Hanoi Tax Department Only Reaches 916 ‘businesses’ Tax Debt

C% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20tp% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20V% E1% BB% ABA% 20C% C3% B4ng% 20khai% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20916% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BB% 99p% 20thu% E1% BA% BF,% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20T% C3 % ADNH% 20% C4% 91% E1% BFN% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 2031/5/2021% 20L% C3% A0% 20397.4 % 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng ... 0:00 /% 203: 26N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam% E1% Three% A2NH% 20minh% 20H% E1% BB% 8DAC% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20C% C3% B3% 20165% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20N % E1% BB% 99p% 20thu% E1% BA% BF% 20N% E1% BB% A3% 20KH% C3% B3% 20thu% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1 % BB% A3% 2042

.2% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng.% 20% C4% 90% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% Three% A7U% 20Trong 20danh% 20s% C3% A1CH% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20GI% E1% BA% A3I% 20PH% C3% A1P% 20K% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20Vi% E1% BB% 85N% 20th% C3% B4ng% 20 (M% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20thu% E1% BA% BF:% 200104778718)% 20N% E1% BB% A3% 20g% E1% BA% A7N% 209% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20c% C3% B4ng% 20TY% 20tr% C3% A1CH% 20nhi% E1% BB% 87m% 20h% E1% BB% AFU% 20h% E1% BA% A1N% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V % E1% BB% A5% 20GI% E1% BA% A3I% 20tr% C3% AD% 20th% C3% B9Y% 20linh% 20 (M% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20thu% E1% Three % BF:% 200104609935)% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81N% 20N% E1% BB% A3% 20g% E1% BA% A7N% 205% 20t % E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% E2% 80% A617% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BB% 99p% 20thu% E1% Ba % BF% 20N% E1% BB% A3% A3% 20NG C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91 % E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20C% C3% B4ng% 20khai% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20V% E1 % BB% 9BI% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 2094.3% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng
% 20% C4% 90% C3% A1ng% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20% C4% 90i% E1 % BB% 87n% 20th% C3% B4ng% 20 (M% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20thu% E1% BA% BF:% 200100100777)% 20ph% C3% A1T% 20sinh% 20N% E1 % BB% A3% 20tr% C3% AAN% 2044% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20chi% E1% BFM% 20% C4% 91% E1% C4% 91% E1% Three% BFN% 2046 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20tr% C3% A1CH% 20nhi% E1% BB% 87m% 20H% E1% BB% AFU% 20H% E1% BA% A1N% 20th% C4% 83ng% 20long% 20 (M% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20thu% E1% Three% BF:% 200100238461% 20N% E1% BB% A3% 20g% E1% BA% A7N% 2012% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20c% C3 % B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20GI% E1% BA% A5Y% 20g% E1% BB% 97% 20H% C3% A0% 20% C4% 90% C3 % B4ng% 20 (M% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20thu% E1% BA% BF:% 200500443391)% 20N% E1% BB% A3% 2013.4% 20T% E1% BB% B7 % 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% E2% 80% A6danh% 20s% C3% A1CH% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BB% 99p% 20thu% E1% Three % BF% 20N% E1% BB% A3% A3% 20NG C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91 % E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20c% C3% B4ng% 20khai% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20k% E1% BB% B3% B3% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20c% C3% B4ng% 20khai% 20th% C3% A1ng% 207 / 2021.In% 20danh% 20s% C3% A1CH% 20734% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BB% 99P% 20thu% E1% BA% BF% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20PH% C3% AD% 20V% C3% A0% 20ti% E1% BB% 81N% 20ch% E1% BA% ADM% 20N% E1% BB% 99p% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20260.9% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng;% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20sic% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20 (M% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20thu% E1% Three% BF:% 200101066215)% 20N% E1% BB% A3% 20tr% C3% AAN% 2028% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng;% 20c% C3% B4ng % 20ty% 20c% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20% C4% 90% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20x% C3% A2Y% 20d% E1% BB% B1ng % 20long% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 (M% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20thu% E1% BA% BF:% 200101358899)% 20N% E1% BB% A3% 20tr% C3 % Aan% 2018.7% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% E2% 80% A6In% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20ng% C6 % B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BB% 99p% 20thu% E1% BF% BF% 20Ph% E1% BF% A3i% 20ch% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB % A1% 20nhi% E1% BB% 81U% 20thi% E1% BB% 87t% 20h% E1% BA% A1I% 20DO% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20g% C3% A2Y % 20ra,% 20% C6% B0U% 20TI% C3% AAN% 20C% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3I% 20PH% C3% A1P% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3,% 20th% C3% A1O% 20g% E1% BB% A1% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BB% 99p % 20thu% E1% BA% BF.% 20C% C3% B4ng% 20T% C3% A1C% 20Qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20N% E1% BB% A3,% 20c% C6% B0 % E1% BB% A1ng% 20ch% E1% BA% BF% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C3% B2I% 20H% E1% BB% 8fi% 2 0s% E1% BB% B1% 20m% E1% BB% 81m% 20d% E1% BA% BBO,% 20thuy% E1% BFT% BFT% 20Ph% E1% BB% A5C% 20V% C3% A0% 20s% C3 % A1ng% 20t% E1% BA% A1O.% 20nh% C6% B0ng% 20c% E1% BA% A7N% 20s% E1% BB% B1% 20quy% E1% BFT% 20T% C3% A2M,% 20quy % E1% BA% BFT% 20% C4% 91O% C3% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20th % E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20c% C3% A1C% 20nhi% E1% BB% 87m% 20V% E1% BB% A5,% 20ch% E1% BB% 89% 20ti% C3% AAU% 20DO% 20B% E1% BB% 99% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh,% 20t% E1% BB% 95ng% 20C% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20V % C3% A0% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20giao.c% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BF% 20tp% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB % 99i% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1NH,% 20CH% E1% BB% A7% 20D% E1% BB% B1% 20% C3% A1N,% 20Noanh% 20nghi% E1% BB % 87p% 20N% C3% Aau% 20tr% C3% AAN% 20s% E1% BB% 9BM% 20thu% 20x% E1% BA% BFP% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ngu % E1% BB% 93N% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20N% E1% BB% 99p% 20c% C3% A1C% 20kho% E1% Three % A3N% 20ti% E1% BB% 81N% 20thu% E1% BA% BF% 20N% E1% BB% A3% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A2N% 20s% C3% A1CH% 20nh% C3% A1 % 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20theo% 20% C4% 91% C3% Bang% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh.b% C6% B0% E1% BB% 9bc % 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news