Hyundai, Kia Summoned More Than 600,000 Cars In The Us To Fix Technical Errors

C% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20cao% 20t% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20AN% 20to% C3% A0N% 20giao% 20th% C3% B4ng% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20m% E1% BB% B9% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ng% E1% BB% 93i% 20B% C3% AAN% 20In% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20m% E1% Three% Abu% 20XE% 20C% E1% BB% A7A% 20Hyunda% 20V% C3% A0% 20kia% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20B% E1% BB% 8B% 20m% E1% 8B Three% AFC% 20k% E1% BA% B9T% 20do% 20L% E1% BB% 97i% 20ch% E1% BB% 91T% 20XE% 20B% E1% BB% 8B% 20h% E1% BB% 8fng.0: 00 /% 201: 45N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA.% 20 (stupid% E1% BB% 93N: % 20AutoExpress) two% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20XE% 20Hyunda% 20V% C3% A0% 20kia% 20 (% C4% 91% E1% BB% 81U% 20c% E1% BB% A7A% A7A% 20H% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C)% 20% C4% 91ang% 20tri% E1% BB% 87U% 20H% E1% BB% 93i% 20h% C6 % A1N% 20600.000% 20% C3% B4T% C3% B4% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% AC% 20C% C3% A1C% 20ch% E1% BB% 91T % 20Trong% 20XE% 20B% E1% BB% 8B% 20H% E1% BB% 8fng% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20kHI% E1% BA% BFN% 20ng% C6% B0% E1 % BB% 9DI% 20tr% C3% AAN% 20XE% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20B% E1 % BB% 8B% 20m% E1% BA% AFC% 20k% E1% BA% B9T% 20B% C3% AAN% 20 in.% C4% 90% E1% BB% A3T% 20tri% E1% BB% 87U% 20h% E1% BB% 93i% 20tr% C3% AAN% 20BAO% 20g% E1% BB% 93m% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20m% E1% BA% ABU% 20% C3% B4T% C3% B4% 20kia% 20forte% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20Trong% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202016% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% C4% 83m% 202018% 20V% C3% A0% 20c% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20% C3% B4T% C3% B4% 20kia% 20rio% 202018% 20V% C3% A0% 202019

.ngo% C3% A0i% 20ra,% 20c% C3 % B2N% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20m% E1% BA% ABU% 20% C3% B4T% C3% B4% 20KH% C3% A1C% 20nh % C6% B0% 20Hyundai% 20sonata% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0O% 20C% C3 % A1C% 20N% C4% 83m% 202017,% 202018.ngo% C3% A0i% 20ra,% 20c% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20% C3% B4T% C3% B4% 20sonata% 20hybrids % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20Trong% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20t % E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202016% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% C4% 83m% 202018,% 20Hyundai% 20ACCENTS% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202018% 20% C4% 91% E1% E1% BFN% 20N% C4% 8 3m% 202020% 20V% C3% A0% 20XE% 20Hyundai% 20azera% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202016% 20V% C3% A0% 20N% C4% 83m% 202017% 20C% C5% A9ng% 20% 22C% C3% B3% 20T% C3% AAN% 22% 20In% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20tri% E1% BB% 87U% 20h% E1% BB% 93i% 20L% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y.C% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20cao% 20T% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20AN% 20to% C3% A0N% 20giao% 20th% C3% B4ng% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20m% E1% BB% B9% 20 (NHTSA)% 20V% E1% BB% ABA% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20B% C3% AAN% 20Trong% 20% C3% B4T% C3 % B4% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20B% E1% BB% 8B% 20m% E1% BA% AFC% 20k% E1% BA% B9T% 20do% 20L% E1% BB% 97i % 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20N% C3% A0Y
C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20L% C3% BD% 20% C3 % B4T% C3% B4% 20s% E1% BA% BD% 20thay% 20th% E1% BA% BF% 20ch% E1% BB% 91T% 20C% E1% BB% 91p% 20mi% E1% BB% 85N% 20PH % C3% AD% 20cho% 20ch% E1% BB% A7% A7% 20XE.% 20C% C3% A1C% 20CH% E1% BB% A7% 20s% E1% BB% 9F% 20H% E1% BB% AFU% 20XE% 20kia% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% E1% BB% Adi% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 205/10% 20Trong% 20KH I% 20c% C3% A1C% 20ch% E1% BB% A7% A7% 20s% E1% BB% 9F% 20H% E1% BB% AFU% 20XE% 20Hyunda% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 201 / 10.Hyundai% 20V% C3% A0% 20kia% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 207/2021% 20Doanh% 20s% E1% BB % 91% 20B% C3% A1N% 20% C3% B4T% C3% B4% 20C% E1% BB% A7A% 20H% E1% BB% 8D% 20T% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB% B9 % 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 2026 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20nh% E1% BB% 9D% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20mua% 20xe% 20th% E1% BB% 83% 20thao% 20% C4% 91A% 20d% E1% BB% A5ng% 20 (SUV)% 20T% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh.Hyundai% 20V% C3% A0% 20kia% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% C3 % A1N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% E1% BB% 95ng% 20C% E1% BB% 99ng% 20138.599% 20% C3% B4T% C3% B4% 20T% E1 % BA% A1I% 20m% E1% BB% B9% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 207/2021,% 20t% C4% 83ng% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% A9C% 20110.156% 20XE% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20nh% E1% BB% 9d% 20nhu% 20C% E1 % BA% A7U% 20m% E1% BA% A1NH% 20m% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng ./. V% C3% A2N% 20 %%% (VNA / Vietnam +)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news