In The Shortage Of Global Chip, Who Is The Biggest Beneficiary?

S% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20chip% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1% 20L% C3% A0% 20m% E1% BA% B7T% 20tr% E1% BA% ADN% 20R% E1% BA% A5T% 20N% C3% B3NG% 20GI% E1% BB% AFA% 20Hai% 20si% C3% Aau% 20c% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20qu% E1% BB% 91C% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% A0% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c.0: 00 / % 204: 18N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam% E1% BA% A2nh:% 20zhihuhusau% 20d% E1% BA% A7U% 20m% E1% BB% 8F,% 20m% E1 % BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C3% ACM% 20ra% 20V% C5% A9% 20KH% C3% AD% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 20% C4% 91 % E1% BB% 83% 20thu% 20Ho% E1% BA% A1CH% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BA% A3I% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI:% 20chip.chip% 20c% C3% B9ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20Phim% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% A0% 20khoai% 20T% C3% A2Y% 20chi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BB% 87nh% 20danh% 20L% C3% A0% 20% 22b% A0% 20% 22B% E1% BB% 99% 20BA% 22% 20V% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% A9C% 20% E1% BA% A3NH% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20m% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi.In% 20s% E1% BB% 91% 2010% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20Chip % 20h% C3% A0Ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI,% 20ch% E1% BB% 89% 20ri% C3% Aang% 20m% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20chi% E1% BFM% 206.% 20BA% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20qualcomm,% 20Nvidia% 20V% C3% A0% 20broadcom% 20h% C3% A0NG% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20L% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9

.% 20H% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C3% A3% 20Ki% E1% BA% BFM% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3C% A3C% E1% E1% BA% A3N% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93 % 20In% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20T% C4% 83ng% 20GI% C3% A1% 20chip% 20N% C3% A0Y.V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2029/7 ,% 20qualcomm% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20B% C3% A1O% 20c% C3% A1O% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adh% 20qu% C3% BD% 20BA% 20N% C4% 83m% 202021.% 20t% E1% BB% 95ng% 20doanh% 20thu% 20c% E1% BB% A7A% 20qu% C3% BD% 20t% C3% A0i % 20ch% C3% ADNH% 20L% C3% A0% 208
060% 20t% E1% BB% 89% 20USD,% 20t% C4% 83ng% 2065 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng % 20k% e1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC;% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% DNA% 20R% C3% B2Ng% 20L% C3% A0% 202.027% 20T% E1% BB% 89% 20USD,% 20t% C4% 83ng% 20140% 2 0 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.In% 20Qu% C3 % BD% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20Nvidia% 20% C4% 91% C3% A3% 20L% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20Doanh% 20thu% 205.66% 20T% E1% BB% 89% 20USD,% 20T% C4% 83ng% 2084 % 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i% 20V% C3% A0% 20GI% C3% A1% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A3NG% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20h% C6% A1N% 2050 %% 20In% 20N% C4% 83m% 20nay.% C4% 90% E1% BA% B1ng% 20sau% 20th% C3% A0NH% 20T% C3% Adch% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20B% C3% A1N% 20D% E1% BA% ABN% 20m% E1% BB% B9% 20L% C3% A0% 20V% E1% BB% 8B% 20th% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20V% E1% BB% Afng% 20ch% E1% BA% AFC% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BB% B9% 20In% 20ng% C3% A0NH% 20B% C3% A1N% 20D% E1% BA% ABN% 20V% C3% A0% 20PH% E1% BA% A7N% 20m% E1% BB% 81m% 20eda% 20t% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C3% B3A% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% E1% BF% 20chip.% 20c% C3% A1C% 2 0C% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BB% B9% 20ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20h% C6% A1N% 2090 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1 % BA% A7N% 20tr% C3% AAN% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% A0Y,% 20qu% C3% BD% 202% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20nh % C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20c% E1% BB% A5% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF % 20chip% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20synopsys% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20doanh % 20thu% 201,024% 20t% E1% BB% 89% 20% C4% 91% C3% B4% 20LA% 20m% E1% BB% B9,% 20T% C4% 83ng% 2019 %% 20SO% 20V% E1% BB % 9bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20hhi% E1% BB% 87U% 20su% E1% BA% A5T% 20D% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20xA% 20mong% 20% C4% 91% E1% BB% A3i.% 22s% E1% BB % B1% 20thi% E1% BA% BFU% 20H% E1% BB% A5T% 20chip% 22% 20kH% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20mang% 20L% E1% BA% A1i% 20L% E1 % BB% A3i% 20% C3% Adch% 20c% C3% A1C% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BB% B9% 20N% C3% B3I% 20tr% C3% AAN,% 20m% C3% A0% 20h% C3% A3ng% 20gia% 20c% C3% B4ng% 20B% C3% A1N% 20D% E1% BA% ABN% 20duy% 20nh% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9,% 20global% 20foundries% 20 (GF),% 20C% C5% A9ng% 20th O% C3% A1T% 20KH% E1% BB% 8FI% 20KH% E1% BB% 8FI% 20T% C3% ACNH% 20C% E1% BA% A3NH% 20thua% 20L% E1% BB% 97% 20LI% C3% Aan% 20ti% E1% BA% BFP% 20In% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BA% ADP% 20K% E1% BB% B7.% 20hhi% E1% BB% 87N% 20T% E1% Three % A1i% 20amd% 20% C4% 91ang% 20L% C3% A0% 20kH% C3% A1CH% 20H% C3% A0ng% 20C% E1% BB% A7A% 20global% 20Foundries% 20V% E1% BB% 9Bi% 20th % E1% BB% 8FA% 20thu% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BB% 8B% 20GI% C3% A1% 20KHO% E1% BA% A3NG% 201.6% 20T% E1% BB% 89% 20USD % 20Trong% 20N% C4% 83m% 20nay.theo% 20% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% A7% 20tom% 20caulfield% 20c% E1% BB% A7A% 20gf:% 20% 22ford,% 20volkswagen,% 20BMW,% 20Mercedes-Benz,% 20Chrysler,% 20gm,
..% 20% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% A7% 20C% E1% BB% A7A% 20t% E1% BA% A5T% 20C% E1 % BA% A3% 20C% C3% A1C% 20H% C3% A3NG% 20XE% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh % 20nh% E1% BB% AFNC% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20B% E1% BA% A1N% 20th% C3% A2N% 20m% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BB% A7A % 20T% C3% B4I% 22.% 20ch% E1% BB% 89% 20In% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh % 20GI% C3% A1% 20C% E1% BB% A7A% 20gF% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 2050 %% 20V% C3% A0% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20K% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news