Imf Warning Omicron Variations Can Slow Down The Global Growth Momentum

T% E1% BB% 95ng% 20Gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20Qu% E1% BB% B9% 20Ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20 (IMF)% 20Kristalina% 20Georgieva% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20at% E1% BA % BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9Bi% 20Omicron% 20c% E1% BB% A7a% 20virus% 20SARS-CoV-2% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83 % 20l% C3% A0m% 20ch% E1% BA% ADM% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20c% E1% BB% A7a % 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u,% 20gi% E1% BB% 91ng% 20nh% C6% B0% 20t% C3% 20% C4% A1c% 91% E1% BB% 99ng% E1% BB% 20c% 20at% A7a% E1% BA% BFN% E1% BB% 20th% 83% 20Delta.0: 00 /% 201: 56N % E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamT% E1% BB% 95ng% 20Gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20IMF% 20Kristalina% 20Georgieva% 20ph% C3 % A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20t% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20b% C3% A1o% 20 % E1% BB% 9F% C3% 20Vatican% 20ng% A0y% 205/2/2020% 20% E1% BA% A2nh:% 20Reuters / TTXVNPh% C3% 20at% A1T% E1% BB% 83u% 20t% E1 % BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20ki% E1% BB% 87n% 20ng% C3% A0y% 203/12,% 20b% C3% A0% 20Georgieva% 20cho% 20at% E1% BA% BFT:% 20% 22M% E1 % BB% 99T% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B3% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20l % C3% A2y% 20lan% 20R% E1% BA% A5t% 20nhanh% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng % 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20l% C3% B2ng% 20tin,% 20v% C3% AC% 20v% E1% BA% Ady% 20ch% C3% table% 20ta% 20c% C3% B3 % 20th% E1% BB% 83% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20ch% E1% BB% 89nh% 20gi% E1% BA% A3m% 20d% E1% BB % B1% 20b% C3% A1o% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20trong% 20th% C3% A1ng% in 2010 % C3% 22.Trong% 20b% C3% A1o% 20c% A1o% E1% BB% 20Tri% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20Kinh% 20t% E1% BA% BF% E1% BA% 20th% BF % 20gi% E1% BB% 9Bi% 20 (WEO)% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y% 20nh% E1% BA% A5t,% 20IMF% 20d% E1% BB% B1 % 20b% C3% A1o% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20N % C4% 83m% C4% 20nay% 20% 91% E1% BA% 205.9 %% A1T% C3% A0% 20v% C4% 83m% 20N% 202 022% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 204.9%

.% C3% 20Tuy% 20nhi% aAN,% 20theo% C3% A0% 20b% 20Georgieva,% E1% BB% 20vi% 87C% 20M% E1% BB% B9% C3% A0% 20v% 20c% A1c% C3% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20l% E1% BB% C3% 9bn% 20kh A1c% 20% % C4% 91i% E1% BB% 81u% 20ch% E1% BB% 89nh% 20gi% E1% BA% A3m% 20m% E1% BA% A1nh% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20t % C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20sau% 20khi% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20Delta% 20l% C3% A2y% 20lan% 20% E1 % BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20t% C4% 83ng% 20tr % C6% B0% E1% BB% C3% 9Fng% 20to% A0n% E1% BA% 20c% E1% BB% A7u.T% 95ng% 20Gi% C3% 20% C4% A1m% 91% E1% BB% 91C, running % 20IMF% 20nh% E1% BA% A5n% 20m% E1% BA% A1nh:% 20% 22Ngay% 20c% E1% BA% A3% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20khi% 20xu% E1% BA% A5t% 20hi% E1% BB% 87n% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9Bi% 20Omicron,% 20ch% C3% table% 20t% C3% B4i % 20% C4% 91% C3% A3% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20R% E1% BA% B1ng% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20ph% E1% BB% A5c% 20h % E1% BB% 93i,% 20d% C3% B9% 20v% E1% BA% ABN% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c,% 20nh% C6% B0ng% 20s% E1% BA % BD% 20ch% E1% BA% 20l% ADM% E1% BA% A1i% C3% 22% A0% 20B% 20c% C5% 20l% A9ng% C6% 20% C3% B0u% BD% 20R% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20% 91ang% C4% E1% BA% 20ph% 20% C4% A3i% 91% E1% BB% 91i% E1% BA% 20m% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20m% E1% BB% 9Bi% 20nh% C6% B0% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% E1% BB% A1t.Nh% AFng% 20d% E1% BB% B1% C3% A1o% 20b% E1% BB% 20m% 20% C4% 9Bi% C3% 91% A2y% E1% BA% 20nh% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20IMF% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% C3% A0y% 20t% E1% BB% 8F% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20R% E1% BA% B1ng% 20nh% E1% BB% AFng% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20li% C3% aan% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20chu% E1% BB% 97i% 20cung% 20% E1% BB% A9ng% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20v% C3% A0% 20ph% C3% A2n% 20ph% E1% BB% 91i% 20vaccine% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BA% B1ng% 20l% C3% A0m% 20ch% E1% BA% ADM% 20% C4% 91% C3% A0% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i,% 20khi% E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20N% C6% B0% E1% BB % 9Bc% 20b% E1% BB% 8B% 20b% E1% BB% 8F% 20l% E1% BA% A1i% 20ph% C3% ADA% 20sau
% 20Trong% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3, % 20s% E1% BB% B1% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20% E1% BB% 9F% 20nhi% E1% BB% 81u% 20N% E1% BB% 81n % 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20v% E1% BA% A5p% 20ph% E1% BA% A3i% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1 % BA% A1ng% E1% BA% 20thi% BFu% 20c% C3% A1c% 20nguy% C3% aan% E1% BB% 20li% 20% C4% 87u% 91% E1% BA% A 7U% 20v% C3% A0o% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20nh% C6% B0% 20thi% E1% BA% BFT% 20b% E1% BB% 8B% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN,% 20d% E1% BA% ABN% 20t% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20t% C4% 83ng% 20gi% C3 % A1.C% C3% 20% C4% A1ch% C3% 91% A2y% E1% BA% 20g% A7n% 202% 20th% C3% A1ng,% C3% A0% 20b% 20Georgieva% 20b% C3% A0y% 20t% E1% BB% 8F% 20tin% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20R% E1% BA% B1ng% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20s% E1% BA% BD% 20kh% C3% B4ng% 20t% C4% 83ng% 20% 22phi% 20m% C3% A3% 22,% 20nh% C6% B0ng% 20ng% C3% A0y% 203/12,% 20b% C3% A0% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20li% C3% aan% 20bang% 20M% E1% BB% B9% 20 (FED)% 20s% E1% BA% BD% 20ph% E1% BA% A3i% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0o % 20N% C4% 83m% 202 022,% 20thay% 20v% C3% AC% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% C4% 83m% 202 023% 20nh% C6% B0% 20IMF% 20d% E1% BB% B1% C3% A1o% 20b% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% A2y.Sau% 20khi% E1% BA% 20gi% A3m% 20l% C3% A3i% E1% BA% 20su% A5t% 20cho% 20vay% 20v% E1% BB% 81% E1% BB% 20m% A9c% 200 %% 20trong% E1% BB% 20nh% AFng% 20ng% C3% 20% C4% A0y % 91% E1% BA% C3% A7u% 20b% C3% B9ng% 20ph% 20d% A1T% E1% BB% 8Bch% 20COVID-

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news