In The Shortage Of Global Chip, Who Is The Biggest Beneficiary?

S% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20chip% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20gi% C3% A1% 20l% C3% A0% 20m% E1% BA% B7t% 20tr% E1% BA% ADN% 20R% E1% BA% A5t% 20N% C3% B3ng% 20gi% E1% BB% AFA% 20hai% 20si% C3% AAU% C6% B0% 20c% E1% BB% 9Dng% E1% BB% 20qu% 91C, running% 20M% E1% BB% B9% C3% A0% 20v% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91c.0: 00 / % 204: 18N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20 years% E1% BA% A2nh:% 20ZhihuSau% 20d% E1% BA% A7u% 20m% E1% BB% 8F,% 20M% E1 % BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C3% ACM% 20ra% 20v% C5% A9% 20kh% C3% AD% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20% C4% 91 % E1% BB% 83% 20thu% 20ho% E1% BA% A1ch% 20c% E1% BB% A7a% 20c% E1% BA% A3i% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi:% 20chip.Chip% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20phim% 20M% E1% BB% B9% A0% 20v% C3% C3% 20khoai% 20t% C3% A2y% aan% 20chi% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20m% E1% BB% 87nh% 20danh% 20l% C3% A0% 20% 22b% E1% BB% 99% 20ba% 22% 20v% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% A9c% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20M% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th% E1% BA% BF% E1% BB% 20gi% 9Bi.Trong% 20s% E1% BB% 91% 2010% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20xu% A5t% 20chip % 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20ch% E1% BB% 89% 20ri% C3% Aang% 20M% E1% BB% B9% C4% 91% 20% C3% A3% BA% 20chi% E1% BFM% 206.% 20Ba% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20Qualcomm,% 20Nvidia% C3% A0% 20v% 20Broadcom% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20l% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9

.% 20H% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C3% A3% 20ki% E1% BA% BFM% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3c% 20kho% E1% BA% A3N% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1% BB% 93 % C4% 20trong% 20% 91% E1% BB% 20t% C4% A3t% 83ng% C3% A1% 20gi% 20chip% C3% 20N% A0y.V% C3% C3% A0o% 20ng% A0y% 2029/7 ,% 20Qualcomm% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% C3% BD% 20qu% 20ba% 20N% C4% 83m% 202021.% 20T% E1% BB% 95ng% 20doanh% 20thu% E1% BB% 20c% A7a% C3% BD% 20qu% 20t% C3% A0i % 20ch% C3% 20l% C3% ADnh% A0% 208 060% 20t% E1% BB% 89% $ 20,% 20t% C4% 83ng% 20so% 2065 %% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% B9ng % 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc;% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20R% C3% B2ng% C3% A0% 20l% 202 027% 20t% E1% BB% 89% $ 20,% 20t% C4% 83ng% 20 140% 2 0 %% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc
Trong 20qu% C3% % BD% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20Nvidia% 20% C4% 91% C3% A3% E1% BA% 20l% 20k% E1% ADP% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 205.66% 20doanh% 20thu% 20t% E1% BB% 89% $ 20,% 20t% C4% 83ng% in 2084 %% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% C3% A1i% 20ngo% C3% A0% 20v% C3% A1% 20gi% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20h% C3% A3ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20h% C6% A1n% 2050 %% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay.% C4% 90% E1% BA% B1ng% 20sau% C3% A0nh% 20th% 20t% C3% ADCH% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN% 20M% E1% BB% B9% 20l% C3% A0% 20v% E1% BB% 8B% 20th% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20v% E1% BB% AFng% 20ch% E1% BA% AFC% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20M% E1% BB% B9% 20trong% 20ng% C3% A0nh% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN% 20v% C3% A0% 20ph% E1% BA% A7n% 20m% E1% BB% 81m% 20EDA% 20t% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C3% B3a% E1% BA% 20thi% BFT% 20k% E1% BA% BF% 20chip.% 20C% C3% A1c% 2 0 c% C3% B4ng% 20ty% 20M% E1% BB% B9% E1% BB% 20ki% 83m% C3% 20so% A1T% 20h% C6% 2090 %% A1n% E1% BB% 20th% 8B% 20ph% E1 % BA% A7n% 20tr% C3% aan% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20N% C3% A0y,% 20qu% C3% BD% 202% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20nh % C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20c% E1% BB% A5% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF % 20chip% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20Synopsys% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20doanh % 20thu% 201.024% 20t% E1% BB% 89% 20% C4% 91% C3% B4% 20LA% 20M% E1% BB% B9,% 20t% C4% 83ng% 20so% 2019 %% 20v% E1% BB % 9Bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20hi% E1% BB% 87u% 20su% E1% BA% A5t% 20d% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20xa% 20mong% 20% C4% 91% E1% BB% A3i.% 22S% E1% BB % B1% 20thi% E1% BA% BFu% 20h% E1% BB% A5t% 20chip% 22% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20l% E1 % BB% A3i% 20% C3% ADCH% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20M% E1% BB% B9% 20N% C3% B3i% 20tr% C3% aAN,% 20m% C3% A0% 20h% C3% A3ng% 20gia% 20c% C3% B4ng% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN% 20duy% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9,% 20Global% 20Foundries% 20 (GF),% 20c% C5% A9ng% 20th o% C3% A1T% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20t% C3% ACnh% 20c% E1% BA% A3nh% 20thua% 20l% E1% BB% 97% 20li% C3% aan% 20ti% E1% BA% BFP% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7.% 20Hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA % A1i% 20AMD% 20% C4% 91ang% 20l% C3% A0% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20c% E1% BB% A7a% 20Global% 20Foundries% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th % E1% BB% 8Fa% E1% BA% 20thu% ADN% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% E1% BA% 20kho% 201.6% A3ng% 20t% E1% BB% 89% 20 USD % C4% 20trong% 20N% 83m% C3% 20% 20nay.Theo% B4ng% 20ch% E1% BB% A7% 20Tom% 20Caulfield% E1% BB% 20c% A7a% 20GF:% 20% 22Ford,% 20Volkswagen,% 20BMW,% 20Mercedes-Benz,% 20Chrysler,% 20GM, .
.% 20% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% A7% E1% BB% 20c% A7a% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1 % BA% A3% 20c% C3% A1c% 20h% C3% A3ng% 20xe% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh % 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20b% E1% BA% A1n% 20th% C3% A2n% 20m% E1% BB% 9Bi% 20c% E1% BB% A7a % 20t% C3% 22% B4i% E1% BB% 20Ch% 89% C3% 20trong% 20th% A1ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc,% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh % C3% A1% 20gi% E1% BB% 20c% A7a% C4% 20GF% 20% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 2050 %% 20v% C3% A0% C3% North% 20th% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20k% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news