20Ph% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20kH% E1% B3ng % 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH,% 20m% C4% 83ng% 20c% E1% BB% A5T% 20ti% C3% AAN% 20ph% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20kH% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20cho% 20N% C4% 83ng% 20su% E1% BA% A5T% 20cao% 20m% C3% A0% 20CH% E1% BA% A5T% 20L% C6% B0% E1% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ngon,% 20ng% E1% BB% 8dt,% 20th% C6% A1M% 20V% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20h% C6% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20m% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A5T% 20B% C3% A1N% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng.th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BA% BF,% 20C% C3% A2Y % 20m% C4% 83ng% 20c% E1% BB% A5T% A5T 20tr% E1% BB% 93ng% 20% E1% BB% 9F% 20Huy% E1% BB% 87N% 20TI% C3% AAN% 20PH% C6% B0 % E1% BB% 9bc% 20c% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20% C6% B0U% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T % 20tr% E1% BB% 99i% 20h% C6% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1i% 20C% C3% A2Y% 20KH% C3% A1C ,% 20ch% E1% BB% 8bu% 20h% E1% BA% A1N% 20h% C3% A1N% 20V% C3% A0% 20m% C6% B0A% 20B% C3% A3O% 20T% E1% BB% 91T, % 20% C3% ADT% 20kHI% 20B% E1% BB% 8B% 8B% 20s% C3% A2U% 20B% E1% BB% 87nh% 20N% C3% AAN% 20KH% C3% B4ng% 20T% E1% BB% 91N % 20c% C3% B4ng% 20ch% C4% 83m% 20s% C3% B3C.M% E1% BB% 97i% 20N% C4% 83m,% 20c% C3% A2Y% 20cho% 202% 20V% E1% BB% A5% 20ra% 20qu% E1% BA% A3,% 20V% E1% BB% A5% 201% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 205% 20% E2% 80% 93% 209% 20V % C3% A0% 20V% E1% BB% A5% 202% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 209% 20-% 2012.% 20hhi% E1% BB% 87N% 20x% C3% A3 % 20ti% C3% AAN% 20m% E1% BB% B9,% 20ti% C3% AAN% 20C% E1% BA% A3nh,% 20ti% C3% AAN% 20k% E1% BB% B3,% 20ti% C3% AAN% 20L% E1% BB% 99C,% 20ti% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8D% 20L% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20PH % C6% B0% C6% A

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news