House Prices Rose Record In The World’s Most Expensive Real Estate Market

% 20c% E1% E1% BA% A7U% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8DT,% 20ngu% E1% BB% 93N% 20cung% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BF% BF % 20V% C3% A0% 20L% C3% A3I% 20su% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% A5P% 20% C4% 91% C3% A3% 20khi% E1% BA% BFN% 20th% E1 % BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20nh% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20Hong% 20kong% 20-% 20V% E1% BB% 91N% 20N% E1% BB% 95I% 20ti% E1% BA% BFNG% 20% C4% 91% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20-% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% AAN % 20m% E1% BB% A9C% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20m% E1% BB% 9BI.0: 00 /% 201: 26N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20mbloomberg% 20% C4% 91% C6% B0A% 20Tin 20Theo% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20centaline% 20Property% 20Agency% 20Ltd.,% 20gi% C3% A1% 20nh% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20L% E1% BA% A1i% 20T% E1% BA% A1I% 20Hong% 20kong% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 200,65 %% 20ch % E1% BB% 89% 20In% 20V% E1% BB% 8FN% 20V% E1% BA% B9N% 20TU% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% Aan % 20c% E1% BB% A7A% 20th% C3% A1ng% 208% 208% (T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 202/8% 20% C4% 91% E1% BFN% 208 /8).%20T%C3%Adnh%20T%E1%BB%AB%20%C4%91%E1%BA%A7U%20N%C4%83M%20NAY.%20Gi%C3%A1%20NH%C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20C% E1% BB% A7A% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 208

.6% .nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20qu% C3% A1% 20L% E1% BB% 9BN,% 20ngu% E1% BB% 93N% 20cung% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20V% C3% A0% 20chi% 20ph% C3% AD% 20VAY% 20th% E1% BA% A5P% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% Three% BF% 20GI% E1% BB% 9BI.% 20gi% C3% A1% 20nh% C3% A0% 20T% E1% BA% A1i% 20hong% 20kong% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN % 20b% E1% BA% A5T% 20ch% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BB% AFNG% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB% 81% 20T% C6% B0% C6 % A1ng% 20lai% 20c% E1% BB% A7A% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20sau% 20c% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20BI% E1% BB% 83U % 20t% C3% ACNH% 20ch% E1% BB% 91ng% 20ch% C3% Adnh% 20quy% E1% BB% 81N% 20h% E1% BB% 93i% 20N% C4% 83m% 202019
th% E1% BB % 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20nh% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20Hong% 20kong% 20V% E1% BB% 91N% 20N% E1% BB% 95i% 20ti % E1% BA% BFNG% 20% C4% 91% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8F.% 20gi% E1% BB% 9BI% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20m% E1% BB% 99T% 20In% 20nh% E1% BB% Afng% 20nguy% C 3% AAN% 20nh% C3% A2N% 20ch% C3% Adnh% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% C3% ACNH% 20H% E1% BB% 93i% 20N% C4% 83m% 202019% 20T% E1% BA% A1I% 20Hong% 20kong% 20L% C3% A0% 20chi% 20Ph% C3% AD% 20V% C3% A0% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ti% E1% BA% BFP% 20C% E1% BA% ADN% 20nh% C3% A0% 20% E1% BB% 9f.th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20nh% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20Hong% 20kong% 20N% E1% BB% 95I% 20TI% E1% BA% BFNG% 20% C4% 91% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% Afng% 20% 22nh% C3% A0% 20quan% 20t% C3% A0i% 22,% 20nh% C3% A0% 20L% E1% BB% 93ng.% 20% E1% BA% A2nh:% 20south% 20China% 20morning% 20post .Thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20D% E1% BB% 93i% 20D% C3% A0O% 20C% C5% A9ng% 20khi% E1% BA% BFN% 20gi% C3% A1% 20nh% C3% A0 % 20% E1% BB% 9F% 20c% C3% A1C% 20Trung 20T% C3% A2M% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A1C% 20KH% C3% A1C% 20T% C4% 83ng% 20V% E1 % BB% 8dt.% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 204,% 20gi% C3% A1% 20nh% C3% A0% 20T% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB% B9% 20V % E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 20K% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20Trong% 20V% C3% B2ng% 2030% 20N% C4 % 83m.% 20Gi% C3% A1% 20nh% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20New% 20Zeal And% 20-% 20m% E1% BB% 99T% 20In% 20nh% E1% BB% AFNG% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20N% C3% B3ng% 20nh % E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20-% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20In% 2031% 20th% C3% A1ng% 20Li% C3% AAN% 20TI% E1% BA% BFP.NGO% C3% A0I% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20m% E1% BA% A1NH% 20m% E1% BA% BD% 20T% E1% BB% AB% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20mua% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng,% 20c% C3% A1C% 20nh % C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20L% E1% BB % A5C% 20c% C5% A9NG% 20GI% C3% BAP% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB % 9dng% 20nh% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20hong% 20kong.the% 20midland% 20Realty,% 20t% C3% Adnh% 20theo% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B, % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20mua% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20T% E1% BB% AB% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91 % E1% BA% A1I% 20L% E1% BB% A5C% 20chi% E1% BA% BFM% 2011.2 %% 20C% C3% A1C% 20Giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Mua% 20In% 204% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202021,% 20T% C4% 83ng% 20t% E1% BB% AB% 2010
5 %% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.Cushman% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news