Hachette Group Will Buy Workman Publisher For 240 Million Usd

T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20hachette% 20group% 20group% 20-% 20m% E1% BB% 99T% 20In% 205% 20nh% C3% A0% 20xu% E1% BA % A5T% 20B% E1% BA% A3N% 20L% E1% BB% 9BN% 20-% 20% C4% 91ang% 20th% E1% BB% B1C% 20hhi% E1% BB% 87N% 20C% C3% A1C% 20B% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20mua% 20L% E1% BA% A1I% 20nh% C3% A0% 20xu% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% A3N% 20workman.0: 00 /% 202: 18N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namth% C3% B4ng% 20tin% 20t% E1% BB% AB% 20T% E1 % BA% A1P% 20ch% C3% AD% 20Publishers% 20weekly,% 20h% C3% B4M% 2016/8,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20s% C3% A1CH % 20hachette% 20% C4% 91% C3% A3% 20k% C3% BD% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20mua% 20L% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong% 20nh % E1% BB% AFNC% 20nh% C3% A0% 20xu% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% 99C% 20L% E1% BA% ADP% 20L % E1% BB% 9BN% 20Trong% 20ng% C3% A0NH% 20s% C3% A1CH% 20m% E1% BB% B9% 20L% C3% A0% 20Workman.Hachette% 20book% 20group,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BB% B1% 20h% E1% BA% ADU% 20thu% E1% BA% ABN% 20B% E1% BB% 9FI% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BA% B9% 20LAGARD% C3% A8RE,% 20tr% E1% BA% A3% 20240% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20mua% 20L % E1% BA% A1I% 20workman.% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20V% E1% BB% A5% 20s% E1% BA% BD% 20ho% C3% A0N% 20t% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 209.% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20Doanh% 20thu% 20C% E1% BB% A7A% 20workman% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20134% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD

.When% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20th% C3% B4ng% 20th 20B% C3% A1O,% 20michael% 20pietric,% 20gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20hachette, % 20% C4% 91% C3% A3% 20g% E1% BB% 8DI% 20workman% 20L% C3% A0% 20% E2% 80% 9cm% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20XU% E1 % BA% A5T% 20B% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20s% E1% BA% AFC,% 20s% C3% A1ng% 20T% E1% BA% A1O% 20Trong% 20ng% C3% A0NH% E2% 80% 9d,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% 20ti% C3% AAN% 20Phong% 20In% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ph% C3 % A1P% 20k% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% A3P% 20H% C3% ACNH% 20% E1% BA% A3NH% 20V% C3% A0% 20th% C3% B4ng% 20Tin% 20Theo% 20m % E1% BB% 99t% 20c% C3% A1CH% 20RI% C3% AANG% 20BI% E1% BB% 87t.khi% 20Vi% E1% BB% 87C% 20Mua% 20B% C3% A1N% 20ho% C3% A0N % 20t% E1% BA% A5T,% 20workman% 20Publishing% 20V% E1% BA% ABN% 20do% 20dan% 20Reynolds% 20-% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20 % C4% 91i% e 1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20workman% 20Publishing% 20-% 20Qu% E1% BA% A3N % 20L% C3% BD.GIAN% 20H% C3% A0NG% 20C% E1% BB% A7A% 20NH% C3% A0% 20XU% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% A3N% 20workman% 20t% E1 % BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20h% E1% BB% 99i% 20ch% E1% BB% A3% 20s% C3% A1CH% 20% E1% BB% 9F% 20New% 20York% 20N% C4 % 83m% 202018
% 20% E1% BA% A2NH:% 20mark% 20lennanhan / associated% 20Press.Workman% 20publishing% 20do% 20peter% 20workman% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20N% C4 % 83m% 201968.% 20N% C4% 83m% 202013,% 20sau% 20khi% 20peter% 20QU% 20% C4% 91% E1% BB% 9DI,% 20V% E1% BB% A3% 20% C3% B4ng% A3% 20-% 20carolan% 20workman% 20-% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20CH% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20c% C3% B4ng% 20ty.In% 20m% E1% BB% 99T% 20L% E1% BA% A7N% 20tr% E1% BA% A3% 20L% E1% BB% 9DI% 20Ph% E1% BB% 8fng% 20v% E1% BA% A5N% 20publishers% 20Weekly,% 20Reynolds% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20Vi% E1% BB% 87C% 20t% C3% ACM% 20ki% E1 % BA% BFM% 20CH% E1% BB% A7% 20s% E1% BB% 9F% 20H% E1% BB% AFU% 20m% E1% BB% 9BI% 20cho% 20nh% C3% A0% 20xu% E1% BA % A5T% 20B% E1% BA% A3N% 20workman% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B 0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20Trong% 20m% E1% BB% 99T% 20V% C3% A0i% 20N% C4% 83m.reynolds% 20th% C3% B4ng% 20Tin:% 20% E2% 80% 9C% C6% AFU% 20ti% C3% AAN% 20s% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% 99T% 20C% E1% BB% A7A% 20carolan % 20workman% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% C3% ACM% 20Ki% E1% E1% BFM% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C3% B4i% 20nh% C3% A0% 20m% E1 % BB% 9BI% 20cho% 20c% C3% B4ng% 20ty,% 20L% C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20An% 20to% C3% A0N% 20cho% 20nh% C3% A2N% 20Vi% C3% A2N AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% Bang% 20t% C3% B4I% 20V% C3% A0% 20ch% C3% Bang% 20t% C3% B4I% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C3% ACM% 20th% E1% BA% A5y% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% B3% 20% E1% BB% 9F% 20hachette% E2% 80% 9d.hachette% 20book% 20group% 20V% C3% A0% 20workman% 20Ph% C3% B9% 20H% E1% BB% A3P% 20V% E1% BB% 9BI% 20thau% 20tr% C3% AAN% 20nhi% E1% BB% 81U% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20di% E1% BB% 87N% 20kinh% 20Noanh.% 2070 %% 20% C4% 91% E1% BFN% 2080 %% 20Noanh% 20thu% 20c % E1% BB% A7A% 20workman% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% E1% BA% A1O% 20ra% 20B% E1% BB% 9FI% 20BackList% 20 (T% E1 % BA% A5T% 20c% E1% BA% A3% 20s% C3% A1CH% 20C% E1% BB% A7A% 20NH% C3% A0% 20XU% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% A3N% 20 % C4% 91% C3% A3% 20L% C3% A0M% 20Trong% 20qu% C3% A1% 20KH% E1% BB% A9,% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20GI% E1% BB% 9d% 20ti% E1% BFP% 20t % E1% BB% A5C% 20khai% 20th% C3% A1C).% 20hachette% 20book% 20group% 20LU% C3% B4N% 20t% C3% ACM% 20C% C3% A1CH% 20m% E1% BB% 9F% 20R % E1% BB% 99ng% 20backlist,% 20macklist,% 20mon% 20% 20% C4% 91% C3% B3,% 20workman% 20c% C3% B3% 20backlist% 20L% C3% AAN% 20T% E1% BB% 9BI% 203,500 % 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20s% C3% A1CH.Vi% E1% BB% 87C% 20hachette% 20Book% 20group% 20mua% 20L% E1% BA% A1i% 20workman% 20N% E1% Three % B1M% 20Trong 20xu% 20th% E1% BA% BF% 20mua% 20B% C3% A1N,% 20s% C3% A1P% 20nh% E1% BA% ADP% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20xu% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% A3N.% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91 % C3% B3,% 20penguin% 20Random% 20House% 20mua% 20simon% 20

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news