Improving Risk Control Capacity At People’s Credit Funds

Tr% E1% BA% A3i% 20qua% 20g% E1% BA% A7n% 2030% 20N% C4% 83m% 20h% C3% ACnh% 20th% C3% A0nh% 20v% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n,% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20Qu% E1% BB% B9% 20T% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20nh% C3 % A2n% 20d% C3% A2n% 20% C4% 91% C3% A3% 20kh% C3% B4ng% 20ng% E1% BB% ABng% 20l% E1% BB% 9bn% 20m% E1% BA% A1nh% 20c % E1% BA% A3% 20v% E1% BB% 81% 20quy% 20m% C3% B4% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20g% C3% B3P% 20ph% E1% BA% A7n% 20kh% C3% B4ng% 20nh% E1% BB% 8F% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF-x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i,% 20gi% C3% corn% 20kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB % 8Bnh% 20ch% E1% BB% A7% 20tr% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C3% in% 20% C4% 91% E1% BA% AFN% 20c% E1% BB% A7a % 20% C4% 90% E1% BA% A3ng% 20v% C3% A0% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20v% E1% BB% 81% 20ph% C3% A1T % 20tri% E1% BB% 83n% 20lo% E1% BA% A1i% 20h% C3% ACnh% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20h% E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20trong% 20l % C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87.0: 00 /% 2011: 04N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamVi% E1% BB% 87T% C3% 20 years% B3% 20c% E1% BA% 20g% 201 200% A7n% E1% BB% 20Qu% 20t% C3% B9% ADN% 2 0d% E1% BB% A5ng% 20nh% C3% A2n% 20d% C3% A2nt% E1% BA% A1i% 2056/63% 20t% E1% BB% 89nh,% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB % 91Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20qu% E1% BB% B9% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B2n% 20t% E1% BB% 93n% 20t% E1% BA% A1i% 20nh% E1% BB% AFng% 20y% E1% BA% BFu% 20k% C3% A9m% 20nh% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20c% E1% BA% A7n% 20kh% E1% BA% AFC% 20ph% E1% BB% A5c.% 20B% C3 % A0i% 20vi% E1% BA% BFT% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20v% C3% A0% 20qu % E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20Qu% E1% BB% B9% 20T% C3% ADN % 20d% E1% BB% C3% A5ng% 20nh% 20d% C3% A2n% A2n% 20% C4% 20giai% 91o% E1% BA% A1n% 202015-% 202 020% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20gi% E1% BA% A3i% 20ph% C3% A1p,% 20khuy% E1% BA% BFN% 20ngh% E1 % BB% 8B% 20nh% E1% BA% B1m% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20R% E1% BB% A7i% 20ro,% 20g% C3% B3P% 20ph% E1% BA% A7n% 20ho% C3% A0n% 20thi% E1% BB% 87n% 20c% C6% A1% 20ch% E1% BA% BF% 20v% C3% A0% 20quy% 20ch% E1% BA% BF% 20cho% 20h% E1% BB% 87% E1% BB% 20th% 91ng% E1% BA% 20qu% A3N% 20l% C3% BD% E1% BB% 20Qu% 20t% C3% B9% ADN% 20d% E1% BB% C3% A5ng% 20nh% 20d% C3% A2n% E1% BB% A2n.T% 95ng% 20quan% 20v% E1% BB% 81% E1% BB% 20Qu% B9% 20T% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20nh% C3% A2n% 20d% C3% A2nTheo% 20Hi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20c% C3% A1c% 20Qu% E1% BB% B9% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20 (WOCCU),% 20% E2% 80% 9CQu% E1% BB% B9% 20T% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20-% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20g% E1% BB% 8Di% 20d% C6% B0 % E1% BB% 9Bi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20t% C3% aan% 20g% E1% BB% 8Di% 20kh% C3% A1c% 20nhau% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c % C6% B0% 20N% E1% BB% C3% 9Bc% aan% 20tr% E1% BA% 20th% BF% E1% BB% 20gi% 20-% 9Bi% A0% C3% 20l% C3% A1c% 20c% 20h% E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20x% C3% A3% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20b% E1% BB% 9Fi% 20ch% C3% ADnh% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh,% 20nh% E1% BA% B1m% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20ti% E1% BA % BFT% 20ki% E1% BB% 87m,% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% C3% A5% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% A1c% 20kh% 20cho% 20th% C3% C3% A0nh% aan 20vi%.% C3% A0nh% 20th% 20v i% C3% Aan% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20qu% E1% BB% B9% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 91i% 20li% C3% aan% 20k% E1% BA% BFT% 20chung% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nhau,% 20d% E1% BB% B1a% 20tr% C3% aan% 20c% C3 % A1c% 20m% E1% BB% 91i% 20quan% 20h% E1% BB% 87% 20chung% 20v% E1% BB% 81% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng ,% 20ngh% E1% BB% 81% 20nghi% E1% BB% 87p,% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20ho% E1% BA% B7c% 20t% C3% ADN% 20ng % C6% B0% E1% BB% A1ng% E2% 80% 9D

.Theo% E1% BA% 20Kho% A3N% 201% 20% C4% 90I% E1% BB% 81u% 203% E1% BA% 20Lu% ADT % 20H% E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20x% C3% A3% 20N% C4% 83m% 202 012% 20c% E1% BB% A7a% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20th% C3 % AC% 20% E2% 80% 9CH% E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20x% C3% A3% 20l% C3% A0% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c % 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20t% E1% BA% ADP% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU,% 20c% C3% B3% 20t% C6% B0% 20c% C3% A1ch% 20ph% C3% A1p% 20nh% C3% A2n,% 20how% 20% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A5t% 2007% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% aan% 20t% E1% BB% B1% 20nguy% E1% BB% 87n% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20v% 20h% C3% A0% E1% BB% 20t% C3% A3p% A1c% 20t% C6% B0% C6% A1ng% E1% BB% 20tr% A3% 20l% E1% BA% ABN% 20N hau% 20trong% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t,% 20kinh% 20doanh,% 20t% E1% BA% A1o% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% A0m% 20nh% E1% BA% B1m% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20chung% 20c% E1% BB% A7a% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% aAN,% 20tr% C3% aan% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20t% E1 % BB% B1% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% B1% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20tr% C3% A1ch% 20nhi% E1% BB% 87m,% 20b% C3% ACnh % 20% C4% 91% E1% BA% B3ng% 20v% C3% A0% 20d% C3% A2n% 20ch% E1% BB% A7% 20trong% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20h % E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20x% C3% A3% E2% 80% 9D.% 20Nh% C6% B0% 20v% E1% BA% Ady% 20Qu% E1% BB% B9% 20T % C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20nh% C3% A2n% 20d% C3% A2n% 20 (people's credit)% 20how% 20c% C3% A1c% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c,% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2n% 20v% C3% A0% 20h% E1% BB% 99% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20t% E1% BB% B1 % 20nguy% E1% BB% 87n% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20nh% E1% BA% B1m% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% E1% BB% A3% 20nhau% 20ph% C3% A1T % E1% BB% 20tri% 83n% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20xu% A5t,% 20kinh% 20doanh% C3% A0% 20v% C4% 20%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news