Hancorp Construction Joint Stock Company.2 Tax Debt Is Over Vnd 32 Billion

C% E1% BB% A5c% 20Thu% E1% BA% BF% 20t% E1% BB% 89nh% 20Thanh% 20H% C3% B3a% 20v% E1% BB% ABA% 20c% C3% B4ng% 20khai% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20 143% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20c% C3% B2n% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 8Dng% 20tr% C3% aan% 20 303% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20thu% E1% BA% BF% 20tr% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20b% C3% A0n,% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3,% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20l% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% E1% BA% 20ph% A7n% 20x% C3% 20d% A2y% E1% BB% B1ng% 20Hancorp.2% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BA% 20kho% A3N% 20N% E1% BB% C3% A3% 20tr% 2032.6% 20t% aan% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng.C% B4ng% C3% 20ty% 20C% E1% BB% 95% E1% BA% 20ph% A7n% 20x% C3% 20d% A2y% E1% BB% B1ng% 20Hancorp.2% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20h% C6% 2032% 20t% A1n% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% C3% A1o% 93ng

.B% 20c% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20C% E1% BB% A5c% 20Thu% E1% BA% BF% 20t% E1% BB% 89nh% 20Thanh% 20H% C3% B3a% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20t% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0y% 2030/6/2021,% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n % E1% BA% 20thu% BF% 20N% E1% BB% C3% A3% 20to% A0n% 20t% E1% BB% 20l% C3% 89nh% A0% 20t r% C3% Aan% 201 240% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20 (% 20% C4% 91% C3% B3,% 20N% E1% BB% A3 % 20c% C3% B3% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20thu% 20l% C3% A0% 201 013% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng % 20v% C3% A0% 20N% E1% BB% A3% 20kh% C3% B3% 20thu% 20l% C3% A0% 20 227% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng ) .C% C3% B9ng% E1% BB% 20v% 20% C4% 9Bi% 91% C3% B3,% 20C% E1% BB% A5c% E1% BA% 20Thu% BF% 20t% E1% BB% 89nh % 20Thanh% 20H% C3% B3a% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B4ng% 20khai% 20danh% 20s% C3% A1ch% 20 143% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20N% E1 % BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 8Dng% 20ti% E1% BB% 81n% 20thu% E1% BA% BF% 20v% C3% A0% 20b% E1% BB% 8B% 20% C3 % A1p% 20d% E1% BB% A5ng% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20c% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20ch% E1% BA% BF% 20b% E1% BA % B1ng% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20th% E1% BB% A9c% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20ng% E1% BB% ABng% 20s% E1% BB% AD% 20d % E1% BB% C3% A5ng% 20h% C4% B3a% 20% 91% C6% 20 143% 20doanh% A1n.Trong% E1% BB% 20nghi% 87p,% C3% B3% 20c% 207% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20tr% C3% aan% 207% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng, % 2019% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 87p% 20N% E1% BB% A3% 20t% E1% BB% 201% 20-% AB% 2010% 2 0T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20v% C3% A0% 20 117% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20N% E1% BB% A3% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 201% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng
% C4% 90% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA % A7u% 20danh% 20s% C3% A1ch% 20N% C3% A0y% 20l% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20x% C3 % A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20Hancorp.2,% C3% B3% 20c% E1% BB% 20tr% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20t% E1% BA% C3% A1i% 20x% A3% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20th% E1% BB% 8Bnh,% 20ph% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20th% E1% BB% 8Bnh,% 20TP. % 20H% C3% 20Thanh% B3a% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20N% E1% BB% A3% 20h% C6% A1n% 2032.6 % 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% E1% BA% 93ng.Ti% BFP% C4% 20theo% 20% 91% C3% B3% 20l% C3% A0% 20C% C3 % B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20th% C6% B0% C6 % A1ng% E1% BA% 20M% A1i% 20Ba% 20Lan% 20-% 20B% E1% BB% 89m% 20S% C6% A1n,% E1% BB% 20tr% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20t % E1% BA% A1i% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20Tr% E1% BA% A7n% 20Ph% C3% BA% 20Ph% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20Lam% 20S% C6% A1n,% 20th% E1% BB% 8B% 20x% C3% A3% 20B% E1% BB% 89m% 20S% C6% A1n,% 20TP.% 20Thanh% 20H% C3% B3a% 20c % B3% C3% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20N% E1% BB% A3% BA% 20g% E1% 2025.3% A7n% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng.% C4% 90% E1% BB% A9ng% 20th% E1% BB% A9% 203% 20l% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB % 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20x% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20S% E1% BB% 91% 205% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20t% E1% BA% A1i% 20s% E1% BB% 91% 20203% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20Tr% E1% BA% A7n% 20Ph% C3% BA, % 20Ph% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20Lam% 20S% C6% A1n,% 20th% E1% BB% 8B% 20x% C3% A3% 20B% E1% BB% 89m% 20S% C6% A1n, % 20TP% 20Thanh% 20H% C3% B3a% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20N% E1% BB% A3% 20g% E1% BA% A7n % 2023.2% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% E1% BB% 93ng.M% 99T% 20s% E1% BB% C3% 91% 20c% B4ng% 20ty% 20N % E1% BB% A3% 20tr% C3% aan% 2010% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20kh% C3% A1c,% 20g% E1% BB% 93m: % 20Chi% 20nh% C3% A1nh% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20TNHH% 20x% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20v% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1 % BA% A5t% 20VLXD% 20B% C3% ACnh% 20from% 20t% E1% BA% A1i% 20Thanh% 20H% C3% B3a% 20 (n% E1% BB% A3% 20g% E1% BA% A7n% in 2017 % 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng);% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20x% C3 % A2y% 20d% E1% BB% 20 401% B1ng% 20HUD% 20 (n% E1% BB% A3% 20h% C6% 2010
3% A1n% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng) ;% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20Licogi% 2015% 20 (n% E1% BB% A3% 20g% E1% BA% A7n% in 2017, 2% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng);% 20chi% 20nh% C3% A1nh% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% C3% A7n% 20S% C4% B4ng% 20% A0% C3% 90% 204% 20 (n% E1% BB% A3% 20h% C6% 2011.6% A1n% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng) .C% C5% A9ng% 20theo% 20danh% 20s% C3% 20N% C3% A1ch% A0y,% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20TNHH% 20Thi% aan% C3% North% 20Ph% C3% 20N% 20TG% E1% BB% A3% 2010.3% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng;% 20C% C3% B4ng % 20ty% 20TNHH% E1% BB% 20Ng% 8Dc% 20 years% 20N% E1% BB% A3% 2010.5% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng; ... % 20% C4% 90% C6% B0% E1% BB% A3c% 20at% E1% BA% BFT,% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20c% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20ch% E1% BA% BF% 20c% C6% A1% 20quan% 20thu% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20l% C3% A0% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20ng% E1% BB% ABng% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20h% C3% B3a% 20% C4% 91% C6% A1n.Theo% 20b% C3% C3% A1o% 20c% A1o% E1% BB% 20c% A7a% 20C% E1% BB% A5c% E1% BA% 20Thu% BF% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news